ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-08-21

 • Хэкупсэхэр
 • Лъэпкъ къуэпсыр зэпызыщIэж Шыгъушэ Хъусен
 • УафэхъуэпскIым идза щыблэр IэубыдыпIэншэу щIылъэм къохуэхри, зы­лъэ­­Iэсыр еущыкъуей. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм апхуэдэу къатехуат Урыс-Кавказ зауэр. Ди адыгэ лъэпкъри дунеижьым и дурэшхэм дикъухьат. Зы адэ-анэм къилъхуахэр зэ­лъэ­мыIэсыжыфу хамэ къэралхэм игуэша хъуауэ, лъэпкъ къуэпсхэр зэпычауэ нобэр къыздэсым йокIуэкI. Я щхьэ хуимыту лъэп­къыр зрагъэбгына ди адэжьхэр куэд щIащ дунейм зэрехыжрэ. Анэ бгъа­фэм щIача сабийуэ хэкум къыхуэпабгъэу я дунейр яхьащ. Абыхэм яху­зэфIэкIар зыщ, я щIэблэм уэсят къыхуагъэнэнырщ: «Хэкужьым вгъэзэж, къуэш-шыпхъухэр къэвгъуэтыж, адэжь лъапсэ фекIуэлIэжи, лъэпкъыр зыуэ зэкъуэвгъэувэж».
 •  
 • ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ.

  Тхьэм и шыкуркIэ нобэ    а Iуэхум хуэлажьэхэр ди мащIэкъым. Хэкужьым къэзыгъэзэжыну хуейхэм ядоIэпыкъу КъБР-м и Правительствэр, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэр, «Пэрыт» зэгухьэныгъэр. Ди щIэныгъэлIхэм, журналистхэм дуней псом щи­къу­хьа адыгэхэм я Iуэху зыIутым дыщагъэгъуазэ, лъэпкъхэм я зэпыщIэ­жы­ны­гъэхэр з­эIуа­­щэж. ЛъэпкъылI нэскIэ узэджэ хъунухэри къоу­нэху. Апхуэдэхэр ди ма­щIэ­къым Шыгъушэхи. Нэхъ къыхэзгъэщыну сыхуейт егъэджакIуэу илъэс куэд­кIэ лэжьа Шы­гъу­шэ Алий, «Си лъэпкъыр – си къежьапIэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI, «Шыгъушэ зэгухьэныгъэм» и тхьэмадэ, щIэныгъэлI Шы­гъушэ Хьэбил сымэ. Нобэ къытхэмытыжми, ди лъэпкъым и цIэр фIыкIэ игъэIуащ ЩIДАА-м и академик, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шыгъушэ Хьэсэн.

 • Си тхыгъэр зытеухуа Шы­гъушэ Хъусен Iэмин и къуэри «И лъэпкъым щхьэ­кIэ зригъэукIынщ» зыхужаIэхэм ящыщщ. Ар Новороссийск (ЦIэмэз) къалэм щопсэу, хьэрычэты­щIэщ, сытым дежи и мылъкум псапэ хищIыкIыу ап­хуэ­дэщ, псом нэхъыщхьэращи, лъэпкъ Iуэхур зи гъа­щIэм гуэзыухуанэщ.
 • Шыгъушэхэ куэд щIауэ я мурадт лъэпкъ зэхуэс ящIы­ну, ауэ Iуэхур и кIэм нэ­мысу ужьыхыжырт. Ди рес­публикэм и къалэхэм, къуажэхэм щыпсэу Шы­гъушэхэр зэщIэгъэуIуэныр Iуэху гугъутэкъым. Лъэп­къым и щIэдзапIэр къыздежьэ Адыгеймрэ Шэрджэсымрэ лъэужьыр хэгъуэщэжати, зэрыщIэныгъэ лъэпкъ дяку дэлъыжтэ­къым. Ахэр къэлъыхъуэнымрэ зыщыпсэу щIыпIэр къэхутэнымрэ зэман хуейти, зи пщэ дэзылъхьэн къытхэкIыртэкъым. «Iуэху мыублэ блэ хэсщ» жыхуа­Iэ­­ращи, абы иужь ихьащ ЦIэмэз щыпсэу щIалэр. Хъусен и лэжьыгъэм зы­къыдигъахуэурэ, Шыгъушэхэ къигъуэтыжащ. Ахэр дэсщ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ (унагъуэ 15), Куэшхьэблэ (унагъуэ 17), Хьэтэжьыкъуей къуажэхэм, Мейкъуапэ къалэм. Къэрэшей-Шэрджэсым хы­хьэ Зеикъуэ къуажэм щыпсэухэр Черкесск Iэпхъуауэ къыщIэкIащ. Хъусен абыхэм запищIащ икIи я къекIуэкIыкIар зригъэ­щIащ.
 • Блашэпсынэ дэс нэхъы­жьыфI Шыгъушэ Iэмыр­бий­рэ илъэс 98-м щIигъуа абы и анэмрэ (Къущхьэхэ япхъущ) ди лъэпкъым теухуауэ куэд ящIэу къыщIэ­кIащ. Ахэращ Хъусен дэ­нэкIэ иунэтIынуми гъуазэ хуэхъуар. Апхуэдэуи абы къыдэIэпыкъуащ Блашэпсынэ къуажэ администрацэм и унафэщIу щыта Iэмырбий и къуэ Мухьэмэд, Мейкъуапэ дэс ди унэ­къуэщ Анзор. Мухьэмэдрэ Анзоррэ лъэпкъ Iуэхум телажьэ щIалэхэщ.
 • Адыгеймрэ Шэрджэ-
        сымрэ щыIэ Шыгъушэхэр зригъэцIыхуа иужькIэ, Хъусен яужь ихьащ лъэпкъыр зэхуишэсыну. А Iуэ­хум яужь итт КъБКъМУ-м и доцент Хьэбили. Хъусенрэ Хьэбилрэ я акъыл зэтехуэу зы лъабжьэ зиIэ лъэп­къыр зэшэлIэжыным теухуа Iуэхугъуэхэр яубзыхуащ. Зэхуэсым фIа­щащ «Шыгъушэхэ я зэгухьэ». Абдежым къыщыхалъхьащ цIыхубзхэм я гупжьей къызэгъэпэщыныр, щIэблэр узыншэу, ха­бзэ яхэлъу къэралым хуэщ­хьэпэу гъэсэныр зи нэIэ щIэтын хасэ зэхэшэныр, мылъку зэхэдзэ ящIу зыхузэфIэмыкIхэм дэIэ­пы­къуныр. Нэхъыщхьэу «Шы­гъушэхэ я зэгухьэм» и къалэныр лъэпкъым и къуэпс зэпычар зэпыщIэжынырт.
 • Хъусен тхьэмадэхэм бгъэдэсщ.

  Пэжщ, Алии лъэпкъым теухуауэ лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ. Абы, нэ­хъыжьхэм ящIэж хъыбархэр, архив дэфтэрхэр, тхы­дэтххэм я лэжьы-­гъэхэр къигъэсэбэпурэ, тхылъ щхьэхуэ къыдигъэ­кIащ. Ар дунейм къытехьэ­нымкIэ дэIэпыкъуэгъу ­хъуари Хъусенщ.

 • ИгъащIэм зэрымылъэ­гъуауэ щIыпIэ куэдым щызэбгрыдза зэкъуэшхэр зэ­Iу­щIэу я хъыбаркIэ, я псэу­кIэкIэ, я лэжьыгъэкIэ, я щIэ­блэм ягъахъэкIэ зэпсэ­лъы­лIэныр куэд и уасэщ. А Iуэхур яублащ Хьэбилрэ Хъусенрэ.
 • Шыгъушэхэ я зэхуэсым Адыгейм къикIыу къэкIуа гупым я нэхъыжь Сыхьэт къыщыщыпсалъэм къыхигъэщащ Хъусен хуэдэ лIы щыпкъэ лъэпкъым къы­зэрыхэкIам зэрыригуш­хуэр икIи абы ирихьэжьа Iуэху дахэр дэIыгъын зэрыхуейр.
 • Адыгейми, Шэрджэс-
         ми, Къэбэрдейми щы­псэу Шыгъушэхэр иджы ды­зэкIэлъокIуэ, дызэ­лъо­Iэс. Тыркум щыIэхэм пы­щIэ­ныгъэшхуэ яхуди­Iэ­къым, яхэтщIыкIри ма­щIэщ. Хэт абы япэу Iэп­хъуар? Сыт лъэхъэнэ щы­Iэп­хъуар? Дэ дыкъызытехъукIыжа Исмел къуэш иIауэ пIэрэ? А упщIэхэм я жэуапыр зэрыдмыщIэр ди гукъеуэу дыкъекIуэкIырт. А Iуэхуми иужь ихьащ Хъусен, Тыркум кIуэ ди лъэпкъ лъагъуэр къихутэжащ. Алий и тхылъым щитхат Урыс-Кавказ зауэм щы­гъуэ лъэужьыншэу кIуэда Хьэжы-Алий Тыркум кIуа­уэ шэч ищIу. Абы и пэжыр къахутэфатэкъым. Хъусенрэ Хьэбилрэ мурад ящIа­щ ар зэхагъэкIыну. Мы Iуэхум зы лъэпощхьэпо хэлът – Тыркум щыIэ ди къуэ­шхэр езыхэр Шы­гъу­шэ­кIэ зэджэжми, зэра­хьэр абы къыщыфIаща Щокъарэ унэцIэрт.
 • Хъусен и унагъуэр ХьэтIохъущыкъуеижьым нэсащ.

  Хъусен ди лъэпкъ дамы­гъэр дахэу зытещIыхьа адыгэ ныпыр здихьри, и уна­гъуэр щIыгъуу Тыркум кIуащ.

 • Тыркум щыIэ ди къуэшхэр гуапэу къапежьащ Хъусен и унагъуэм. Кхъухь­лъатэр щетIысэхар Къайсэр къалэрат, абы кило­ме­три­щэкIэ пэжыжьэ Хьэ­тIохъу­­щыкъуеижь (Ехья-бей) къуажэм Шыгъушэхэ щызэхуэсауэ Хэкужьым икIа­хэм къежьэрт.
 • - Адыгэ фащэ тщыгъыу сэрэ си къуэ Астемыррэ машинэм дыкъыщикIам, япэу си нэр зыхуэзар ахэр зыщIэс ухуэныгъэм и щхьэм акъужьым игъэбырыбу фIэлъ, ди лъэпкъ дамыгъэр зытет щэкI плъыжьырщ, – игу къегъэкIыж Хъусен. – Сэ си нэпсхэр нэм къыщIэуват, ауэ къэтэджу къыспежьа н­э­хъыжь жьакIэхухэмрэ бзы­лъхугъэхэмрэ щыслъа­гъум зызубыдыжащ. Абыхэм сыт хуэдиз гуфIэгъуэ я нэгум къищрэт! Зы­къы­тща­мыгъэнщIу къытрагъазэурэ IэплIэ къытхуа­щIырт, зэадэзэкъуэм тщыгъ адыгэ фащэм Iэ къыдалъэрт. ШыгъупIастэ зытелъ Iэнэр къагъэуващ. Iэнэм къыщыдбгъэдэсащ нэхъыжьыфIхэу Шыгъушэхэ Мухьэмэтрэ Бэдрийрэ. Илъэс 84-рэ хъу Мухьэмэт куэдым щыгъуазэт: я къекIуэкIыкIам, къуажэу зэ­ры­тIысам, адэжьхэм жаIэ­жа хъыбархэм. Апхуэдэу хэкум щикIым здаша адыгэ­шыр ягъэбагъуэу, ахэр ящэкIэрэ зыхэ­псэу­кIын мылъкур зэрагъэпэщу щытащ.
 • Къуажэм нэхъыжь дыдэу дэсыр ТхьэкIумащIэхэ ейт, ари гуфIэгъуэ зэIущIэм кърагъэблэгъат. Абы Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа хъыбар гъэщIэгъуэн куэд дригъэдэIуащ. Тхьэ­кIума­щIэм зэрыжиIэмкIэ, Къэзанокъуэр и Iыхьлыуэ илъытэрт, абы я къекIуэкIыкIам куууэ щыгъуазэт. Хьэ­-­тIо­хъущокъуэпщым теухуауэ ищIэ хъыбархэр нэхъыбэжт. КъыджиIащ а унэ­цIэр зезыхьэхэр къуажэм дэмысыжми, Тыркум иджы­ри зэрыщыпсэур, я кхъэри щхьэхуэу зэрыщыIэр. ХьэтIохъущы­къуеижь­рэ абы пэгъунэгъу Хьэ­-тIо­хъу­щыкъуей ЦIыкIурэ (Учпынар) дэсщ Шыдхэ, Шэтхэ, Къэнэмэтхэ, Дзэ­гъащтэхэ, Шыбзыхъуэхэ, Къардэнхэ, Дамэлейхэ, ТхьэкIумащIэхэ, Хьэткъуэхэ, Уэтейхэ, Бланэмыхьхэ, Абрэджхэ, Агуейхэ, Мэ­къуауэхэ, Алъэсчырхэ, Шы­гъушэхэ, Мэкэрхэ, Думэнхэ, нэгъуэщIхэри.
