ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2018

2018-04-05

 • Хъущт А. В. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министр къулыкъур Хъущт Аслъэнбэч Виталий и къуэм щхьэщыхын.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрыщIэр ягъэувыху, абы и къалэнхэр игъэзэщIэну и пщэ дэлъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Хэжь Заур Мухьид и къуэм.
 • 3. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                   Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м
 • №37-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-05

 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм
 • 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ
 • ищIа докладым и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 •  
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Зумакулов Б. М. 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладым хэплъауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладыр къэлъытэн.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 20-м
 • №848-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

Вольфрамымрэ молибденымрэ я къыщIэхыпIэхэм щылэжьыпхъэхэр яубзыху

2018-04-05

 • «Ростех» къэрал корпорацэм и IэщIагъэлIхэр Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм къэкIуащ, заводыр ежьэжын папщIэ лэжьыпхъэу къапэщылъхэр яубзыхун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-04-05

 • Мэлыжьыхьым и 5, махуэку
 • Къалмыкъ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • Корее Ипщэм щагъэлъапIэ жыгхэр хэсэным и махуэр
 • Къэзахъстаным Iэпхъуэшапхъуэ Iуэхухэр зи нэIэ щIэт и полицэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Газетыр и унагъуэ икIыркъым

2018-04-05

 • Хьэтуей къуажэм щыщ ЩхьэщэмыщI Сэмра илъэс 89-рэ мэхъу. Нанэм зэрыжиIэмкIэ, зэрищIэжрэ «Адыгэ псалъэ» газетыр я унагъуэ икIакъым, зы тедзэгъуэ блимыгъэкIыуи Iэ тредзэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2018-04-05

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм – КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.
 • Фэ нэхъ фигу ирихьу фызэджэ къыдэкIыгъуэхэм Iэ щытевдзэ хъунущ республикэм и пощт IуэхущIапIэхэм, почтамтхэм. Абыхэм Iэ зыщIэвдза газетхэр, журналхэр и чэзум унэхэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.
 • Iэ тедзэным теухуауэ фызыщIэупщIэн щыIэмэ, пощтхэм я лэжьакIуэхэм жэуап къыватынущ.
 • А Iуэхур иужьрей махуэхэм фымыгъэIэпхъуэу газетхэм, журналхэм Iэ тевдзэ.
 •  
 • КъБР-м и УФПС – «Урысейм и пощт»
 • федеральнэкъэралунитарнэIуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«ЩыIэщ апхуэдэ IэщIагъэ – Хэкур хъумэн»

2018-04-05

 • Тхыгъэм фIэщыгъэ хуэтщIа IэщIагъэм пылъ пщIэ лъагэмрэ жэуаплыныгъэ инымрэ щытепсэлъыхьащ КъБКъУ-м ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и колледжым (КИТиЭ) иджыблагъэ щекIуэ- кIа зэхуэсым. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КИТиЭ-м и студентхэм къахуэкIуат КъБР-м и дзэ комиссар Лыхь Мухьэмэдрэ Прохладнэ къалэм щыIэ дзэ часть 31681-м и 346-нэ спецназ бригадэ щхьэхуэм и командир полковник Стрельцов Вячеславрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХъуэкIуэн Мурат илъэс 60 зэрырикъумкIэ дохъуэхъу!

2018-04-05

 • ПщIэ зыхуэтщI Мурат! ЩIэныгъэлI цIэрыIуэм, жылагъуэ лэжьакIуэм уи ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъумкIэ дынохъуэхъу!
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Псори я пIэ йоувэж

2018-04-05

 • Президент хэхыныгъэхэм кърикIуа-хэр иужь дыдэу щагъэтэмэмар гъатхэпэм и 29-рщ, арщхьэкIэ гъатхэпэм и 18-м и пщыхьэщхьэм гурыIуэгъуэ хъуакIэт къэралым и иджырей Iэтащхьэ Путин Владимир и телъхьэу цIыху мелуан 56,4-м Iэ зэраIэтар. Апхуэдэ пщIэ нэхъапэм зэи лъысакъым Урысейм и Президентым и кандидату къагъэлъэгъуахэм ящыщу зыми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэтын цIэрыIуэр щытрах

2018-04-05

 • «Пятница» телеканалым и «Орёл и решка» нэтыныр тезых гупыр Iуащхьэмахуэ лъапэ махуищкIэ щылэжьащ. Программэр езыгъэкIуэкIхэр, Урысейм и щIыналъэхэм зэрызыщаплъыхьым хыхьэу, къэралым и бгы-лыжэ зыгъэпсэхупIэ нэхъ лъагэ дыдэм щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха