ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэтщ Багъэтырри

2014-08-16

  • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхуэсым и етIуанэ Iыхьэм и лэжьыгъэр йокIуэкI. МахуитIым и кIуэцIкIэ ныбжьыщIэхэм ягъэлъэгъуэнущ «Спортымрэ туризмэмрэ», «Экономикэмрэ хьэрычэт Iуэхумрэ», «Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ» унэтIыныгъэхэмкIэ ягъэхьэзыра проектхэр. Экспертхэм я пащхьэ иралъхьэнущ лэжьыгъэ 700-м нэблагъэ. Гупсысэ нэхъыфI къэзыгъэлъэгъуахэм трагуэшэну грантыр сом мелуани 100 мэхъу. «Мэшыкъуэм» щыIэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, экспертхэр набдзэгубдзаплъэу икIи жыджэру мэлажьэ. Зы пщыхьэщхьэм къриубыдэу ахэр хэплъэну хунэсащ проект 250-м.
  •  
  • Зэхуэсым хэтхэм я лэжьыгъэхэр зэпкърах къаIэта Iуэхугъуэм гупсысэу къызэщIиубыдэм и куууагъым, иджырей гъащIэм къызэрепхам, мыхьэнэуэ иIэм, зыхуэгъэзам, къызэрыбгъэсэбэпыну щIыкIэм, цIыхухэр щыгъэгъуэза зэрыхъу Iэмалхэм теухуауэ. Лэжьыгъэхэр къэзыпщытэхэм ящыщщ УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэр, щIыналъэ Парламентхэм я депутатхэр, илъэс кIуахэм «Мэшыкъуэ» зэхуэсым щытекIуахэр, хъыбарегъащIэ агентствэхэм я лIыкIуэхэр.
  • «Мэшыкъуэ-2014» зэхуэсым хэтщ «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Багъэтыр Луизэ. «Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ» Iыхьэм абы щигъэлъэгъуащ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым триухуа и лэжьыгъэр.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ мы гъэм зэхуэсыр куэдкIэ зэрефIэкIуар. Абы щытекIуэнухэм я цIэр нэхъ щIэхыу къраIуэнущ. НыбжьыщIэхэм абы теухуа хъыбар къыщащIэфынущ «Росмолпроект» сайтым шыщхьэуIум и 30-м. Грантхэр яту щIадзэнущ фокIадэм.
  • НафIэдз Заремэ.