 • Хъусен нэхъыбэрэ и псэ­лъэгъуу щыта Хъеруйлаи, адрей нэхъыжьхэми зэры­жа­IамкIэ, Хэкужьым икIыу Тыркум кIуар Мусэбийщ. И къуиплIыр щIыгъуу ар гъуэгу техьащ (бынхэм я анэм и цIэр ящIэжыр­къым). Ахэр Хьэжы-Алий, Хьэжумар, Исмэхьил сымэт. ЩIалэ еплIанэр абыхэм я гъусэу Тыркум щIы­нэ­мысам и щхьэусыгъуэр ящIэркъым.
 • - Шыгъушэ Алий и тхылъым зи гугъу щищIа Хьэжы-Алий Хэкужьым къигъэзэжри, илъэс нэхъ зимыIэжьэу аргуэру Тыркум игъэзэжауэ щытащ, – къеIуэтэж адэкIэ Хъусен. – Хамэ щIыпIэр псэупIэ зыхуэхъуахэм я гугъэр хахыртэкъым Къэбэрдейм къэкIуэжыну, ауэ абыкIэ хъыбарыфI къызэри­мыIу­кIым три­гъэшхуэхэр­тэ­къым. ВластыщIэ къэунэхуам мылъку зыбгъэдэ­лъым трахыу, дин лэжьа­кIуэр зэхэзехуэн ящIу щызэхахым, я гугъэр хахыжри, щIыпIэм зэрызыща­гъэбыдэным иужь ихьащ. ЗэрымыгъэкIуэдын, зэ­ры­Iыгъын папщIэ Хьэ­тIохъу­щыкъуейм икIахэм Хьэ­тIохъу­щыкъуеижь, Хьэ­тIохъущыкъуей ЦIыкIу жылэхэр яухуащ…
 • Адэжь щIыналъэм къикIа хьэщIэхэм джэгу дахи хузэ­хашащ. Хъусен и къуэ Астемыри къафэ екIукIэ утыкур игъэдэхащ. «Хэкужьым къикIа ди къуэш цIыкIур къофэ», – жаIэу ныб­жьыщIэм Iэгуауэшхуэ хуаIэтырт, сурэтхэр трахырт. Апхуэдэу кIуащ япэ махуэр.
 • ЛIэщIыгъуэм щIигъукIэ зэ­пэIэщIэу псэуа зэкъуэшхэм я мащIэтэкъым зытепсэлъыхьын. ЕтIуанэ ма­хуэм шэджагъуэ нэужьым Хъусен щIэлъэIуащ лъэп­къым и нэхъыжьхэр зы­щIэлъ кхъэм яшэну. Ар гъэ­щIэрэщIауэ щыттэкъым, мывэ кIыхьхэр сатыру екIуэ­кIырт. Шыгъушэ лъэпкъыр къэзытехъукIыжа нэ­хъыжьхэм я кхъащхьэ иуэжахэм тет мывэхэр зэманым ипхъэхауэ щIым еплъыхырт, Кавказым икIа щIалэм зыкъыхуагъэщхъ хуэдэ.
 • Ещанэ махуэм Хъусенрэ и щхьэгъусэ ФатIимэрэ, я бынитIыр ящIыгъуу, я унэ­къуэщ унагъуэхэм щыхьэ­щIащ, абыхэм я псэукIэр зрагъэлъэгъуащ, нэхъ ­гъу­­нэгъууи зэрыцIыхуа­хэщ.
 • Тыркум щыпсэу Шы­-
              гъушэхэ я тхыдэр нэсу къэхута хъуакъым, ахэр унагъуэ 50-м щIегъу. Лъэпкъым и щIалэ пажэхэу Нихьэтрэ Ибрэхьимрэ я пщэ иралъхьэжащ а Iуэхур зэ­фIахыу Хъусен хъыбар къы­хурагъэхьыжыну. Унэ­цIэ хьэхур (Щокъарэ) яхъуэ­журэ я адэжьхэм зэрахьар къащтэж. Тыркум щыпсэу Шыгъушэхэм яхэткъым щIэныгъэ, IэщIагъэ зимыIэ. Къулыкъушхуэ зезыхьахэм ящыщщ Анкара къалэм щыпсэу Нихьэт. Лъэпкъым щыщ куэд Къайсэр, Анталие къалэхэм що­псэу.
 • Ежьэжыгъуэ махуэр лъэныкъуитIым я дежкIи тынштэкъым. Зэрыра­гъэблэгъам хуэдэуи, псори къызэхуэсри, Хэку­жьымрэ лъэпкъымрэ къыху­рагъэхь сэламым нэпсхэр тещащэу Хъусен и уна­гъуэр кърагъэжьэжащ, мыгувэу езыхэм ящыщ Хэкужьым къэкIуэну псалъэ зэIэпахри.
 •  Шыгъушэ Хьэбас.
 • Бахъсэн щIыналъэ,
 • Зеикъуэ къуажэ.
 •  
 • Iуэху еплъыкIэ
 • ДыздэкIуэжым дауэ дахэзэгъэжыну?
 • Пасэ зэманхэм Тыркур хэщIапIэ зыхуэ­хъуа ди лъэпкъэгъухэр нэ­хъыбэу щыпсэууэ щытар къуажэхэрщ. Къа­щIэ­хъуэ щIэблэр къыдэ­кIуэ­тейуэрэ къалэхэм еджа­пIэ, лэжьапIэ кIуэу­рэ, нэхъыбэр абыхэм къыдэнэжащ. А щIы­пIэм щыIэ адыгэ жылэхэм нобэ я псэу­кIэр зэдгъэщIэну зы­хуэдгъэзащ Къарэахьмэд къуажэм и унафэщI Унэж Байкал.
 • Унэж Байкал

  - Сэ зэрысщIэмкIэ, Унэжхэ мы къуажэм япэу къэIэпхъуахэм ящыщщ. Байкал, сыт щекIуэкIрэ нобэ фи жы­лэм?

 • - Ди къуажэр зэрау­хуэ­рэ илъэси 100 ирокъу. А зэманым къриу­быдэу ди жылэм мы­Iейуэ зиу­жьащ. Къарэахьмэдыр зыхыхьэ Гёксун щIы­пIэм (райцентрым) км 8-кIэ пэжыжьэу аращ. Зэрыплъагъущи, ди гъуэгу­хэм асфальт телъщ, унэхэм уэздыгъэ кIапсэхэр, псы зэры­кIуэ­ну бжьамийхэр зэ­ры­рашалIэрэ илъэс 30-м щIигъуащ. Сэ сыщы­цIы­кIум къуажэр сыбгынэри, илъэс IэджэкIэ къалэдэсу сыпсэуащ, ауэ иджы Къарэахьмэдым къэзгъэзэжащ. Си бынхэм адыгэбзэр яIэ­щIэ­­хужыпэнкIэ шына­гъуэ щыIэти, сыкъыщы­хъуам сыкъекIуэ­лIэ­жащ. Дауэ хъуми, ди бзэр къуажэхэм нэхъ щы­хъума хъуащ. Джэд-къаз диIэщ, унагъуэ псэущхьэхэр зыдохуэ, жы­пIэ­нурамэ, къуажэм тщIэн щыдогъуэт.
 • Ди жылэм еджагъэшхуэхэр къыдэкIащ, абыхэм къулыкъу хъарзынэхэр яIыгъыу къэралым и зыужьыныгъэм хуолажьэ. Дзэм къулыкъу щыщIэныр IэщIа­гъэу къыхэзыхари ди ­м­а­щIэкъым, абыхэм яхэтщ генерал зыбжанэ. Нэхъыжьхэм ящыщу пенсэм кIуахэр адыгэ къуажэхэм къыдэ­тIыс­хьэжыну дыхуейт. Иджы­­п­сту зэманыр куэд­кIэ нэхъ тынш ­хъуащ, цIыху­хэр зы­хуеи­ну псори къуажэхэми къэсащи, мыбдежми псэукIэр къатехьэлъэнукъым, уеблэмэ гупсэхугъуэ щагъуэтынущ.
