ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

«ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ»

2018-03-15

 • Налшык дэт универсальнэ спорт комлексым щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» зыфIаща IэпщэрызауэхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и лэжьакIуэхэу и къулыкъур ягъэзащIэу хэкIуэдахэм. Зэпеуэм хэтащ КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 90-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэрыкъэралу къызэщIаубыдэ

2018-03-15

 • «ПроРФ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэхиублащ «180318: Чемпионхэм я къыхэхыныгъэ!» лъэпкъхэм зэдай урысейпсо зарядкэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар

2018-03-15

 • Си бзэм сэрэ дызэтIолъхуэныкъуэу
 • Зы адыгэ анэ дыкъилъхуащ.
 • Здэнукъым сыкъэзылъхуар хаутэу,
 • Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар.
 •  Мыкъуэжь Анатолэ.
 •  Дыгъуасэ, гъатхэпэм и 14-м, КъБР-м ПечатымкIэ и унэм зэIущIэ дахэ щекIуэкIащ. Адыгэ тхыбзэм и махуэшхуэр ягъэлъапIэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым ирагъэблэгъащ ди республикэм и курыт школхэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ щезыгъэдж лэжьакIуэ гуп. Зэхыхьэм и жэрдэмщIакIуэщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Мы махуэхэм

2018-03-15

 •   Гъатхэпэм и 15, махуэку
 •  ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  Тюленым и шырыр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  Беларусь Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ – Конституцэм и махуэщ. Ар 1994 гъэм Белоруссием и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гимныр зытхар ягъэлъапIэ

2018-03-15

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ХъумапIэ банкым дзыхь нэхъ хуащI

2018-03-15

 •  Урысей ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ къудамэм 2017 гъэм зэфIиха лэжьыгъэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ абы и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Сыадыгэщ» жыпIэр зыми ищIыскъым, хуейщ адыгэу укъыщIэкIыжын

2018-03-15

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Адыгэ хабзэ» проектыр Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Арщыдан къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хуэфэщэн пщIэрэ гулъытэрэ

2018-03-15

 • Дэтхэнэ лъэпкъми езым и тхыбзэ иIэжыныр, абыкIэ Iуэху иризэрихьэу дунейм тетыныр фIыгъуэшхуэщ. ЦIыхур къызэригъэщIрэ жьэрыIуатэбзэ щыIэми, абы Iурылъ и анэдэлъхубзэр тхыгъэкIэ къигъэлъэгъуэн щыщIидза лъэхъэнэхэр лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я дежкIэ зэмыщхьщ: хэти нэхъ пасэу тхыбзэ зригъэгъуэтащ, хэти нэхъ иужьыIуэкIэщ апхуэдэ Iэмал щигъуэтар. Адыгэхэм тхыбзэ диIэу къызэралъытэрэ мы гъэм илъэси 165-рэ хъуащ. Дэфтэрхэм къызэ-рыхэщыжымкIэ, 1853 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 14-м дунейм къытехьауэ щытащ адыгэбзэкIэ тха япэ тхылъыр – «Адыгэбзэ псалъалъэр».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэгуауэ иныр хуаIэту

2018-03-15

 • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Лъы зыщIэтыр фысакъ!

2018-03-15

 •  КIыщокъуэ Алим
 • Гъуэгу къежьапIэ
 • «Адыгэбзэр сыт щIэдджынур,
 • Зыдынэсыр КъалэкIыхьырщ», –
 • Ар ауану Iэджэм жаIэр,
 • Мышыу псалъэм тIэкIу хэчыхьу.
 • ЩызэхэсхкIэ сэ а псалъэр
 • А гушыIэр сигу темыхуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха