ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Белорусхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ дехьэх

2015-01-15

  • Белоруссием дзюдомкIэ и цIыхухъу, цIыхубз лъэпкъ командэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ. Ахэр Налшык кърагъэблагъэри, «Акрополь» нэгузегъэужьыпIэ центрым щагъэхьэщIащ, зыщаплъыхьащ. Абы щекуэкIащ тренер штабым и пресс-конференц.
  •  
  •  КъБР-м и Парламентым спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI, олимп чемпион Къардэн Мурат пресс-конференцыр къызэIуихри куэд щIауэ пыщIэныгъэ зыхуиIэ тренер цIэрыIуэхэр журналистхэм яригъэцIыхуащ, я ехъулIэныгъэхэм кIэщIу къытеувыIащ. Ахэр Белорусием и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ, плIэнейрэ дуней псом, тхуэнейрэ Европэм я чемпион, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Багиров Натик, тренер нэхъыжьхэу цIыхубз командэм и унафэщI, самбомкIэ плIэнейрэ дуней псом и чемпион Тутхалян Гурген, цIыхухъухэм ядэлажьэ Комаров Игорь, командэхэм я капитанхэу Казаной Даниэлэрэ Сташенкэ Александррэ.
  • - Нэхъапэм дэ зыгъэсэныгъэхэр Нартсанэ щедгъэкIуэкIащ. Иджы илъэс куэд хъуауэ Iуащхьэмахуэ лъапэ зыгъэсэныгъэхэр щезыгъэкIуэкI алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысейм и командэ къыхэхам и тренерхэм, ди ныбжьэгъу – олимп чемпион Къардэн Мурат сымэ я чэнджэщкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым дыкъэкIуащ. Япэ махуэхэм хьэуар яхуримыкъуу къатехьэлъами, иджы дыхэзэгъащ, спорт- сменхэр бгылъэ щIыпIэм дихьэхащи, зыгъэсэныгъэхэр тэмэму идогъэкIуэкI, – жиIащ Багировым. – Белоруссием и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэм къыхигъэщащ Iуащхьэмахуэ щрагъэкIуэкI зыгъэсэныгъэхэм кърикIуахэм я фIыгъэкIэ дызыхыхьэ илъэсыщIэм щыIэну дунейпсо зэхьэзэхуэхэм къыщыхэжаныкIыну зэрыщыгугъыр. «Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIыну Олимп джэгухэм дыхэтынымкIэ лицензэхэр ди спортсменхэм къахьыну сыщогугъ, зэхьэзэхуэ инхэм медалхэр щызыIэрамыгъэхьэмэ, абыхэм я дежкIэ гущIыхьэ хъунущ».
  • - Белоруссием и командэ къыхэхар къызэрыкIуар ди дежкIэ гуфIэгъуэшхуэщ. Си гугъэщ адэкIи ди республикэм фыкъакIуэу зыгъэсэныгъэхэр  сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщу щевгъэкIуэкIыну, – жиIащ Къардэн Мурат зэIущIэм и кIэухыу.
  • Пресс-конференцым кърагъэблэгъат алыдж-урым бэнэкIэмкIэ тIэунейрэ СССР-м и чемпион, дунейпсо, европэ кубокхэр тIэунейрэ къэзыхьа, Европэм и чемпион, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм я дунейпсо чемпионатхэм тIэунейрэ щытекIуа, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденыр зыхуагъфэща, запасым щыIэ полковник Жаным Аслъэн.
  •  
  • УАРДЭ Жантинэ.
  • СурэтырХоллаевэЛюбэтрихащ.