ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2014-08-16

 • 1 КъБР
 • «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 «УпщIэ щыуэркъым». Адэ-анэхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «КIэ зимыIэ гъуэгу». СурэтыщI Ахматов Лиуан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Уэ бжызоIэ…». ТхакIуэ Гадиев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 7.55 «Зэманымрэ цIыху гъащIэмрэ». Япэ дунейпсо зауэр къызэрыхъейрэ илъэсищэ ирокъу
 • 8.20 «Ебланэ скорость». Автомобилистхэм папщIэ (12+)
 • 8.45 «ЩIэныгъэ лэжьакIуэ». Биологие щIэныгъэхэм я доктор КIэрэф Майе (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 17.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 18.00 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ Къудащ Владимир
 • 18.35 «Дызэгъусэу». Тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.20 Мультфильм (6+)
 • 19.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 19.40 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Текуев Мыхьмуд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Гупсысэхэр». Тутын ефэным къихь зэраныгъэм теухуауэ.
 • 20.40 «Iуэху куэдым теухуа псалъэмакъ». СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрий
 • 21.10 «Зи гъащIэр IэнатIэм тезыухуахэр». Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэ IэнатIэр 20 – 30 гъэхэм
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 19
 • 17.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 18.00 «Хабзэжь хэкужь къранэркъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Зэчийм и лъэныкъуэ псори». Макитов Сэфар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.20 Мультфильм (6+)
 • 19.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 19.40 «Бгырыс къуажэм». Къарэсу жылэм
 • 20.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ и концерт. Япэ Iыхьэ
 • 20.55 «ЩIэныгъэм къыхина лъэужьыр». Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щомахуэ Алексей (12+)
 • 21.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Тамбий Владимир
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 20
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр
 • 6.15 «Хабзэжь хэкужь къранэркъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ и концерт. Япэ Iыхьэ
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Тамбий Владимир
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «Бгырыс къуажэм». Къарэсу жылэм
 • 8.35 «IэпщIэлъапщIэм и дерсхэр». ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Бачиев Хьэмзэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 18.00 «ЩIэныгъэлI». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Шурдым Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «ЕхъулIэныгъэм хуэкIуэ дэкIуеипIэхэр». СурэтыщI ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ (12+)
 • 19.20 Мультфильм (6+)
 • 19.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 19.40 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.50 «ГъащIэ». Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я ветеран Бозиев М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу» (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (16+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 21
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр
 • 6.15 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэ-лIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Атаманчук Григорий
 • 7.30 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (16+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «ГъащIэ». Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я ветеран Бозиев М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу» (12+)
 • 17.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 18.00 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.20 Мультфильм (6+)
 • 19.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 19.40 «Тщымыгъупщэн папщIэ…» Шэрэдж щIыналъэм и дзэ щIыхьым и музейм (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Георгий
 • 20.15 «Хэхыныгъэ-2014». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и етхуанэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зыхудогъэхьэзыр. «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр (пщIэншэу хухаха зэман)
 • 20.30 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «ФIы пщIэмэ…» Республикэ шы-спорт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Уэрэдус-уэрэджыIакIуэ Лефлер Андрей
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 22
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр
 • 6.15 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «ФIы пщIэмэ…» Республикэ шы-спорт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Тщымыгъупщэн папщIэ…» Шэрэдж щIыналъэм и дзэ щIыхьым и музейм (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Георгий
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 7.55 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Уэрэдус-уэрэджыIакIуэ Лефлер Андрей
 • 8.25 «Ууаз».
