ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2018

Зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

2018-04-14

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэр зыхуэдэмрэ абы зэрызиужьымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

«Полк уахътыншэм» и сатырхэм фыкъыхыхьэну фыкъыдогъэблагъэ

2018-04-14

 • Абы папщIэ фIыгъыну транспарантыр фэ езыхэм вгъэхьэзырыж хъунущ. Апхуэдэу фызыхуей сурэтымрэ тхыгъэмрэ зытет транспарантыр ягъэхьэзырыфынущ мы къыкIэлъыкIуэ IуэхущIапIэхэм:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэгушхуэт, нэгузыужьт

2018-04-14

 • «Нарт Хэку», «Жьэгу», «Пэрыт» адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 11-м щрагъэкIуэкIа псапащIэ пшыхьыр Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Хэт нэхъ Iущ?

2018-04-14

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэкIуэкIащ Iущыцэхэм я хэгъэгупсо зэпеуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэбзэр ядж

Мы махуэхэм

2018-04-14

 • Мэлыжьыхьым и 14, щэбэт
 • Украинэм и МВД-м и къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Куржым щагъэлъапIэ я анэдэлъхубзэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

2018-04-14

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и колледжыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2018-04-14

 •   Дунейпсо Адыгэ Хасэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэди къуэм хуогузавэ абы и къуэш Къэрмокъуэ СулътIан Мухьэмэд и къуэр дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъэфакIуэ цIэрыIуэхэм Москва зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

2018-04-14

 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м сыхьэт 19-м «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым концерт ин щитынущ Москва МакъамэмкIэ и дунейпсо унэм и Светлановскэ залым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Къэбэрдей театрым и артист Лу Рэмэзан и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

2018-04-14

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзан Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм актёр IэзагъэмкIэ и къудамэр 1988 гъэм къиухащ. Стромов Юрий я гъэсакIуэу абы щеджащ адыгэ студиер, иджыпсту курыхыу Къэбэрдей театрым иIэ артист хъарзынэхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Рэмэзан и курсащ Хьэщэ Къанщобий, Быдэ Хьэсэн, Мысост Вадим, КIэнцIэлий Роман, нэгъуэщIхэри. Лур щыджэгуащ Островский Александр и пьесэм къытращIыкIа «Хейуэ мысэ хъуахэр» (Незнамовым и ролыр), Мольер Жан-Батист и «ЗалымыгъэкIэ ягъэIэза» (Сганарель), КъардэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» (Кърым хъаным и къуэр), Шиллер Фридрих и «ХъунщIакIуэхэр» (Швейцер), Гоголь Николай и «Фызышэ» (Яичница) спектаклхэм, нэгъуэщIхэми. Ар ядэлэжьащ режиссерхэу Авшаров Юрий, Александров Александр, Кове Ва-лерий , Ерчэн Леонид, Иуан Владимир, Мысостышхуэ Пщызэбий, Теувэж СулътIан, Теувэжыкъуэ Владимир, Фырэ Руслан, Шэрджэс Мухьэмэд сымэ. Рэмэзан цIыхухэр къыдехьэх и макъ дахэмкIэ. Уэрэд екIуу зэрыжиIэм къыдэкIуэу, гитарэ, фортепианэ, синтезатор макъамэ Iэмэпсымэхэр егъэIэрыхуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Адыгэхэр ику ит лIэщIыгъуэхэм Кърымым пыщIауэ зэрыщытар

2018-04-14

 • Кавказымрэ Кърым хытIыгуныкъуэм-рэ зэпэжыжьэкъым. А тIур зэпэщIэзы-хыр Керчь псыдэжыпIэращ. Пасэ зэманым адыгэхэр щыпсэуащ Кавказым и КъухьэпIэ, Ищхъэрэ-КъухьэпIэ лъэныкъуэхэм. Абыхэмрэ Кърымым щыпсэуа лъэпкъхэмрэ яку зэпыщIэныгъэшхуэ зэрилъам шэч зэрыхэмылъыр къызыхэщ хъыбар куэд къытхуагъэнащ алыдж тхакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