ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъэкIуэнур зейхэр

2014-08-09

  • «Мэшыкъуэ-2014″ щIалэгъуалэ зэхыхьэр яублащ. Ар къыщызэIуаха зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочннэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Меликов Сергей, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев, Урысей щIалэгъуалэм я IуэхумкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Поспелов Сергей, депутатхэр, щIэныгъэ лэжьакIуэхэр. Президент Путин Владимир зэхуэсым хэтхэм зэрызахуигъазэ псалъэхэм къеджащ Меликов Сергей.
  • - УегъэгуфIэ мы Iуэхум гупсысэ зиIэ, мурад дахэ гъащIэм щызыгъэув щIалэгъуалэ жыджэрхэр зэрызэришалIэм. Фи акъылым и жанагъыр, Iуэхум щIэ гуэр зэрыхэфлъхьэфыр нобэ псом хуэмыдэу сэбэпщ, – къыхигъэщащ Урысейм и Президентым.
  • ЩIалэгъуалэм ехъулIэныгъэхэр яIэну ехъуэхъуащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрий.
  • - ЩIалэгъуалэм куэдкIэ сэбэп яхуохъу мы Iуэхур. Мыпхуэдэ зэхуэсхэр республикэхэми щхьэхуэу къыщызэгъэпэщын хуейуэ къызолъытэ. Мыбы щIалэгъуалэр фIым щыхуаущий, мурад ягъэуврэ ар зрагъэхъулIэфу щрагъасэ, – жиIащ Алътудым.
  • Хабзэ зэрыхъуауэ, зэхуэсыр ежьэгъуитIым къотIасэ. «ХъыбарыщIэр уэру» лIэужьыгъуэм хэтщ журналистхэр, интернетым жыджэру щылажьэ, абы сайтхэр къыщызэзыгъэпэщахэр. «Гъэсэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ я къэкIуэнур» лIэужьыгъуэм зэхуишэсащ егъэджэныгъэм хэлъхьэныгъэ гуэр хуэзыщIахэр. ЕтIуанэ ежьэгъуэм щIалэгъуалэм ягъэлъэгъуэнущ «Экономикэмрэ хьэрычэт Iуэхумрэ», «Туризм», «Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ» лIэужьыгъуэхэм траухуа лэжьыгъэхэр.
  • Илъэс етхуанэ хъуауэ екIуэкI зэхуэсым щIэщыгъуагъ куэд халъхьащ, сыт и лъэныкъуэкIи ефIэкIуащ. Абы щагъэлъэпIащ усакIуэшхуэ Лермонтов Михаил къызэралъхурэ илъэс 200 зэрырикъур. Зэхуэсым щаухуа шэтырхэм ящыщ зым щагъэлъэгъуащ Лермонтовым и музейм къыщIаха сурэтхэр, дэфтэр гъэщIэгъуэнхэр. ЩIалэгъуалэр игъэгушхуащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министрым и чэнджэщэгъу, усакIуэшхуэм и лъэпкъым къыхэкIа икIи абы и цIэджэгъу Лермонтов Михаил Юрий и къуэр къазэрыхуеблэгъам.
  • - УсакIуэшхуэм и IэдакъэщIэкIхэр щэнхабзэм и лъагапIэ дыдэщ. Абы и дэтхэнэ тхыгъэми цIыхум и гурыгъу-гурыщIэ куухэр хэпщащ, – жиIащ Лермонтовым.
  • «IэфIыщэт» зэхуэсым хэтхэм къызэрагъэпэща лъэпкъ шхыныгъуэхэм, абыхэм япыщIа хабзэхэм траухуа махуэри. А шхыныгъуэхэм ислъэмей къафэр зэрыдыщIагъужар-щэ?!
  • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхуэсыр гъэнщIауэ щытынущ апхуэдэ махуэхэмкIэ, хьэщIэхэмкIэ, гупсысэ щIэщыгъуэхэмкIэ.
  • Гугъуэт Заремэ.