 • 17.00 ЭФИР ЗАНЩIЭ. «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу». Сабий зеиншэхэм ядэIэпыкъуным хуэгъэпса телемарафон
 • 20.00 «Хэхыныгъэ-2014». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и етхуанэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зыхудогъэхьэзыр. «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр (пщIэншэу хухаха зэман)
 • 20.15 «Хэхыныгъэ-2014». Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и етхуанэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зыхудогъэхьэзыр. «ЯБЛОКО» Урысей демократие парт зэгуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр (пщIэншэу хухаха зэман)
 • 20.30 «Зи чэзу щыгъыныгъуэ екIухэр» программэр (16+)
 • 21.10 Сатум и лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ екIуэкIа пшыхьым къратыкI репортаж (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 23
 • 6.00 ХъыбарыщIэхэр
 • 6.15 Мультфильм
 • 6.30 «Псыпэхэш». Адыгэ узэщIакIуэ Цагъуэ Нурий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Зи чэзу щыгъыныгъуэ екIухэр» программэр (16+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «ЕгъэджакIуэ». Геттуевэ Сакинат
 • 8.30 Сатум и лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ екIуэкIа пшыхьым къратыкI репортаж (12+)
 • 16.00 Мультфильм
 • 16.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 17.00 «Гулъытэншэ  хъуахэр». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 «Лъэпкъ IэщIагъэхэм я хъумакIуэ» КIыщ Хьэзрэталий (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.15 «Уэрэд щIаусыр». КIыщокъуэ Алим и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (12+)
 • 19.45 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.00 «Щхьэж и дунейр». Физиотерапевт Насыров Хьэлмухьэмэд. Япэ Iыхьэр
 • 20.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «ЛIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа гъуэгухэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Созаев Мухъаш (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Ыйыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.20 «Макъамэр псэм хэлъмэ». Зеикъуэ къуажэм дэт Сабий музыкэ школыр
 • 21.50 «Нэхъ лъапIэ дыдэр». (12+)
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 24
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.15 «Лъэпкъ IэщIагъэхэм я хъумакIуэ». КIыщ Хьэзрэталий (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.00 «Уэрэд щIаусыр». КIыщокъуэ Алим и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (12+)
 • 7.30 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.50 «Щхьэж и дунейр». Физиотерапевт Насыров Хьэлмухьэмэд. Япэ Iыхьэр
 • 8.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «ЛIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа гъуэгухэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Созаев Мухъаш (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Ыйыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 17.00 «Къафэм и гуащэ». Шэру Соня (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 «Зы уэрэдым и хъыбар»
 • 18.05 «Унагъуэ». Кэнжэ къуажэм щыпсэу Мамийхэ я унагъуэр
 • 18.35 «Эзоп». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль
 • 20.10 «ЛIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа гъуэгухэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Созаев Мухъаш (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Спорт хъыбархэр»
 • 21.00 «Абы дыщыгъуэзэн хуейщ». КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм чэнджэщ щрат-диагностикэ центрым теухуауэ. Япэ нэтын
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 22.00 «Телевизореплъымрэ тележурналистымрэ я зэпыщIэныгъэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 18
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.45, 19.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «Хабзэм дыхуоджэ». ЩIэиныр зэратх щIыкIэр.
 • 19.00 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ»
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ»
 • 9.45 «Узыншагъэ»
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.45, 19.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «Хамэ сабий щыIэкъым» программэр
 • 18.40 «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу. Ефэнды Джылахъстэн и гукъэкIыжхэр
 • 19.00 «Налшык-PRO» программэр
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.45, 19.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «ЦIыхумрэ зэманымрэ». Эверест бгым дэкIа Хаджиев Азнор (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 18.55 «Инджылызыбзэр я анэдэлъхубзэм хуэдэу». Лондон щекIуэкIа дунейпсо     олимпиадэм
 • 19.20 «Узыншагъэ»
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ДыщэкI   КIунэ теухуа нэтын (адыгэбзэкIэ)
 • 9.35 «Узыншагъэ»
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.45, 19.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэщ (адыгэбзэкIэ)
 • 19.00 «ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр». Гъэ       еджэгъуэщIэм зыхудогъэхьэзыр
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 19.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. ХъыбарыщIэхэр. «Кавказ Ищхъэрэ»
 • 18.15 «Зы цIыхум и IуэхущIафэм теухуауэ». Дохутыр-невролог Батчаевэ Аминэ
 • 19.00 «Къэралым кърашэну хуит ямыщIхэр». Хамэ къэрал ерыскъыхэкIхэр къы-зэрырамыгъашэм теухуауэ
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 23
 • 8.10, 11.10, 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 10.05 «Кавказым и хъугъуэфIыгъуэ». ЩIэныгъэлI, академик Залиханов Михаил
 • 10.35 «Макъамэ зэIущIэхэр»
 • 11.10 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 14.20 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 24
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 14.20 ЩIыпIэ зэман. «Мэкъумэш хъыбарыщIэхэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 •  Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.54 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 7.548.00 Хэхыныгъэхэр-2014
 • 10.1510.30 Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм. «Теремок» таурыхъыр.
 • 13.2514.00 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.33 Хэхыныгъэхэр-2014
 •  Гъубж, шыщхьэуIум и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.54 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 7.548.00 Хэхыныгъэхэр-2014
 • 10.1510.30 КIэрашэ Тембот. «Укъызэмыжьэ» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Мыхьэнэ зиIэ псалъэмакъ»
 • 16.2516.33 Хэхыныгъэхэр-2014
 •  Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16. 00, 18.10
 • 7.107.54 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 7.548.00 Хэхыныгъэхэр-2014
 • 10.151030 Маммеев Ибрэхьим. «Зэныбжьэгъухэр» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.40 Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 Нартхэм ятеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.33 Хэхыныгъэхэр-2014
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16. 00, 18.10
 • 7.107.54 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 7.548.00 Хэхыныгъэхэр-2014
 • 10.1510.30 Зэныбжьэгъухэр
 • 13.2514.00 «Микрофоныр щIэгъэнащ». Жылагъуэмрэ политикэмрэ егъэщIылIа Iуэхухэр.
