ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2018

Урысейм и тенджыз флотым и ныпыр дыгъуасэ щаIэтащ «Эльбрус» кхъухьым. Абы и щIыхькIэ Североморск къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

2018-04-10

 • Североморск къалэм дыгъуасэ щекIуэкIащ тылыр къызэгъэпэщыным- кIэ IэнатIэм хиубыдэ «Эльбрус» кхъухьым къэралым и тенджыз флотым и ныпыр зэрыщаIэтам теухуа гуфIэгъуэ. Абы ирихьэлIащ Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ, армэм и генерал Булгаков Д. В., Ищхъэрэ флотым и командующэ адмирал Евменов Н. А., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Мурманскэ областым и губернатор Ковтун М. В. сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2018-04-10

 • Бжьахъуэ Р. Б. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын Бжьахъуэ Ранетэ Башир и пхъум - «Зольские вести» газетым и редакцэ» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и редактор нэхъыщхьэм.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м
 • №38-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын КIэрэф Мурат Анатолий и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м
 • №39-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

«Студент гъатхэ-2018» зэпеуэм щIедзэ

2018-04-10

 • Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студент нэхъ зэчиифIэхэр, щIыкIафIэхэр, утыкугъэбжьыфIэхэр хэтынущ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Студент гъатхэ» фестивалым. Дыгъуасэ щIидзащ фестивалым зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуэну хуит ящIыну гупхэр къыщыхах зэпеуэхэр. Ахэр махуиплIкIэ екIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Мы махуэхэм

2018-04-10

 • Мэлыжьыхьым и 10, гъубж
 • Фашизмэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. Илъэс къэс мэлыжьыхьым и 10-м дунейм и щIыпIэ куэдым ягу къыщагъэкIыж етIуанэ дунейпсо зауэм и зэманым Ещанэ рейхым и дзэхэм яубыда къэралхэм исхэм ящыщу фашизмэм ебэнурэ хэкIуэдахэр.
 • Зэдэлъхузэшыпхъухэм я махуэщ
 • 1833 гъэм сеныч куэду къыщIагъэкIыу щIадзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Европэм щыпсэу адыгэхэм я деж

2018-04-10

 • Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм илъэс къэс зэхуишэс щэнхабзэ зэхыхьэшхуэр иджыблагъэ Остердамме жылэм щызэхэтащ. Абы ирагъэхьэлIэри, ирагъэблэгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр икIи зи чэзу зэIущIэр европэ адыгэхэм я деж щекIуэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Жьынду Iущыр» нэхъ акъылыфIэхэм яIэрохьэ

2018-04-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» щIэныгъэфI зыбгъэдэлъхэм я джэгу-зэпеуэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье. «Денди» кафем щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэм къабгъэдэкI гупи 9.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ усакIуэ Бемырзэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу

2018-04-10

 • Мэгъу Къару
 • «ПIурылъу зы бзэ, узэдису зыщI,
 • Хьэлэлу къыщыптепсэкIэ зы дыгъэ,
 • Адыгэу упсэуным къикIыр зыщ -
 • Уадыгэну къыпкъуэкIынырщ лIыгъэ».
 •  Мы сатыр цIэрыIуэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа усакIуэ Бемырзэ Мухьэдин хэт зымыцIыхур?! Сыт хуэдэ IэнатIэми езым и лъэпщхэр иIэжщ. Литературэм, псом хуэмыдэу лъэпкъ усыгъэм, и лъэпщхэм ящыщщ Бемырзэр. Мухьэдин и творчествэр апхуэдизкIэ къуэпсыбэщ, бгъуфIэщи, дэтхэнэ и зы къуэпсри гъащIэ псо ирокъу. ГугъуехькIэ гъэнщIауэ щыта абы гъащIэм ириплъэж дэтхэнэми япэу и нэ къыIуидзэнур адыгэлI нэсым и гъуэгуанэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Журналист Хьэмту Къадир и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

2018-04-10

 • ЩIэукIытэн  иIэкъым
 • Илъэс тIощIырыпщIым щIигъуауэ цIыхум ущыдэлажьэкIэ, Iэджэ щIауэ зэгъусэу зы пэш ущыщIэскIэ, и гурыгъугурыщIэхэмкIэ къыщыбдэгуашэкIэ, и IуэхущIафэр щыплъагъукIэ, апхуэдэ цIыхум и шыфэлIыфэр зыхуэдэр къыумыщIэнкIэ Iэмал иIэкъым. Псом хуэмыдэу и гумрэ и псэмрэ зэIухамэ, и псалъэми, и щытыкIэми фэрыщIагъ лъэпкъ хэмылъмэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Гу къабзэ

2018-04-10

 • Зи гугъу фхуэсщIынур шыIэ зыхэлъ адыгэлIщ. Хьэмту Къадиррэ сэрэ 2015 гъэм дызэрыцIыхуащ. Абы лъандэрэ дигухэм лъагъуэ зэхуагъуэтауэ дызэдогъуэгурыкIуэ. Япэ Iуэхуу зэдэтщIахэм ящыщт радиом сригъэблагъэу «Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ» тхылъым щыщ пычыгъуэхэм нэтыным сыкъызэрыщригъэджар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей