ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэщIэкъуауэ, арэзы укъищIу

2014-09-16

  •  ФокIадэм и 14-м аргуэру ди нэгу щIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр зэрызэкъуэтыр. Абы и щыхьэтщ республикэм и Парламентым и депутатхэр хэхыным теухуа IэIэтхэм яфIэфIу, я гум дыхьэу зэрыхэтар.
  •  
  • Жьыуэ хузэщIэтэджат ди цIыхухэр а махуэм. Ахэр хуэпIащIэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъащIэм, и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ Iуэхугъуэм жыджэрагъ къыщагъэлъэгъуэну, я конституцэ хуитыныгъэхэр жэуаплыныгъэ яхэлъу, нэгъэсауэ къагъэсэбэпыну.
  • Зэраубзыхуам хуэдэу, республикэм и хэхыпIэ участкэ 353-м я бжэхэр и чэзум къызэIуахри, пщэдджыжьым сыхьэти 8-м IэIэтхэм щIадзащ. Абыхэм щатхат Iэ зыIэтыну хуиту цIыху 732915-рэ. Участкэхэм лъэпкъхэм я макъамэ, къафэ гуакIуэхэр щыIурт, хэхыныгъэхэр зэпэщу екIуэкIын щхьэкIэ, зыхуей псомкIи къызэгъэпэщат. ФокIадэм и 14-м Налшык къалэм хэхыпIэ участкэу 100-м щIигъу щылэжьащ. Абыхэм ящыщ зым – Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет гимназие №14-м къыщызэIуаха хэхыпIэ участкэ №107-м Къэбэрдей-балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий пщэдджыжьым Iэ щиIэтащ. Сыт хуэдэ политикэ партым Iэ хуиIэтами, дэтхэнэм и программэр нэхъ фIэкъабылми теухуа упщIэм и жэуапу абы къыхигъэщащ: «КIэщIу вжесIэнщи, Iэ зыхуэсIэтар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм захуагъэр щытепщэну я псэукIэ дахэм и къэкIуэнырщ». «Сабийхэм тхылъкIэ яхуэгуапэ» республикэпсо акцэм хыхьэу, «ЛIэщIыгъуэхэм къадекIуэкI Iущагъыр», «Акъылым и щIэнгъуазэ», «Псэущхьэхэм ятеухуа таурыхъ нэхъыфIхэр», «Дунейм и дерсгъуазэ псысэ нэхъыфIхэр» тхылъхэр КIуэкIуэ Юрий школ библиотекэм тыгъэ хуищIащ.
  • Республикэм и щIыпIэ псоми IэIэтхэр екIуу, зэуIуу зэрыщекIуэкIар, цIыхухэм я фIэфIыныгъэхэр зэIухауэ къызэрагъэлъэгъуар, нэхъ зыхуэфащэу къалъытэхэм пэрыуэншэу я дзыхь зэрырагъэзар зэгурыIуэмрэ зэдаIуэмрэ, зыужьыныгъэмрэ зэIузэпэщыныгъэмрэ ди цIыхухэм зэрафIэлъапIэм, ахэр зэрагъэнэхъапэм и щыхьэтщ.
  •  
  • Хьэжыкъарэ Алик.