ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэ къэс цIыхуи 100-м нэс екIуэлIэнущ

2014-09-10

  • Иджыблагъэ Нартан къуажэм къыщызэIуаха спорт комплексыщIэм щылэжьэнущ алыдж-урым бэнэкIэм, дзюдом зыщыхуагъасэ секцэхэр. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм кърихьэлIахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан Нартан къуажэм дэс псоми ехъуэхъуащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я IуэхущIапIэр щIын зэраухамкIэ.
  •  
  • «Ди къуажэм щэнхабзэм, спортым, нэгъуэщI IэнатIэхэми зи цIэр щызыгъэIуа цIыхушхуэ куэд къыдэкIащ, – жиIащ Фырэ Руслан. – Си гугъэмкIэ, мы IуэхущIапIэр сэбэпышхуэ хъунущ щIалэгъуалэм я творческэ, спорт жэрдэмыр къэIэтынымкIэ икIи иужькIэ дызэрыгушхуэн куэд абыхэм къахэкIынущ».
  • Къызэхуэсахэм апхуэдэу ехъуэхъуащ Шэджэм районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Къанщобий, комплексым и унафэщI ПIаз Леонид, нэ- гъуэщIхэри. Абыхэм зэрыжаIамкIэ, ухуэныгъэр зэман кIэщIым зэфIагъэкIащ. IуэхущIапIэм махуэ къэс цIыхуи 80-100 екIуэлIэнущ. Абы къыхэкIыу щIалэгъуалэр  зыхуагъасэ спорт  лIэужьыгъуэхэри нэхъыбэ ящIынущ. Мыгувэу къызэIуахыну я мурадщ стIолыщхьэ теннисымкIэ секцэ.
  •  
  • КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и пресс-IуэхущIапIэ.