 • - Адыгэ лъэпкъым и лъабжьэр къыщежьэр Кавказыращ. Хамэ щIы­пIэ щыпсэу дэтхэнэ зы­ми адэжь щIыналъэр и гум щегъафIэ. Хэкум бгъэзэжыну, абы псэу­пIэ щызэбгъэпэщыжыну ап­хуэдэ хъуэпсапIэ уи­Iэ?
 • - Пэжщ, Хэкур жэнэт щIыналъэу къытщы­хъуу, ар ди плъапIэу ды­къэ­хъуащ. Си унэкъуэщ Унэжхэр абыкIэ зэры­щыIэр сощIэ, сыкIуэ­нуи си мурадщ, ауэ ар хэ­щIапIэ щIыжыным теухуауэ си еплъыкIэр нэ­гъуэщIщ. Мыбдеж ди адэжьхэм я кхъащхьэхэр щыIэщ, ахэр къызэб­нэ­кIыныр тыншкъым. Узэгупсысыныр мащIэ­къым: Тыркум щызэтебубла псэукIэр къызэб­нэ­кIыу, ар уи Хэкужьу щытми, щIэуэ нэгъуэщI щIыпIэ гъащIэ щызэтебублэжыныр Iуэху къы­зэ­рыгуэкIкъым. Дыз­дэ­кIуэ­жым дауэ дахэзэ­гъэ­жыну? Абы сыт щыт­щIэфыну пIэрэ? Куэд мэхъу абы и лъэ­ны­къуэ­кIэ щхьэм щы­кIэ­ра­­хъуэ упщIэхэр. Дэ дымыгъэзэжми, дызэры­щIэу дыпсэуфынущ. Дызэкъуэтыну, дызэры­щIэну дыхуеймэ, Iэмал куэд щыIэщ. ПсынщIэу зызыужь дунейм къытхуихь зэхъуэкIыны­гъэфI­хэм я фIыгъэкIэ ды­зы­лъэIэсыфынущ, хъыбаркIи дызэхъуэжэфынущ. Сэ дэнэ щIыпIэ сыщыпсэуми, си лъэп­къым папщIэ схузэ­фIэ­кIыр злэжьыну сыхьэзырщ.
 •  Емуз Баязыт.
 • Тырку, Мараш вилайет.
 •  
 • P.S. Мараш вилайетым хиубыдэ Къарэахьмэд джылахъстэней къуажэм щопсэу КIэмпIарэ­хэ, Бэлагъхэ, Унэжхэ, Дэ­рагъуэхэ, Балъкъэрхэ, Гъудэхэ, АфIэунэхэ, Зэшокъуэхэ, Сэбанхэ я унагъуэхэр.
 •   
 • Уджыхъу  Исам
 • Тхыдэ гъуэгуанэхэм я джэрпэджэжхэр
 •  Жэщ зекIуэныр къохъу
 • Къыщыхэхъыжьэ
 • Си гупсысэ щхьэм къищхьэрыуам.
 • Сыхешэжри
 • Зэман блэкIа жыжьэм,
 • Къобэуэжыр тхыдэм и хьэуар.
 • Сытехьащ ныжэби
 • А гъуэгу жыжьэм,
 • Гъуэгум тхыдэр къытызоджыкIыж.
 • ЛIэщIыгъуищэ ныбжьхэм
 • Я лъэужьу
 • Зы гъуэгу Iыхьэ пащхьэм
 • щотэджыж:
 • Мыр си лъахэм
 • И лъэхъэнэ дыщэщ,
 • Нартыжь лъапсэм хабзэр щошууей.
 • Адыгэжь и хабзэр
 • Хуэхъуу фащэ,
 • Си лъэпкъышхуэм къыдоплъей
 • дунейр…
 •  
 • Нэгум щIэтщ иджы
 • НэгъуэщI лъэхъэнэ:
 • Адэжь хэкум топкIэ къыхэуа
 • Бийм пэщIэтщ бгырысыр
 • ЛIэн-къэнэну,
 • Хуитыныгъэщ лъэпкъыр щIэзэуар.
