ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэшхуэхэм щIы Iыхьэхэр хупачынущ

2013-06-12

  • Социально-экономикэ зыужьыныгъэ и лъэныкъуэкIэ зрагъэхъулIэхэр, УФ-м и Президентым ищIа пщэрылъхэмрэ и Указ щхьэхуэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщагъэзащIэр къэзыпщытэ комиссэм и зэIущIэм Лэскэн, Бахъсэн,Тэрч районхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр муниципальнэ щIыналъэхэм а лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIым щытепсэлъы­хьащ. Апхуэдэщ бынищ е нэхъыбэ зыпI унагъуэхэм псэупIэ щаухуэну щIы Iыхьэ­хэр пщIэншэу яхупычыныр, улахуэм хэгъэхъуэныр, сабий гъэсапIэхэмкIэ къызэгъэпэщыныр, ныкъуэдыкъуэхэм лэжьыгъэ етыныр, цIыхухэм IэнатIэ къахуэгъуэтыныр, нэгъуэщIхэри.
  •  
  • Зи псэупIэхэр егъэфIэкIуэн хуейуэ щIы Iыхьэхэр пщIэншэу зэтыпхъэхэм я спискэхэр муниципальнэ властхэм яIэщ. Апхуэдэ унагъуэхэм папщIэ ягъэбелджыла щIыпIэхэм я кадастр паспортхэр район щхьэхуэхэм щагъэхьэзыращ. Бахъсэн районым мы гъэм щIы Iыхьэ 411-рэ щатынущ, Лэскэн куейм щыщу унагъуэ 63-м а хэкIыпIэр къагъэсэбэпынущ.
  • Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Хьэсанэ Руслан къигъэлъэ­гъуащ хупач щIы Iыхьэхэр къызэрагъэсэбэпым властыр кIэлъыплъын, ахэр зыгъэхьэулейхэм къызэрыIахыжыну щIыкIэр зэгурыIуэныгъэхэм къыщалъытэн зэрыхуейр.
  • - ЩIы Iыхьэ пщIэншэу зратахэм я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн щхьэкIэ ап­­хуэдэ дэIэпыкъуныгъэ етIуанэу зэрамыгъуэтынур цIыхухэм ягуры­гъэ­Iуапхъэщ, – къыхигъэщащ премьерым.
  • ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынри хыхьэу, социальнэ Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр зэфIэха хъун щхьэкIэ, муниципальнэ щIыналъэхэм я экономикэ къызэгъэпэщыкIэр егъэфIэкIуэным щIыпIэ властхэр нэхъ жыджэру хущIэкъун хуейщ. Апхуэдэщ къуажэдэсхэмрэ къалэдэсхэмрэ папщIэ проектыщIэхэр къэлъыхъуэныр, щIыпIэ бюджетхэм я хэхъуэхэм я налог къыхэкIыпIэхэм я лъабжьэм зегъэубгъуныр. Лэскэн район администрацэм и Iэтащхьэ Кебеков Валерэ зэрыжиIамкIэ, мэкъумэш хозяйствэм зэрызрагъэужьым къыдэкIуэу, ерыскъыпхъэм елэжь, промышленнэ IэнатIэ зыбжанэ зэман гъунэгъум къызэIуахыну я мурадщ. 2014 гъэм икухэм Хьэтуей къуажэм мывэхьэж завод щрагъэжьэну траухуащ. Асфальт-бетон завод, ГЭС цIыкIу, щIэрыкIуэмрэ соемрэ щелэжьыну IуэхущIапIэ, курорт-рекреацэ комплекс яухуэнущ. Муниципалитетым и уна­фэщIым къызэригъэлъэгъуамкIэ, 2017 гъэм ирихьэ­лIэу а Iуэхугъуэхэм щIыпIэ бюджетыр ирикъуу къызэрагъэпэщынущ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.