ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъыщхьэр щыуагъэхэр бгъэзэкIуэжынырщ

2014-09-11

  • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан иджыблагъэ IущIащ ди щIыналъэм щыщу «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхыхьэм щытекIуахэм.
  •  
  • Ди цIыху 47-м, жылагъуэ IуэхущIапIэу 2-м зэхэту мы гъэм сом мелуани       10-м щIигъу къахьащ. Ахъшэр ныбжьыщIэхэм къазэрыIэрыхьэну зэгурыIуэныгъэм Iэ щIрагъэдзащ, фокIадэм и кIэхэм я проектхэм елэжьын щIадзэнущ.
  • - «Мэшыкъуэ-2014»-м хэтыну хуейуэ мы гъэм щIалэгъуалэ 600-м нэблагъэм тхыгъэ къатат. АрщхьэкIэ абы дгъэкIуэну дызыхуит бжыгъэр 250-ти, а къыхэтхахэр дызэрыфщыгугъауэ фыкъыщIэкIащ, – захуигъэзащ абы щIалэгъуалэм. – Си фIэщ мэхъу фи щIэныгъэм зэрыхэхъуэн, зэрызывужьын Iуэхугъуэ куэдым фызэрыхэтар, Iэджэ и уасэщ цIыху цIэрыIуэхэм фазэрыIущIари. Дыфщогугъ фи лэжьыгъэхэмкIэ республикэм сэбэп фыхуэхъуну.
  • Геккиевым къыхигъэщащ я проектхэр форумым кIуэцIрымыкIами, министерствэр зыхэплъа лэжьыгъэ языныкъуэхэм я IуэхущIапIэм зэрызащIигъэкъуэнур.
  • АдэкIэ щIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэхэр къыжаIащ, зэхыхьэм я махуэхэр зэрыщагъэкIуами тепсэлъыхьыжащ. Дауи, ахэр щIэарэзыи щIэмыарэзыи щыIэт. Псалъэм папщIэ, щIалэгъуалэм къыхагъэщ проектыр щыпхагъэкIым балл нэхъыщхьэ дыдэхэр къахьами, абы куэд елъытауэ зэрыщымытыр къазэрыгурымыIуэр, лагерым щIалэгъуалэр зэрыщагуэш щIыкIэми ныкъусаныгъэ зэрыхалъагъуэр, щIыналъэхэм къикIхэр езыхэр гуп-гупу гъэтIысын хуейуэ къазэрыщыхъур, нэгъуэщIхэри.
  • Къапщтэмэ, ныкъусаныгъэ зыхэмылъ Iуэху щыIэкъым. Ар зэрыбгъэзэкIуэжыным иужь уитмэ – аращ нэхъыщхьэр. «Мэшыкъуэ-2014»-м щыIахэр къагъэгугъащ я Iуэху еплъыкIэхэр зэхыхьэр къызэзыгъэпэщхэм я деж нахьэсыну.
  • КъыжыIапхъэщ «Мэшыкъуэ» зэхыхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ щIалэгъуалэм ящIэнрэ ялэжьынрэ нэхъ яIэу, гушхуауэ, я зыужьыныгъэми фIыуэ хуэщхьэпэу къызэрекIуэкIыр.
  •                 БАГЪЭТЫР Луизэ.
  • Сурэтыр Холлаевэ Марзият трихащ.