ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубэ фронтыр мэлажьэ

2014-12-23

 • «ЦIыхубэ фронтыр Урысейм и телъхьэщ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм зэIущIэ щекIуэкIащ 2014 гъэм ялэжьахэм, къэкIуэну илъэсым хуаIэ мурадхэм ятеухуауэ.
 •  
 • ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI Минин Вячеслав.
 • «Социальнэ захуагъэ» лэжьакIуэ гупым и Iуэху зехьэкIэм теухуауэ къэпсэлъащ ар зи нэIэ щIэт, КъБР-м и Профсоюзхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт.
 • - «Социальнэ захуагъэ» Iуэхухэр зезыхуэ лэжьакIуэ гупым хэтщ зэгухьэныгъэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр. Гупым и нэIэ тетщ унагъуэхэм, зыхузэфIэмыкIхэм къэралым яхуищI гулъытэм, егъэджэныгъэмрэ медицинэмрэ епха Iуэхутхьэбзэхэр цIыхубэм зэралъэIэсым.
 • Ди гупым гулъытэ хуещI сабий садхэм екIуалIэхэм къазэрыдэлажьэм, сабий ныкъуэдыкъуэхэр зэрырагъаджэм. ФокIадэм и 1-м щегъэжьауэ егъэджэныгъэм теухуа законым халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэ, сабийхэр шэджагъуэ нэужьым зэкIуалIэ гупжьейхэм (кружокхэм) пщIэншэу щрагъэджэжыркъыми, унагъуэ хуэмыщIахэм я сабийхэр апхуэдэхэм яхуэмыгъэкIуэж хъуащ. ЦIыхубэ фронтым и экспертхэр щыIащ Прохладнэ, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ, Шэрэдж муниципальнэ районхэм я школ зыбжанэм, абыхэм я Iуэху зыIутыр зрагъэщIащ. Администрацэхэм я лэжьакIуэхэм, егъэджакIуэхэм, адэ-анэхэм зэрыжаIэмкIэ, унагъуэ хуэмыщIахэм я сабийхэм апхуэдэ гупжьейхэм егъэджакIуэхэр пщIэншэу къащыдолажьэ. Уасэ зыщIатыр ерыскъым и закъуэщ. Уеблэмэ Прохладнэ къалэ, Прохладнэ, Дзэлыкъуэ районхэм я администрацэхэм я унафэкIэ апхуэдэ сабийхэр пщIэншэу ягъашхэ. НэгъуэщI лъэIукIэ зыкъытхуагъэзащ республикэм щыпсэу сабий ныкъуэдыкъуэхэм я адэ-анэхэм: медицинэ, социальнэ дэIэпыкъуныгъэ щрат республикэ центрым я бынхэм  къащыдэлэжьэн класс къызэгъэпэщыным ди гуащIэ хэтлъхьэну. 2013 гъэм и кIуэцIкIэ апхуэдэ лъэIукIэ зыхуагъэзат республикэм и IуэхущIапIэ зыбжанэм. Ауэ зыри къикIакъым. «Социальнэ захуагъэ» Iуэхухэм ятелажьэ гупым КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм хуигъэхьащ адэ-анэхэм я лъэIум теухуа тхыгъэ.  ЦIыхубэ фронтым и сэбэпкIэ лъэIур гъэзэщIа хъуащ. Иджыблагъэ даIущIащ а сабийхэм я адэ-анэхэм. Абыхэм дыщагъэгъуэзащ коррекционнэ классыр я бынхэм хуабжьу сэбэп къазэрыхуэхъуам, ахэр нэхъ жыджэр, гъащIэм нэхъ хэгъуэза зэрыхъуам. Прохладнэ районым хыхьэ Племсовхоз къуажэм дэт «Солнышко» сабий садым екIуалIэ цIыкIухэм я адэ-анэхэми яIэщ гукъеуэ. КъызэрыщIэкIамкIэ, сабий садым и зы унэ щхьэхуэм и щытыкIэр шынагъуэт. Илъэс 20-м щIигъуауэ зыхуей хуамыгъэзэфа блыныр къелъэлъэхырт, унащхьэм псы къыпхыкIырт, щIымахуэм тэмэму къэхуабэртэкъым. ЦIыхубэ фронтым  зыхуигъэзащ ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министерствэм. Сабий садыр зыхуей хуэгъэзэным хухахащ сом мелуанищрэ мин 746-рэ. УнэлъащIэхэм текIуэдащ сом мелуан ныкъуэ.
 • «Жылагъуэмрэ властымрэ» лэжьакIуэ гупым я IуэхущIафэхэм тепсэлъыхьащ «Родина» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Щоджэн Хьэчим.
 • - Жэуаплыныгъэ ин хэлъщ ди гупым и къалэнхэм. Урысейр иджыпсту зэрыт щытыкIэ гугъум властымрэ цIыхубэмрэ зэгъусэу къикIыпхъэщ. Властыр цIыхубэм къащхьэщыжын, цIыхубэми властым зыщIигъэкъуэн хуейщ. Апхуэдэущ Iуэху зэIумыбзхэм унафэ зэрытепщIыхьыфынур, – жиIащ Щоджэным икIи къыхигъэщащ цIыхубэр властым нэхъ пэгъунэгъу зэрыхуащIыным иужь зэритыр.
 • ЩIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ лъэпкъыр нэгъуэщIхэм яхэзымыгъэгъуащэщ Iуэхухэр зи къалэн гупым и цIэкIэ къэпсэлъащ Хутуевэ Любовь. Абы жиIащ щэнхабзэмрэ егъэджэныгъэмрэ теухуауэ «стIол хъурейхэр» зэрырагъэкIуэкIар, гупсысэ пыухыкIахэми зэрыхуэкIуар. Апхуэдэхэщ, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ льготэ, егъэджакIуэхэм папщIэ пенсэ щхьэхуэ убззыхупхъэу, педагогикэм хуеджэ студентхэм я стипендиер хэгъэхъуэн хуейуэ къызэралъытэр, къэралыр, меценатхэр, инвесторхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр зэдэлэжьэнымкIэ сэбэп хъу хабзэ гуэр убзыхун зэрыхуейр.
 • «Тэмэму, ехъулIэныгъэ къыпэкIуэу къызэгъэпэща экономикэ» IуэхумкIэ къэпсэлъащ «Урысейм и щIэгъэкъуэн» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Къылъшыкъуэ Альберт. Абы къыхигъэщхьэхукIащ къэралым кърашэ хьэпшыпхэм, псом хуэмыдэу медицинэм ехьэлIахэм, набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъын, республикэм щыIэ финанс-кредит IуэхущIапIэхэм ди экономикэм зиужьыным халъхьэфыну мылъкур тэмэму къахуэгъэсэбэпынымкIэ Iэмалхэр къызэгъэпэщын, инвестицэмкIэ щыIэ проектхэр къыхэхыныр нэхъ зэIухауэ егъэкIуэкIын зэрыхуейр.
 •  
 • Гугъуэт Заремэ.