 • Губжьым,
 • Зауэм
 • Ехьыр псори, ешхыр,
 • Лей зэрахьэм мывэр къигъэчащ.
 • Ауэ игъэлъахъшэу и щхьэр,
 • Лъахэм
 • Бийм мэскъалкIэ худимычыха…
 •  
 • Гъуэгу ещанэр -
 • Ар ИстамбылакIуэщ:
 • Гур зыкъутэ гъуэгум я гъуэгуж, -
 • Сабий къупщхьэ
 • Гъуэгум телъщ IэплIакIуэу,
 • ЛIыжь жьакIэхум и щхьэр егъеиж.
 • Гъатхэ пщIащэу
 • ЩIалэ, пщащэ шырхэр,
 • Зи къабзагъ, дахагъэр зэнзэныпс
 • Пщащэхэр ящIащи гъэр
 • Хьэ щылъхухэм,
 • Гъыбзэ къэIум къожэбзэхыр нэпс.
 • Хы ФIыцIэжьым и толъкъун
 • Къэджалэм
 • Къэгъэзэншэу жьэделъафэ КХЪУХЬ.
 • Зы лъэпкъ псо
 • Щысхьыншэу ягъэджалъэ,
 • Зы лъэпкъ псо щIыгушхуэм
 • щракъухь.
 • Гъунэгъу пэжу
 • Дызыщыгугъахэм
 • Лъым, нэмысым иращIыф сату.
 • НэжьгъущIыдзэу
 • Дзэр тхузэрагъэшхыр
 • Бгъэжь нэпсейхэм, дащIу хэутэн…
 •  
 • Гъуэгу еплIанэрщ.
 • Нэгум щIокI Апсынэ,
 • Лъэпкъ Iэщэншэ, гужьгъэжьыншэ
 • лъэпкъ.
 • ХьэIуцыдзым
 • Къыщипхъуащи и нэр,
 • ИщIэркъым щыIэжу гущIэгъу
 • лъэпкъ.
 • Ауэ пэлъэщакъым
 • Пэжым мысэр.
 • Хьэжыкъалэ, Мейкъуапэ, Налшыч -
 • ЗылI и быну
 • Лъэпкъыр щызэгъусэм
 • Гуауэм я нэхъ хьэлъэри пхуошэч…
 •  
 • ЗэщIимыхыу иджыри шы-уанэр,
 • Лъэпкъым ноби пещэр и гъуэгуанэм.
 •  Сирие, Хьэлэб
 •  Мерэтыкъуэ Метин
 •  
 • Си Хэку
 • Адэжь щIыналъэм и кIэдахъуэм
 • СыкъыщIэкIатэм удз гъэгъауэ,
 • IэфIыгъэм гъащIэр щыз ищIынт,
 • Псэхугъуэр си псэм щыхэпщынт.
 • Адэжь щIыналъэм и къурш щIагъым
 • Си гъащIэр псыуэ къыщежьатэм,
 • ГуфIэгъуэ защIэр есхьэхынт,
 • Къуршыбгъэ лъагэр псым къищынт.
 •   Голландие, Амстердам
 •  
 •  Хъунэгу Надия
 • Хэхэс уэрэд
 • Сэ сы хэхэсщ -
 • ЩIэкIащ Хэкужьыр нэгум.
 • Ауэ сыт щыгъуи
 • Лъахэм псэр хуозэш.
 • ЛIэщIыгъуэ кIуам
 • Тхьэгъуш хуэхъуауэ си гур
 • ГуфIэгъуи гуауи
 • Абы хузогуэш.
 • Жьыбгъэ унэншэ закъуэрщ
 • Си ныбжьэгъур.
 • Нэрымылъагъуми -
 • Сэщхьу ар нэщхъейщ.
 • Зэщыджэу къыздехь а жьым
 • ГъащIэ гугъур,
 • Дызэподжэж -
 • ПIалъэншэу дыпIейтейщ.
 • Жьыр гъуэгу техьамэ -
 • Сэри зызоIэтыр;
 • ХьэпщIэууэ ари
 • Къызбгъэдоувэж, -
 • ДызэIэпэгъущ зеиншэ
 • ТхьэмыщкIитIыр, -
 • Дыщалъхуа унэр
 • Дэ къыдолъыхъуэж.
 •  Иордание, Амман