 • 16.2516.33 Хэхыныгъэхэр-2014
 •  Мэрем, шыщхьэуIум и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.54 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 7.548.00 Хэхыныгъэхэр-2014
 • 10.1510.30 Щоджэн Хьэутий. Тхыгъэ кIэщIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Кавказ джэгукIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4514.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.33 Хэхыныгъэхэр-2014
 •  Щэбэт, шыщхьэуIум и 23
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Балъкъэр цIыхубэ уэрэдхэм я тхыдэм щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 24
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Мокаев Магомет и усыгъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1013.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Щхьэгъэпсо Мухьэмэд «Мыщэм и къуэ» радиоинсценировкэ (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 •  Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 – «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.20- «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40- «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 9.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05- «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.25- «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.25- «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05- «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.25- «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35- «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.50- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30- «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05- «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.25- «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.25- «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05- Хэхыныгъэ-2014 (урысыбзэкIэ)
 • 18.35- «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.05- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35- «Щхьэпэщ пщIэну» (урысыбзэкIэ)
 • 21.45- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35- «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00- «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30- «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.30- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00- «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35- «Щхьэпэщ пщIэну» (урысыбзэкIэ)
 • 6.45- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45- «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.20- «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.20- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05- «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50- «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05- «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30- «Жай кезиу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 12.25- «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)
 • 12.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.50- «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30- «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.20- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05- «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05- «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35- «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05- Хэхыныгъэ-2014 (урысыбзэкIэ)
 • 18.35- «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.05- «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ).
 • 22.30- «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.25- «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30- «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30- «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00- «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.25- «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7. 00, 16.00, 19.00, 19.55
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 17.00, 17.55, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.20- «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.45- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25- «Къалэ гъащIэ» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05- «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.25- «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.50- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05- Хэхыныгъэхэр-2014 (урысыбзэкIэ)
 • 18.35- «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.05- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20- «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.20- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30- «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35- «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00- «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30- «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.20- «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.20- «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)
 • 9.30- «Псэм и макъамэ» (урысыбзэкIэ)
 • 9.42- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05- «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20- «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45- «ДунейгъафIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05- «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05- «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.30- «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.45- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30- «Пшыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.20- «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)
 • 15.30- «Псэм и макъамэ» (урысыбзэкIэ)
 • 15.42- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05- «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20- «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45- «ДунейгъафIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05- «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05- Хэхыныгъэ-2014 (урысыбзэкIэ)
 • 18.35- «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.05- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20- «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.45- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25- «Къалэ гъащIэ» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.25- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30- «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 00.40- «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35- «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25- «Къалэ гъащIэ» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00- «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.25- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30- «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45- «Щэнхабзэм и лъахэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.20- «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.35- «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05- «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.25- «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45- «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05- «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.20- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05- «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35- «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)
 • 12.44- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.45- «Щэнхабзэм и лъахэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30- «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05- «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45- «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05- «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.20- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.45- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05- Хэхыныгъэ-2014 (урысыбзэкIэ)
 • 18.35- «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.05- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20- «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30- «Псэм и макъамэ» (урысыбзэкIэ)
 • 21.42- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «Пшыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35- «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.25- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30- «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00- «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.30- «Пшыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00- «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 23
 • 7.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.38- «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.25- «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25- «Дыщыпсэу дунейм» (урысыбзэкIэ)
 • 9.45- «Усэхэр – 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00- «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20- «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.21- «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30- «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 12.44- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.38- «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00- «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50- «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25- «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.21- «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.30- «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.25- «Дыщыпсэу дунейм» (урысыбзэкIэ)
 • 17.45- «Усэхэр – 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20- «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.35- «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30- «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.20- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 00.30- «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30- «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30- «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25- «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00- «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00- «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.10- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00-7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.40- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.45- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.35- «Щхьэпэщ пщIэну» (урысыбзэкIэ)
 • 9.45- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.10- «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40- «Ди гъэмахуэщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.00- «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10- «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.35- «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10- «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40- «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.40- «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00- «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10- «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.40- «Щхьэпэщ пщIэну» (урысыбзэкIэ)
 • 17.50- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00- «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45- «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25- «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25- «Дыщыпсэу дунейм» (урысыбзэкIэ)
 • 21.45- «Усэхэр – 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00- «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30- «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00- Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38- «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00- «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00- «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25- «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00- «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.30- «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00- Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25- «Дыщыпсэу дунейм» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45-«Усэхэр – 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00- «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 6.44- «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ)