ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фи къарум и хэкIыпIэр – псалъэр – вгъэшэрыуэ!

2015-01-14

 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Уэри, уи унафэм щIэт газетым и лэжьакIуэ псоми Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Мы махуэр гуфIэгъуэ пIалъэу зэрагъэпсам къегъэлъагъуэ печатым и къалэныр зэрылъагэр, абы и псалъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Журналистхэм я лэжьыгъэр гугъущ икIи жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъщ. Ауэ фэ фIэщIэлъщ Iэщэ нэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ зыр – псалъэр. Аращ фи къарум и хэкIыпIэри, жылагъуэм и пащхьэ щыфхь жэуапыр зыIэтри. Сэ фэ псоми пэжагъ зэрыфхэлъым папщIэ фIыщIэ фхузощI икIи тегушхуэныгъэ фхэлъыну, проектыщIэхэр тэмэму вгъэзэщIэну, творческэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр фиIэну сынывохъуэхъу. Иджыпсту хуэдэу зэпымыууэ гъэщIэгъуэну икIи цIыхухэр къыдэфхьэхыфу фекIуэкI. Фэри фи Iыхьлыхэми насыпрэ ефIэкIуэныгъэрэ фиIэну си гуапэщ!
 • ПщIэ фхуэзыщI,
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ.
 •  
 • *   *   *
 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщIхэмрэ коллегиемрэ я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу Уэри, узипашэ гупым хэтхэмрэ ветеранхэмри сынывохъуэхъу Урысей печатым и махуэмкIэ!
 • Республикэм и газет нэхъыжь дыдэхэм ящыщу щыт «Адыгэ псалъэр» къыдэкIыу зэрыхуежьэрэ цIыху куэдым я ныбжьэгъу пэжу къокIуэкI. Абы еджэхэм газетым щагъуэт республикэм и гъащIэм ехьэлIа Iуэху нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэхэм ятеухуа хъыбархэр.
 • Демократие зэхъуэкIыныгъэхэр щекIуэкI лъэхъэнэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ икъукIэ гугъуу щытам газетыр емызэшыжу щIэбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэр хъумэным, лъэпкъ, дин зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным.
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэм си гуапэу сынывохъуэхъу тегушхуэныгъэ фхэлъыну, творческэ ехъулIэныгъэщIэхэр къэфхьыну, мурадыщIэхэмрэ проектыщIэхэмрэ пхывгъэкIыну. Фэри фи Iыхьлыхэми насыпрэ ефIэкIуэныгъэрэ фиIэну!
 •  
 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ
 • министру КъБР-м щыIэ
 • Васильев Сергей