ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс тIощIым къриубыдэ гуащIэшхуэ

2014-11-22

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я лэжьыгъэм теухуа щIэныгъэ конференц. Ар къызэрагъэпэщащ мы гъэм Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ «Щэнхабзэм и илъэс» Iуэху дахэм хэту. Зэхуэсыр къызэIуихащ институтым и ректор Рахаев Анатолий. Абы и къегъэблагъэ псалъэм къыщыхигъэщащ Котляров Виктор и гъусэу япэ классым зэрыкIуауэ щытари, абы щегъэжьауэ зэрызэныбжьэгъури.
 •  
 • - Илъэс 20-м щIигъуауэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэр республикэм и цIыхухэм къытхуоупсэ тхылъ щIэщыгъуэхэмкIэ. Ахэр ятеухуащ цIыху цIэрыIуэхэм, тхыдэм, щIыуэпсым, нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми. Мариерэ Викторрэ я гуащIэдэкIым къахуихьа мылъкур къызэрапщытэр ахъшэкъым, атIэ цIыхухэм къыхуащI пщIэрщ. Зэщхьэгъусэхэм я Iэдакъэм къыщIэкI лэжьыгъэр и Iэужьщ абыхэм нэгъуэщIым хуащIыф гулъытэм. Ар къыщежьэри езы тIум я зэхуаку дэлъ гуапагъэрщ, – жиIащ ректорым.
 • Котляровхэ я унагъуэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Администрацэм и УнафэщI Битокъу Владимир, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ. Къыхагъэщащ илъэс 20-м къриубыдэу тхылъ купщIафIэу 3.000-м хуэдиз къызэрыдагъэкIар телъыджэ зэращыхъуар. КъБР-м ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Зумакулов Борис и псалъэм къыхигъэщащ Котляров Виктор и адэр и цIыхугъэу зэрыщытар.
 • - Николай илъэс куэдкIэ щылэжьащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым. Абы нэсу зыхищIэрт республикэм и цIыхухэм я гуныкъуэгъуи, я Iуэху зытети. АдэфI къуэфI хуэщщ. Виктор хэлъ цIыхугъэр и адэм деж къыщежьауэ къыщIэкIынущ. Зэщхьэгъусэхэм къалэжь я цIэр тIэтыну, – къыхигъэщащ абы.
 • - Мариерэ Викторрэ яхужысIэфынур фIы защIэщ. Абы я Iэпэм къыпыкIа лэжьыгъэр цIыкIуфэкIукъым. Сыту абрагъуэ цIыху къызэрыгуэкIым къылъыкъуэкI зэфIэкIыр. Ар мы унагъуэ дахэм я деж щыдолъагъу, – жиIащ «НОТР»-м и унафэщI Вэрокъуэ Владимир.
 • Котляровхэ я тхылъ тедзапIэр илъэс 20 зэрырикъум теухуа конференцым къеблэгъащ КъБР-м и Конституцэ хьэкумым и унафэщI Геляхов Абдуллыхь.
 • - Мариерэ Викторрэ ялэжьар институт псом яхуэмыгъэкъаруун хуэдизщ. Конференцым куэд къызэрекIуэлIари си гуапэщ. ЦIыхур псэу щIыкIэ бгъэлъэпIэн хуейщ. Я гуащIэдэкIым куэд щыгъуазэми, я цIэр жыжьэ Iуами, ахэр цIыху къызэрыгуэкIщи, абы нэхъри егъэдахэ, – къыхигъэщащ Геляховым.
 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт и псалъэм къыхигъэщащ Котляровхэ къыдагъэкI тхылъхэр институтым и лэжьыгъэм зэрыпэгъунэгъур.
 • - ГъэщIэгъуэнщ Викторрэ Мариерэ журналист, лъахэхутэ, щIэныгъэ къэхутэныгъэхэр зэхуэдэу фIыуэ къазэрехъулIэр, – гу лъитащ абы.
 • Къэрэшей-Шэрджэс, Ингуш республикэхэм я цIыхубэ усакIуэ Уэгъуз Мухьэмэд Котляровхэ я унагъуэм фIыщIэ яхуищIащ я тхылъ тедзапIэм езым и усэ тхылъхэри къызэрыщыдагъэкIам папщIэ. Ар усэ къахуеджащ Iуэху дахэм кърихьэлIахэм.
 • - Нобэ зи гуащIэдэкI дытепсэлъыхьхэр лIыхъужьщ. Я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIхэм уакIэлъыплъмэ, гу лъыботэ, дэтхэнэми жэуаплыныгъэшхуэ яхэлъу зэрелэжьыр,- жиIащ КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и комитетым и унафэщI Гугу Владимир. ЖиIащ и адэм теухуа тхылъыр Котляровхэ я деж къызэрыщыдэкIам зэрыригушхуэр.
 • Конференцым къыщыпсэлъащ Эфендиевхэ Сэлихьрэ ФуIэдрэ, Щэрдан Анатолэ, Кузьминов Пётр, Жырыгъу Радик, Шибаевэ Иринэ, Махиевэ Азизэ, Беппаев МутIэлиб, Къанщыкъуейхэ Валерэрэ Ларисэрэ, Смирновэ Наталье, нэгъуэщIхэри.
 •  
 • Гугъуэт Заремэ.
 • СурэтхэрМамий Руслантрихащ.