ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дызэчэнджэщын хуейщ

2014-08-07

 • 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ мылъкум техьэ налогыр къызэралъытэнур абы и кадастр уасэм тещIыхьауэщ. ХьэрычэтыщIэхэм ар къатехьэлъэнущ. Налогхэм хэхъуэхэм бизнесыр щахъумэн папщIэ республикэм зыгуэр щызэфIагъэкIрэ?
 • Сергиенкэ Н.
 • Жэуап ирет Къэбэрдей-Балъкъэрым хьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Тау Пщыкъан:
 • - 2014 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м къыдэкIа Федеральнэ закон №52-ФЗ-мкIэ Налог кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. Абыхэм япкъ иткIэ, лэжьыгъэ лIэужьыгъуэ щхьэхуэхэм ятещIыхьауэ, хэхъуэу яIэну зыщыгугъым налогыр зэуIуу зэрытралъхьэ Iэмалыр къэзыгъэсэбэп организацэхэм папщIэ 2014 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ я мылъкум и кадастр уасэр зыхуэдизым елъытауэ налогыр къабж. Налогыр нэхъ къызэрыгуэкIыу щызэхуагъакIуэ IэнатIэхэр 2015 гъэм щIышылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ а щIыкIэм хуэкIуэнущ.
 • Зи гугъу тщIы мылъкум хохьэ: административнэ Iуэхухэр щызэфIах щIыпIэхэр, тыкуэнхэр, офисхэм я хэщIапIэхэр, сатум пыщIа псэуалъэхэр, жылагъуэ шхапIэхэмрэ IуэхутхьэбзэщIапIэхэмрэ.
 • Мылъкум техьэ налогыр къызэралъытэ IэмалыщIэр хуэгъэзащ ар къызэрыгуэкIыу зэрытралъхьэ щIыкIэр къэзыгъэсэбэп компаниехэр хабзэм емыбэкъуэным, къапщтэмэ, налог ямытын щхьэкIэ, зи сату щIыпIэхэр предприятэу езыгъэтхыну зи мурад щхьэхуещэхэм япэщIэтыным. Ауэ тэмэму лажьэ хьэрычэтыщIэ IуэхущIапIэхэри бэлэрыгъ хъунукъым.
 • ЗэрытщIэщи, языныкъуэхэм деж кадастр уасэр рынокым щызекIуэм къыкIэрыхуркъым, уеблэмэ зэрыхъун хуейм куэдкIэ щIегъу.
 • НалогымкIэ кодексым ипкъ иткIэ, ямыгъэIэпхъуэ мылъкум и объектхэм я кадастр уасэм тещIыхьауэ налогым и зэгъэуIукIэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр зыгъэбелджылыну хуитыр Федерацэм и щIыналъэхэрщ. Абы папщIэ зыхуэфащэ пщалъэ-правовой актхэр къагъэсэбэп.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ, Налог кодексым игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм къашэнкIэ хъуну зэIумыбзыныгъэхэр къэгъэщэбэным, налогхэм зэрыхэхъуэр зэтеIыгъэным хуэунэтIауэ Федерацэм и щIыналъэхэми, ди республикэми я къэрал властхэм я органхэм Iэмал хъарзынэхэр яIэщ.
 • Урысей Федерацэм и Президентым деж ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ щыIэ уполномоченнэм (Титов Б.) НалогымкIэ кодексым халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэр езэгъырабгъуу зэрызэхуагъэкIуэну щIыкIэм хэкIыпIэхэр къыхуелъыхъуэ, дэри абы долэжь.
 • Дызыхэплъэхэм ящыщщ:
 • - Налог зытрамылъхьэну ямыгъэIэпхъуэ мылъкум и псэуалъэхэм нэхъ мащIэ дыдэу хуэзэ уасэхэр гъэувыныр;
 • - я хуитыныгъэхэр къагъэсэбэпу, псэуалъэ къэзыщэху организацэхэм мылъкум техьэ налогыр ящхьэщыхыныр (Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я къэрал мылъкуу е муниципальнэ мылъкуу хьэрычэтыщIэ IэнатIэ цIыкIухэмрэ курытхэмрэ бэджэнду яIыгъ ямыгъэIэпхъуэ мылъкур щхьэхуэу къызэрыхагъэкI щIыкIэм, апхуэдэу Урысей Федерацэм и законодательнэ акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ» 2008 гъэм бадзэуэгъуэм и 22-м къыдэкIа Федеральнэ закон №159-ФЗ-м ипкъ иткIэ).
 • - бэджэндым пыщIауэ бизнес Iуэху зезыхуэ организацэхэм папщIэ, мылъкум техьэ налогым льготэ хуэгъэувыныр.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэм деж щыIэ Жылагъуэ, Эксперт советхэм, бизнес зэгухьэныгъэхэм, властым и къудамэхэм щыщхэр хэту лэжьакIуэ гуп къызэдгъэпэщащ.
 • Абы и мурадщ:
 • - ямыгъэIэпхъуэ мылъкум и объектхэм я кадастр уасэхэм, хьэрычэтыщIэ IэнатIэ цIыкIухэмрэ курытхэмрэ зэуэ хэхъуэнкIэ хъуну налогхэр къазэрытемыхьэлъэным тещIыхьауэ, налогыр зыхуэдэн хуейм теухуа Iуэхугъуэхэр игъэбелджылыну;
 • - НалогымкIэ кодексым халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм социально-экономикэ щытыкIэр зэрыпэхъунур зэпалъытыну;
 • - хьэрычэтыщIэхэм я зэгухьэныгъэр ящIыгъуу льготэхэр нэхъ езэгъырабгъуу зэраубзыхуну щIыкIэр ягъэбелджылыну, къапщтэмэ, апхуэдэщ льготэ папщIэу налог зытрамылъхьэну ямыгъэIэпхъуэ мылъкум и объектхэм я инагъымрэ я кадастр уасэмрэ.
 • НалогымкIэ кодексым игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм къашэнкIэ хъуну гугъуехьхэр зыгъэмэщIэну хэкIыпIэхэр къэдгъуэтын щхьэкIэ, а Iуэхум дытепсэлъыхьын хуейщ.
 • Республикэм и хьэрычэтыщIэхэм я зэгухьэныгъэ псори абы фыкъыхузоджэ. ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэм деж 40-39-63 телефон хэхар щолажьэри, фи Iуэху еплъыкIэхэр къыдэфхьэлIэ.
 •  Зыгъэхьэзырар
 • БИЩIО Майещ.