ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жылагъуэм хуэщхьэпэну Iуэхухэр зи жэрдэмхэр

2014-07-31

  • «Мэшыкъуэ-5» щIалэгъуалэ зэхыхьэм КъБР-м щыщу кIуэнухэр щыхуагъэхьэзыр зэIущIэ иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ.
  •  
  • НыбжьыщIэхэм къахуеблэгъат КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ.
  • - Пэжыр жысIэнщи, хуабжьу сфIэгъэщIэгъуэну сыкIэлъоплъ а зэхыхьэр зэрекIуэкIынуми фэ абы фызэрыхэтынуми. Гугъу фехьу зэрызывгъэхьэзырыр сощIэри, фи мурадхэр къывэхъулIэну сыхуейщ. Ди хабзэ дахэр, гъэсэныгъэ екIур къэвгъэлъагъуэу, фыкъызыхэкIам фахуэфащэу зэIущIэм фыхэтыну сыфщогугъ. Фэ ди республикэм фрилIыкIуэщ, фринапэщ. Зи зэфIэкI къэзыгъэлъэгъуэну мурад зиIэ дэтхэнэм дежкIи мы зэхыхьэр IэмалыфIщи, ар къэвгъэсэбэпыну, зэIущIэр фIы защIэкIэ гукъинэж фщыхъуну сынывохъуэхъу! – жиIащ Емузым.
  •  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм ЩIалэгъуалэ политикэмкIэ и департаментым и унафэщI КIурашын Анзор ныбжьыщIэхэр хабзэм тету, жаIэр ягъэзащIэу, Iэсэу зэIущIэм щыIэну иущиящ.
  • - Илъэситху хъуауэ ирагъэкIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм ди республикэм и лIыкIуэ ныбжьыщIэхэм хуэдэу гъэса, нэмыс зыхэлъ, жыIэщIэ яхэмыту къыхагъэщри, иджыри дыкъэвмыгъэщIэхъуну, ехъулIэныгъэ фиIэу къэвгъэзэжыну дыфщогугъ, – жиIащ КIурашыным.
  •  Ди республикэм щыщу абы кIуэну ныбжьыщIэ 250-р къыхахащ. Зэхыхьэр IыхьитIу гуэшауэ щытынущи, япэм цIыхуи 125-рэ, етIуанэми апхуэдиз кIуэнущ. Зэрыхабзэщи, гупхэм унафэщI тIурытI яIэнущ, ахэр: япэ гупым – Сэбан Заурбэчрэ Уэрыш Залымрэщ, етIуанэм – Дэунэжь Муратрэ Сурковэ Екатеринэрэщ. Япэ зэхыхьэм хэтынухэм я проектхэр яIыгъыу шыщхьэуIум и 4-м Псыхуабэ кIуэнущ, етIуанэ гупыр щежьэнур шыщхьэуIум и 10-рщ.
  • ИпэкIэ екIуэкIа зэхыхьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа ныбжьыщIэ куэдым я проектхэр щыпхагъэкIри, ахэр зэрагъэзэщIэн мылъку къратауэ щытащи, иджыри я Iуэху къикIыну дащогугъ.
  •  
  • Инэрокъуэ Данэ.