ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лагъымхэм фахуэсакъ

2014-07-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэх-щIэхыурэ къыщагъуэтыж Хэку зауэшхуэм и зэманым къэмыуэу къэна Iэщэхэр. Ахэр куэду щыIэщ зауэ гуащIэ щекIуэкIа щIыпIэхэм. 2014 гъэм и япэ мазихым къриубыдэу Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъум    КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къагъуэтащ артиллерие Iэмэпсымэрэ авиацэ лагъыму 60.
 • Iэщэ-фащэхэр шынагъуэщ цIыху гъащIэмкIэ. Языныкъуэхэр къуажэхэм, гъуэгубгъухэм пэгъунэгъуу щIы щхьэфэм телъщ. Зауэр зэриухрэ зэман куэд дэкIа пэтми, лагъымхэм я щытыкIэм зихъуэжакъым, езыр-езыру напIэзыпIэм къэуэнкIэ шынагъуэщ.
 • НэгъуэщIыпIэ ягъэIэпхъуэну Iэмал зэрыщымыIэм къыхэкIкIэ, Iэщэхэр здэщылъ щIыпIэхэм деж къыщагъэуэж.
 • Урысейм и ФСБ-м        КъБР-м щиIэ къудамэм цIыхухэм захуегъазэ лагъым къагъуэт хъумэ, сакъыну. Ахэр нэгъуэщI щIыпIэ бгъэIэпхъуэну, зэпкърыпхыну яужь уихьэ, мафIэ жьэхэбгъауэ хъунукъым. Апхуэдэ Iэмэпсымэ гуэр фрихьэлIэмэ, «линие зэIухахэм» я телефонхэм фыпсалъэ:
 • Урысейм и ФСБ-м КъБР-м щиIэ къудамэм – 48-15-81
 • КъБР-м и МВД-м -
 • 40-49-10
 • Урысейм и ГУ МЧС-м КъБР-м щиIэ къудамэм – 39-99-99
 • КъегъэлакIуэ IэнатIэм – 01.
 •  
 • Урысейм и ФСБ-м КъБР-м щиIэ къудамэм
 • и пресс-IуэхущIапIэ.