ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэщIагъэм хурагъаджэ

2014-11-12

  • Журналист ныбжьыщIэхэм щхьэкIэ къызэрагъэпэща «Акула пера» еджапIэм и лэжьыгъэр еублэж. Къэбэрдей-Балъкъэрым журналистикэм щиIэ пщIэр къаIэтын, иджыпсту лажьэхэм къащIэувэн щIэблэ ягъэсэн, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэфIэкI зиIэ цIыхухэр кърашэлIэн мурадкIэ мы Iуэхур ирагъэжьащ.
  •  
  • Мазэ зыбжанэкIэ ирагъэджэнухэр хуагъэсэнущ журналистикэ IэщIагъэм и щэхухэм, я гупсысэр тэмэму къаIуэтэфыным, иджырей техникэр къагъэIэрыхуэным.
  • Ахэр ирагъэджэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и журналистхэм, тхакIуэхэм, егъэджакIуэхэм.
  • Iуэхум хэт хъунущ республикэм и район газетхэм, журналхэм, телерадиокомпаниехэм, хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм, пресс-IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, блогерхэр, класс нэхъыжьхэм щеджэхэмрэ журналист хъуну хуей студентхэмрэ.
  • Дерсхэр «Советская молодежь» газетым и конференц-пэшым щекIуэкIынущ тхьэмахуэ къэс зэ, сыхьэт 15.00-м щыщIэдзауэ 17.00 хъуху.
  • Зезыгъэтхыну хуейхэр е зыгуэрым щIэупщIэнухэр щэкIуэгъуэм и 15 пщIондэ мы телефонхэмкIэ фыпсалъэ хъунущ: 8(8662) 40-92-88                       (Накуэ Еленэ Николай ипхъу), 8(8662) 40-82-89 (Жанатаевэ Мадинэ Сэлим    ипхъу).
  • Мы Iуэхур зи жэрдэмыр КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэрщ, ар абы ирегъэкIуэкI ди республикэм Печатымрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и къэрал комитетымрэ «Советская молодежь» газетымрэ и гъусэу.
  • БЛИЙ Даянэ.