ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэхэм я журналистхэм зэдэлэжьэну я мурадщ

2014-11-22

  • Шэшэн Республикэм Лъэпкъ политикэмкIэ, зэпыщIэныгъэхэмкIэ, печатымрэ информацэмкIэ и министерствэм, ШР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм я лIыкIуэхэр иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ, министр Жамалдаев Шаид я пашэу .
  • Ахэр Налшык щыIущIащ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым, КъБР-м Граждан зэгухьэныгъэхэмрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ институтхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм, КъБР-м и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм.
  • ЗэIущIэм и гугъу щащIащ IуэхущIапIэхэр зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэмрэ зэгъусэу ягъэзэщIэну я мурад проектхэмрэ.
  • «Дэ дызытепсэлъыхьынрэ здэдгуэшынрэ ди куэдщ», – жиIащ Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Гыллыев Ахъмэт.
  • Министр Жамалдаев Шаид къыхигъэщащ журналистхэм зэгуэр яку дэлъа зэныбжьэгъугъэр зэфIэгъэувэжа хъуну зэрыщыгугъыр.
  • «Дэ адрей хэгъуэгухэм, уеблэмэ хамэ къэрал щыщ журналистхэр фIыуэ доцIыху, ауэ ди гъунэгъу республикэхэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щылажьэхэр ди нэIуасэкъым», – жиIащ Жалдаевым, икIи и псалъэхэм къыхигъэщащ лъэныкъуитIри зэдэлэжьэным сэбэпынагъ пылъу къызэрилъытэр.
  • КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Мэзыхьэ Борис Жамалдаевым жиIам къыпищэу къыхигъэщащ нэхъапэм къыдагъэкIыу щыта номер зэгуэтхэр къаублэжыныр зэрыфIэигъуэр. Мэзыхьэм къызэрилъытэмкIэ, ар хуабжьу сэбэп хъунущ КИФЩI-м и хъыбарыщIэхэр зэуIуу цIыхухэм яIэрыхьэнымкIэ.
  • Шэшэн Республикэм и лIыкIуэхэм я гугъу ящIащ я республикэм щагъэзащIэ проект зэмылIэужьыгъуэхэм. Псалъэм папщIэ, «Псом я дежи дынэсу» проектым ипкъ иткIэ, журналистхэм, цIыху къызэрыгуэкIхэм, къуажэ пхыдзахэм дэсхэм ятеухуа тхыгъэхэр газетхэм традзэкIэрэ, къуажэдэсхэм я лэжьыгъэм и пщIэр къаIэт. Жамалдаевым къызэхуэсахэр зэрыщигъэгъуэзамкIэ, а Iэмалым и фIыгъэкIэ республикэм къыщыдэкI газетыр къезыгъэхьхэм я бжыгъэр мини 5 – 6-м щегъэжьауэ мин 29-м нэсащ.
  • Граждан жылагъуэмкIэ, лъэпкъ IуэхухэмкIэ институтым и управленэу КъБР-м щыIэмрэ Шэшэн Республикэм Лъэпкъ политикэмкIэ, зэпыщIэныгъэхэмкIэ, печатымрэ информацэмкIэ и министерствэмрэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ дяпэкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ.
  • Щомахуэ Дарье.