ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2018

ПщIэ зыхуэсщI ди лэжьэгъухэ!

2018-04-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэщIхэм, сэ къызбгъэдэкIыу фэри ветеранхэми сынывохъуэхъу фи махуэ лъапIэмкIэ – Урысей МВД-м СледствэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ зэрырикъумкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Илъэс 55-рэ ирокъу

2018-04-07

 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм Следственнэ IэнатIэхэр къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ ирикъуащ мэлыжьыхьым и 6-м. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ махуэшхуэ зэхыхьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Европэм щыпсэу адыгэхэм нэхъ трагъащIэ

2018-04-07

 • Европэм щыпсэу адыгэхэм я дунейпсо щэнхабзэ фестивалым хэту Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Дамм къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Германие, Голландие, Тырку, Сирие, Иордание, Израиль къэралхэм, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м щыIэ хасэхэм я лIыкIуэхэр. Апхуэдэуи Европэм щыIэ къэрал зыбжанэм къикIа хьэщIэхэр зэIущIэм кърагъэблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Натхъуэ Бибрэс Израилым и гимныр жиIэн идэркъым

2018-04-07

 • Адыгэхэм ящыщу иджыпсту топджэгу нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Натхъуэ Бибрэс зэи къэмыхъуауэ Израилым и командэ къыхэхам и пашэу утыку къихьащ. Гъатхэпэм и кIэухым Тель-Авив къыщрагъэблэгъа Румынием и футболистхэм щаIущIэнум ипэ къихуэу, лъэныкъуэхэм я къэрал гимнхэр щагъэзащIэм, ди лъэпкъэгъум и жьэр зэщIихакъым икIи эфир занщIэу телевизоркIэ е интернеткIэ абы гу лъызыта куэдым псалъэмакъ кърахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-04-07

 • Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт
 • Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэм (1948 гъэм) хуэзэу ягъэлъапIэ.
 • Рунетыр – урысыбзэкIэ лажьэ интернетыр (ru дамыгъэр зиIэр) – къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1994 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м лэжьэн щIидзащ абы икIи дунейпсо «хъым» хэтыну хуитыныгъэ зиIэхэм хагъэхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нарткъалэ и химкомбинатым и юбилей

2018-04-07

 • 1938 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Ерыскъы промышленностымкIэ СССР-м и ЦIыхубэ Комиссариатым къыдигъэкIа унафэ №408-м ипкъ иткIэ Дохъушыкъуей спирт заводым лэжьэн щIидзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УсакIуэ мылIэжыныпсэ

2018-04-07

 • Бахъсэн щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, усакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 7.10 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ- Кулиевэ Елизэветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар

2018-04-07

 • Дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм щынэхъыщхьэр абы бгъэдэлъ къулеягъэркъым е жылагъуэм щиIэ пщIэракъым, атIэ фIыгъуэ лъапIэу иIэ узыншагъэращ. ГъащIэр зыхуэдэнур зэлъытыжар абы и щытыкIэрщ. Узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэныр, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхуныр и щхьэусыгъуэу махуэ хэха ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Я щытыкIэр къапщытэ

2018-04-07

 • Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ республикэм и цIыхухэм я узыншагъэр къыщапщытащ Кардиологие центрым и деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