ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2018

УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым дыгъуасэ Черкесск зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

2018-04-12

 • УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай дыгъуасэ Черкесск къалэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Хьэршым гъуэгу япэ пхызыша Гагарин Юрий

2018-04-12

 • Псом я щхьэжу къэплъытэ хъунущ 1961 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м къэхъуар. А махуэм цIыхум и блэкIамрэ и къэкIуэнумрэ лъэхъэнитIу игуэшауэ жыпIэ хъунущ. Ар япэ дыдэу хьэршым зэрылъэтам нэхъ мыхьэнэшхуэ иIащ, сыт хуэдэ революцэми елъытауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Юрий еплъащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрызэрагъэпэщыжым

2018-04-12

 • КIуэкIуэ Юрий щIипщытыкIащ къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрырагъэфIакIуэм икIи зэрызэрагъэпэщыжым. Абыхэм ящыщ зыр хеубыдэ Калюжнэм и уэрамым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щрагъэблэгъащ фашист концлагерхэм гъэру исахэр

2018-04-12

 • ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ шей Iэнэм пэрысу зэпсэлъащ. Мыпхуэдэ зэIущIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм илъэс еплIанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ. Зи сабиигъуэм фашист гъэрыпIэм итауэ иджыпсту республикэм псэууэ къинэжар цIыху 42-рэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Тэнащ лъэпкъым и къежьапIэр

2018-04-12

 • ЦIыхур зыщыщ лъэпкъым и тхыдэр ищIэну и къалэнщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, языныкъуэхэм я блэкIар политикэ IуэхукIэ е нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэркIэ щIахъумэурэ, я щIэблэм ящIыгъупщэжащ я нэхъыжьхэм зэгуэр «уей-уей» жрагъэIэу, къэрал Iуэху зэрахьэу, къулыкъушхуэхэр яIыгъыу зэрыщытар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нарткъалэ пщащэхэр

2018-04-12

 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Адыгэ пщащэ-2018» зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм хэтахэр Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и 7-нэ классым щеджэ пщащэ цIыкIухэрат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Узыншагъэм ухуэзышэ лъагъуэ

2018-04-12

 • Узыншагъэм и дунейпсо махуэм Налшык щекIуэкIащ «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» Iуэхугъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Къашыргъэ Хьэмзэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Мы махуэхэм

2018-04-12

 • Мэлыжьыхьым и 12, махуэку
 • ЦIыхум хьэршым япэу лъагъуэ щыхиша дунейпсо махуэу ООН-м игъэуващ
 • Авиацэмрэ космонавтикэмрэ я дунейпсо махуэщ.
 • 1961 гъэм Гагарин Юрий «Байконур» щаутIыпща «Восток» кхъухьым ису дунейм щыяпэу хьэршым лъэтащ.
 • Къэзахъстаным ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • 1606 гъэм Инджылызым и пащтыхь Яков Езанэм Инджылызымрэ Шотландиемрэ я къэрал ныпыр къэщтэным теухуа унафэ ищIащ. Иджы ар Великобританием и къэрал бэракъщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2018-04-12

 • Памук Орхьэн, Нобель саугъэтым и лауреат
 •  (ЦIыхубзым  къиIуэтэжа  Iыхьэр)
 •  
 • КIэухыр.
 • ПэщIэдзэр нэгъабэ къыдэкIа №№23-25, 27, 29-32, 37, 38, 42, 46, 48-50, 61, 64, 65, 71, 72-хэм итщ, 2018 гъэм №43, №44-м итщ).
 •  
 • Джем и кIэрахъуэр къищэхуат, Iэщэ зэрипхьэну хуит къэзыщI хабзэ псори тэмэму щызэкIэлъыгъэкIуа тхылъымпIэхэри иIэт. ХеящIэм унафэ къыщищтэм, Iэмал имыIэу къилъытэн хуеящ си къуэмрэ сэрэ Iуэхур фIыкIэ зэфIэтхыну гурылъ дызэрыхэтар, къаугъэ къызыхэкIын гуращэ дызэримыIар. Ауэ газетхэм а лъэныкъуэр зыуи кърадзакъым, зыщIыпIэ дежи къыщыхагъэщакъым. Аращ дэ дыукIакIуэу, «Сухраб» IуэхущIапIэр зей лIым и мылъкум зыIэрыдгъэхьэн папщIэ зыIэщIэкIуэдар дэрауэ Истамбыл и тхыдэм дыщIыхэхуар. Газет къыдэзыгъэкIхэм я икIагъэм сэ егъэлеяуэ Iэнкун сищIат. Силиври хьэпсым ис си къуэм и деж лъагъунлъагъу сыкIуэну сыкъыщыщIэкIкIэ, ягъэтIысахэм ящыщу я нэхъ щIэпхъаджащIэ дыдэрами зыгуэрым псалъэ дыдж къыскIэлъимыдзу къанэркъым, хъумакIуэхэри нэ IейкIэ къызэрысхуеплъэкIым гу лъыстагъэххэщи, си гур щыкъуейуэ мэщащэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха