ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэз Каринэ и еджапIэ

2015-01-28

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуахащ щытыкIэ гугъум ихуа сабийхэр альпинизмэм щыхуагъасэ еджапIэ.
  •  
  • «Нальп» спорт клубым и унафэщI, альпинист цIэрыIуэ Мэз Каринэ къызэригъэпэща школым и бжэр яхузэIухащ         республикэм и социально-реабилитацэ центрхэм, интернатхэм, сабийхэр щапIыж унэхэм я гъэсэнхэм.
  • Мэз Каринэ, КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм хыхьэ Жылагъуэ советым хэтхэр и гъусэу, сабийхэр щагъасэ «Нэмыс» социально-реабилитацэ центрым иджыблагъэ кIуащ.
  • ХьэщIэхэр, ныбжьыщIэхэм щаIущIэм, еджапIэщIэм и ухуэкIэм тепсэлъыхьащ. Мэз Каринэ альпинизмэм хыхьэну гукъыдэж зыщIхэм япэ дерсхэр щрагъэкIуэкI хабзэ бгы IэрыщIхэм я зепщытыкIэм и гугъу ищIащ, къуршым ит гупым хэтхэм кIапсэкIэ зызэрызэрапх щIыкIэхэр къигъэлъэгъуащ, чэтэн унэхэр зэрагъэув Iэмалхэм кърихьэлIахэр щыгъуазэ хуищIащ.
  • Дерсхэм яужькIэ, щIэныгъэу ирагъэгъуэтар зыхуэдэр къапщытэжын папщIэ, альпинист ныбжьыщIэхэр иджыри зэ зэхуашэсынущ.
  •  
  • КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ,
  • цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ
  • дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.