ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэм и фэеплъ Налшык щагъэув

2015-01-31

  • Урысей Федерацэм и Президентым Унафэ зэрищIам тету, «Дзэ щIыхьым и къалэ» зыхуагъэфэща къалэ псоми фэеплъ щагъэувын хуейщ.
  •  
  • Метр 13 хъу фэеплъыр щагъэув Налшык и Дей хадэм и псыутхыр Iуахыжри, а утыкур фэеплъым хуит хуащI.
  • Щэнхабзэ, зыгъэпсэхупIэ паркхэм я зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэритамкIэ, фэеплъыр здэщытыну щIыпIэр къыхэзыхар архитекторхэращ. Дей хадэм ит сабий джэгупIэхэр ягъэIэпхъуэ, зекIуапIэхэр плиткэкIэ къращIыкI.
  • Фэеплъыр мывэкъырым къыхэщIыкIащ, и щхьэщыгум УФ-м и Гербыр тетщ. Абы и IуплъапIэм тратхэнущ Налшык «Дзэ щIыхьым и къалэ» къызэрыфIащам теухуауэ УФ-м и Президентым къыдигъэкIа Унафэр, и щIыбагъымкIэ – къалэм и Гербыр.
  • Проектыр къэзыгупсысар Москва щыщ скульптор, УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Щербаков Салаватщ. Абы и «Вип Сервис Проект» фирмэр йолэжь Дзэ щIыхьым и къалэ» зыфIащахэм стеллэхэр дэгъэувэным. Ухуэныгъэм сом мелуан 14 нэблагъэ текIуэдэнущ.
  • Фэеплъыр хьэзыр хъунущ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу.
  • БЕЙ Дадусэ.