ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2018

2018-04-03

 • Ахъуэхъу Т. Б. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ къулыкъур Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэм щхьэщыхын, нэгъуэщI лэжьапIэ зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                         Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №34-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Емуз Н. Гъу. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур Емуз Нинэ Гъузер и пхъум щхьэщыхын, пенсэм зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур  гъэзэщIэнум теухуауэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министру гъэувын Алэкъей Арсен Михаил и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №36-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Мы махуэхэм

2018-04-03

 • Мэлыжьыхьым и 3, гъубж
 • Урысейм щагъэлъапIэ Геологым и махуэр
 • «Псы ткIуэпсыр – дыщэ налъэ пэлъытэщ» зыфIаща махуэшхуэр Тыркумэн Республикэм щрагъэкIуэкI.
 • 1879 гъэм Софие Болгарием и къалащхьэу къалъытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэхэм я дунейпсо фестиваль Германием щокIуэкI

2018-04-03

 • Европэм щыпсэу адыгэхэм я X дунейпсо щэнхабзэ фестивалыр мы махуэхэм Германием щокIуэкI. Абы хэтщ Голландием, Бельгием, Швейцарием, Америкэм и Штат Зэгуэтым, Канадэм, Финляндием, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къикIа лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

2018-04-03

 • Адыгэ Республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэ Адыгей къэрал университетыр зызыужь, щIэныгъэфI зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэр гъэхьэзырынымкIэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэрызыгъэхьэ IуэхущIапIэщ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт языныкъуэ еджапIэ ехьэжьахэр зэрыгушхуэ, зэрыин Iуэхугъуэхэм ящыщщ диссертацэхэр щыпхагъэкI совет зытIущ зэраIэр. Адыгей Къэрал Университетым кандидат, доктор лэжьыгъэхэр щыпхагъэкI апхуэдэ Iэна-тIэ куэд иIэщ. Абы къыщыдокI щIэныгъэ журналрэ сборникыу 30-м нэс, къэхутэныгъэ лабораторэу, щIэныгъэ центру АКъУ-м щылажьэхэр пщIы бжыгъэ зыбжанэ мэхъу. Зи гугъу тщIы ехъулIэныгъэхэм хуэдэ и мащIэкъым университетым. Абыхэм ящыщ куэд и фIыгъэщ илъэс 20-м щIигъуауэ абы и ректор, социологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хъунэгу Рашид Думэлыч и къуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэшхуэм

2018-04-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт Кадет школ-интернат №1-м гъатхэ-пэм и 22-м Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ехьэлIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм иджы нэхъ убгъуауэ я гугъу фхуэтщIынщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2018-04-03

 • Памук Орхьэн, Нобель саугъэтым и лауреат
 •  (ЦIыхубзым къиIуэтэжа Iыхьэр)
 •  (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр нэгъабэ къыдэкIа №№23-25, 27, 29-32, 37, 38, 42, 46, 48-50, 61, 64,
 • 65, 71-72-хэм, 2018 гъэм и №43-м итщ.).
 •  Зыкъом дэкIа нэужь, сэ селъэжьыжащ Тахминэ и образым. Ибрэхьим бегъымбарым Алыхьым зэрыхуэжыIэщIэр игъэлъагъуэн мурадкIэ и къуэр укIыпIэ щриша пычыгъуэр къыщыдгъэлъагъуэкIэ, сэ утыкум сыкъимыхьэу Iупхъуэ къуагъым сыщыпыхьэрт си макъым зезмыгъэIэтыщэу. И къуэм и пIэкIэ мэлыр фIигъэжыну бегъымбарым къыжезыIа уэхьийм и ролыр щызгъэзащIэрти, а теплъэгъуэ дыдэм сыхэту утыкум сыкъихьэрт щынэ цIыкIу сIыгъыу. ИужькIэ сэ къистхыкIыжащ Эдип и анэ Иокастэ жиIар, монологыу утыку щызгъэзэщIэн папщIэ. ЗэрымыщIэм къыхэкIыу къуэм и адэр зэриукIыжам теухуа теплъэгъуэр театреплъхэм я гурыщIэхэр къызэщIиIэтауэ схужыIэнукъым, ауэ шэч хэмылъу, яфIэгъэщIэгъуэнт. Абы нэси ирикъуну къыщIэкIынт, си зэанэзэкъуэр зэрызэгъусар си монологым хэзмыгъэхьэу. Иджы хьэкъыу къызгуроIуэ абы щыгъуэ згъэзэщIа ролым къысхуихьа насыпыншагъэм и инагъыр. Тургай къызжиIат ар мызэ-мытIэу, ауэ сэ абыи седэIуакъым, «Ди шыпхъу, а утыкум щыбгъэлъагъуэ хьэдыгъуэдахэр сыт?» жызыIа шейзехьэ щIалэм жиIари си тхьэкIумэм изгъэхьакъым, режиссёр Исуф «ЗикI сигу ирихьыркъым а пычыгъуэр!» зэрыжиIари къысфIэIуэхуатэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕгъэджакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку ирахьэ

2018-04-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ къалэ центрым щезыгъаджэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ДыщэкIми къыхузэтегъэувыIакъым

2018-04-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Черноморец» (Новороссийск) – 2:1 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 31. ЦIыху 200 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол