ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Степашин Сергей: «ЦIыхухэр кхъахэ хъуа унэхэм къыщIагъэкIыным теухуа Iуэхухэм щехъулIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэщ»

2014-09-27

  •   Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэр хуабжьу къакIэроху цIыхухэр кхъахэ хъуа унэхэм къыщIагъэIэпхъукIыным теухуа программэр гъэзэщIэн и лъэныкъуэкIэ», – жиIащ ЖКХ-м и реформэр егъэкIуэкIыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ фондым и кIэлъыплъакIуэ советым и унафэщI Степашин Сергей, УФ-м и Президентым и Указыр гъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхухэм теухуауэ Владикавказ щызэхэта зэIущIэм къыщыщыпсэлъам.
  • «ФокIадэм и 1-м ирихьэлIэу зэрыщытамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым илъэсым зэрыщIидзэрэ цIыхухэр здагъэIэпхъуа псэупIэхэр зэрыхъуар метр зэбгъузэнатIэ мини 10-щ. Ар зэфIагъэкIын хуей лэжьыгъэм и процент 58-рэ къудейщ. Псори зэхэту зы илъэсым хуэгъэзауэ – проценти 9-щ. Илъэсыр иухыным къэнэжар мазищщ. Абы къикIрэ зрачын хуейуэ? Апхуэдэу хъумэ, фIагъ щыIэнукъым», – къыхигъэщхьэхукIащ Степашин Сергей.
  • Степашиным и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, цIыхухэр унэ кхъахэхэм къыщIагъэкIыу ягъэIэпхъуэным теухуа программэр Урысейм проценти 138-кIэ щагъэзэщIащ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм ящыщу абы и лъэныкъуэкIэ яубзыхуа псори щызэфIагъэкIар Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэщ.
  • Интерфакс-Урысей.