ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабиигъуэр зыгъэIэфI

2014-07-23

  • Гъэмахуэр дахэщ, хуабэщ, цIыхухэм зыщагъэпсэху зэманщ. Къалэхэм, къуажэхэм къыщызэIуаха сабий лагерхэм гъэ къэс ныбжьыщIэ куэд йокIуалIэ. Апхуэдэ IуэхущIапIэхэм ящыщщ Лэскэн районым хыхьэ Арщыдан къуажэм щылажьэ «Псынэ» зыгъэпсэхупIэр.
  •  - Ди лагерым мы гъэм сабии     150-м зыщагъэпсэху. Нэхъыбэу ди деж къекIуалIэр бынунагъуэшхуэхэм ящыщ сабийхэрщ, – жеIэ зыгъэпсэхупIэм и унафэщI Уэзы Еленэ. – Зы илъэсым нэхърэ къыкIэлъыкIуэм ди Iуэхухэр нэхъыфI хъууэрэ йокIуэкI. Зызыгъэпсэху сабийхэм ягу фIыкIэ дыкъызэринэным дыхущIокъу, къыдэхъулIэуи къысщохъу. Хьэуа къабзэм щагъэкIуа махуэхэм къриубыдэу абыхэм я узыншагъэр ефIэкIуауэ, ягу дыпымыкIыу мэкIуэж цIыкIухэр.
  • Сабийхэм я тыншыпIэ псори щыIэщ лагерым. ЗыгъэпсэхупIэр икъукIэ дахэщ, къабзэщ, къэкIыгъэ гъэщIэгъуэн куэди щыболъагъу. IуэхущIапIэр хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я нэIэм ткIийуэ щIэтщи, абыхэм ямыщIэу зыри дыхьэфынукъым. ЦIыкIухэр я ныбжьым теухуауэ гуп-гупурэ гуэшащи, цIыху тIощIрэ тхурэ къэс зы гъэсакIуэ ящIыгъущ.
  • Хьэлэмэту, гъэщIэгъуэну зэманыр щагъакIуэ сабийхэм лагерым. Абыхэм папщIэ абы къыщызэрагъэпэщ зэIущIэ зэмылIэужьыгъуэхэр, зэпеуэ зэмыщхьхэр.   Зы махуэ къанэкъым абыхэм щIэ гуэр къамыщIэу, Iуэхугъуэ гуэрым хэмытхэу. Ди гуапэ мэхъу сабийхэр адыгэ хабзэм зэрыхуагъасэри. Сэ срихьэлIат ахэр «Хэт хабзэр нэхъыфIу ищIэрэ?» зэпеуэм щызэхьэзэхуэуи, я ныбжьым хуумыгъэфэщэн зэхэщIыкI зэраIэм сыщыгуфIыкIащ.            
  • ФIыуэ джэгуа, я нэгу зезыгъэужьа сабийхэм ерыскъым гу къабзэ зэрыхуаIэр си нэкIэ слъэгъуащ. Ахэр махуэм плIэ ягъашхэ къэуат зыщIэлъ ерыскъыкIэ. «Мамэ Зитэ, уи Iыхьэ кIыхь ухъу. Псори IэфI дыдэт», – жаIэурэ шхапIэм къыщIокIыж ахэр.
  • ЗыгъэпсэхупIэм щыIэ сабийхэм я щхьэ зэрахъумэжын хуейм теухуа псалъэмакъ щхьэпэ пщэдджыжь къэс ядрегъэкIуэкI Мамрыкъуэ Алим. Абыхэм я узыншагъэм я нэIэ тету лагерым щолажьэ дохутыр Жылэтеж Умаррэ абы и дэIэпыкъуэгъу Къунаш Iэсиятрэ.
  • Лагерым зэрыщыIэну махуэ бжыгъэр щиухым ирихьэлIэу, сабийхэм гуфIэгъуэ зэхуэс яIэнущ. Пщыхьэщхьэм абыхэм зэщIагъэстынущ «Зэныбжьэгъугъэм и мафIэр». А мафIэм ихъуреягъым къетIысэкIынурэ, гупхэр зэпеуэнущ уэрэд жыIэнымкIэ, усэ къеджэнымкIэ, къэфэнымкIэ. Сабиигъуэр зыгъэIэфI апхуэдэ дакъикъэхэр цIыкIухэм я гум къызэрынэнум шэч лъэпкъ хэлъкъым.
  •  
  • МЭЩЭКIУАЩЭ Анетэ.