ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ зауэр иджыри лъэпкъым къоуз

2014-11-19

  •   Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым «Кавказ зауэр: тхыдэр, пэжыпIэр, дерсыр» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ конференц щрагъэкIуэкIащ. Ар зи жэрдэмыр зэIущIэр щекIуэкIа институтым и унафэщIымрэ и лэжьакIуэхэмрэщ.
  •  
  •  Конференцым къыщыпсэлъащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, мы институтым и унафэщI, КъБР-м и Парламентым и депутат Дзэмыхь Къасболэт.
  •  - Урыс-Кавказ зауэм къытхуихьа мыгъуагъэхэр лIэщIыгъуэхэм я кхъузанэм икIауэ къэплъытэныр щыуагъэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, а зауэм и Iэ щIыIэр ди зэманми къылъэIэсащ. Дауи, щыуагъэшхуэщ иджырей къэралыгъуэр а зэманым къэхъуахэмкIэ бгъэкъуэншэныр. Ауэ ар ди лъэпкъым и тхыдэщи, зыщыдгъэгъупщэнкIэ Iэмал иIэкъым. ИджыкIэ дэ ипэкIэ дыплъэу, уасэ зимыIэ цIыхущхьэр дгъэлъапIэу, ди къэкIуэнум хуэфэщэн щIэблэ дгъасэу дыпсэун, дылэжьэн хуейщ. Ауэ щыхъукIи, дыкъызэплъэкIыжмэ, ди гур зыщIэуз тхыдэ напэкIуэцIхэри дыбзыщIын хуейуэ къэслъытэркъым. Абы ди къэралым исхэр зэпэщIигъэувэныр къэбгъэхъу хъунукъым, уеблэмэ зэпэгъунэгъу зэхуищIыпхъэщ. Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 150-рэ щрикъум ирихьэлIэу УФ-ми хамэ къэралхэми Iуэху куэд къыщаIэтащ. Ди конференцыр къызэзыгъэпэщахэри щогугъ абы хуэфащэ гулъытэ игъуэтыну, къэхутакIуэ ныбжьыщIэхэр а Iуэхум дихьэхыну. Дэ ди фIэщ мэхъу, Iуэхум и пэжыпIэр цIыхухэм ябгъэдэтлъхьэмэ, абы иращIэкI псалъэмакъ лейхэр нэхъ мащIэ зэрыхъунур, – жиIащ Дзэмыхьым.
  •  - 2014 гъэм шэрджэс лъэпкъым и щхьэ кърикIуа гуауэр илъэси 150-рэ ирокъу. Жылагъуэм Iуэхум и пэжыпIэр ящIэнымкIэ, ар ябгъэдэлъхьэнымкIэ тхыдэджхэм я лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Абы иджыри Iыхьэ куэд къыхэнащ и кIэм нэсу къэхута мэхъуауэ, мыпхуэдэ зэIущIэхэр щIэныгъэрылажьэхэр нэхъыбэм тригъэгушхуэнымкIэ сэбэпщ. Пэжщ, зауэр лъэпкъым и зыужьыныгъэм зэран хуэхъуащи, абы дытепсэлъыхьрэ пэжыр къэдгъэнаIуэмэ сфIэкъабылщ. Кавказ зауэр къызэрыдэузыр зыщIэ языныкъуэхэр уIэгъэм йотIыхь, шыIэныгъэ зи мащIэхэр къызэщIагъэстыну. Конференцым и къалэныр Кавказ зауэм и пэжыпIэр, ар къэхутэныр тэмэму зэфIэгъэувэнырщ, – жеIэ тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, доцент Уэзы ФатIимэ.
  •  КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур ипэкIэ къэпсэлъахэм жаIар ядиIыгъащ.
  •  - Сэ сызэреплъымкIэ, мыпхуэдэ зэIущIэхэр лъэпкъым зищIэжынымкIэ, и тхыдэм и пэжыпIэр, IуэрыIуэтэж мыхъуу, щIэныгъэлIхэм я къэхутэныгъэхэмкIэ щIэгъэбыдауэ ящIэным и сэбэпщ.
  •  Урыс-Кавказ зауэм теухуауэ щыIэ Iуэху зэIумыбзхэр гурыIуэгъуэ зыщIыфынур щIэныгъэлIхэм я псалъэ нахуэрщ. Абы куэдкIэ елъытащ ди щIэблэм я гупсысэкIэр. Ар къагурыдгъэIуапхъэщ ди щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм.
  •  Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий зэIущIэр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIри, конференцым щыжаIар тхылъ щхьэхуэу къыдагъэкIыжыну зэрамурадыр жиIащ.
  •  Щомахуэ Залинэ.