ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIыкIэ, «Мэшыкъуэ»!

2014-08-19

  • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхыхьэм и мыгъэрей лэжьыгъэр шыщхьэуIум и 17-м иухащ. Иужь-рей махуэм абы и хьэщIащ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Железняк Сергей, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Ведерников Михаил, киномрэ театрымрэ я актёр Певцов Дмитрий. Япэм къыхигъэщащ зэхыхьэр щаублагъащIэ илъэсыр фIы дыдэу зэрищIэжыр, абы лъандэрэ «Мэшыкъуэм» зыхэпщIэу зэрызиужьар. «Кавказыр щIыналъэ гуапэщ, сыт щыгъуи ар и хьэщIэм хуэжумартщ. Сыщогугъ «Мэшыкъуэм» зэхуишэс щIалэгъуалэм ныбжьэгъугъэр зэпымыууэ ягъэнэхъапэну», – жиIащ Железняк Сергей.
  •  
  • Махуэ 14-кIэ (IыхьитIу) екIуэкIа зэхыхьэм Кавказ Ищхъэрэм и цIыху 2500-рэ хэтащ, Урысейм, хамэ къэралитхум къикIа хьэщIэхэми гулъытэ щыхуащIащ. ЩIалэгъуалэр цIыху цIэрыIуэхэм IуагъэщIащ, абыхэм я гупсысэ, Iуэху еплъыкIэ едэIуащ, апхуэдэуи я щIэныгъэм махуэ къэс щыхагъэхъуащ щэнхабзэм, гъуазджэм, егъэджэныгъэм, хьэрычэт Iуэхум теухуауэ къызэрагъэпэща дерсхэм.
  • «Мэшыкъуэ-2014»-м щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и махуэхэр. ЩIалэгъуалэм Iэмал яIащ я гъунэгъу республикэхэм я щэнхабзэм нэхъ куууэ зыщагъэгъуэзэну, я зэфIэкIыр пшыхьхэм щагъэлъэгъуэну. Къыхэгъэ-  щыпхъэщ, мы илъэсым гукъыдэжыр зэхыхьэм къыщаIэту «КВН-м и школ»-р зэрыщыIар. БищIо Аслъэн, Кожомэ Дмитрий, Скороход Андрей, нэгъуэщI актёрхэми зэхыхьэм хэтхэр гуапэу яIущIэрт. Гукъинэж ящыхъуащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий ахэр зэрепсэлъари.
  • Я нэгу зэрызиужьам, сыт и лъэныкъуэкIи щIэ куэд къызэращIам я мызакъуэу, щIалэгъуалэм езыхэм ягъэхьэзыра проект 1500-м «Мэшыкъуэ-2014»-м щытепсэлъыхьащ.
  • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Меликов Сергей «Мэшыкъуэр» илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ гъэлэжьапхъэу къызэрыхилъхьар псоми гуапэ ящыхъуащ.
  • УэрэдкIэ, къафэкIэ, я нэпси къащыфIекIуэ къыхэкIыу, щIалэгъуалэр зэбгрыкIыжащ, сэри щIалэгъуалэ зэчиифIэхэм сазэрыхэтар си гуапэщ.
  •  
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.