ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Дэ а зауэшхуэм дыхэмытами…»

2015-01-16

  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм диIыгъащ «Дэ а зауэшхуэм дыхэмытами…» жыхуиIэ Урысейпсо Iуэхуу УФ-м и Жылагъуэ палатэм къыхилъхьар. Ар ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 зэрырикъум хуагъэпс икIи Хэку зауэшхуэм теухуа гукъэкIыжхэм иджырей щIэблэр щыгъуазэ щIыным, щIалэгъуалэр хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэтэджыным хуэгъэпсащ. Мы Iуэхум хиубыдэу къэралым и дэтхэнэ щIыналъэми сурэтхэр УФ-м и Жылагъуэ палатэм игъэхьынущ. А сурэтхэр хагъэхьэнущ къэрал псом щагъэлъэгъуэну слайдым.
  • Лэжьыгъэм хэтыну гукъыдэж зиIэ псори къыдогъэблагъэ. Абыхэм район, къалэ, республикэ газетхэм я архивхэр, унагъуэхэм щахъумэ сурэтхэр къагъэсэбэп хъунущ. Сурэтхэмрэ абыхэм ятеухуа тхыгъэхэмрэ 2015 гъэм мазаем и 15-м нэсыху къевгъэхь tania8kbr@gmail.com электрон пощтымкIэ.
  • Сурэтхэр зыхуэдэу щытыпхъэм, абыхэм ящIыгъун хуей тхыгъэхэм ятеухуауэ фыщIэупщIэ хъунущ 77-47-32 телефонымкIэ.
  •  
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и пресс-IуэхущIапIэ.
  •