ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

Сабий нэхъ цIыкIу дыдэхэм папщIэ сом мелуан 500

2018-03-13

 • Зи школ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьыным, мазитIым щегъэжьауэ илъэсищым нэс зи ныбжьхэр зэкIуалIэ гупхэр нэхъыбэ щIыным 2018 – 2019 гъэхэм трагъэкIуэдэн папщIэ, Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий и унафэкIэ федеральнэ бюджетым и ахъшэу КъБР-м сом мелуан 500 къыхуаутIыпщащ. А ахъшэм и хьэкъкIэ сабий яслъэхэм екIуалIэхэм я бжыгъэр 800-кIэ нэхъыбэ ящIыфынущ.
 • Илъэси 3-м щегъэжьауэ илъэси 7-м нэс зи ныбжь сабийуэ республикэм ис псори сабий садхэмкIэ къызэгъэпэщащ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лъэпкъым и гуауэр ящыгъупщэркъым

2018-03-13

 • Илъэс 74-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 1944 гъэм гъатхэ-пэм и 8-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым залымыгъэкIэ ирашри, Азие Курытымрэ Къэзахъстанымрэ ягъэIэпхъуащ балъкъэр мин 38-рэ. Я хэкум зэрырагъэIэпхъукIам и зэран зэкIа балъкъэрхэм я фэеплъым деж гъатхэпэм и 8-м пэкIу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Гъатхэпэм и 14-р Адыгэтхыбзэм и махуэщ

2018-03-13

 • Адыгэбзэм махуэ псори ей пэтми, ди бзэми махуэ хэха иlэу гъатхэпэм и 14-м догъэлъапlэ нэхъ лейуэ. Махуэшхуэр зытеухуар 1853 гъэм гъатхэпэм и 14-м Тифлис къалэм япэрей адыгэ Хьэрфылъэ къызэрыщыдэкlарщ. Ар зи lэдакъэщlэкlыр Быр-сей Умарт, хьэрып тхыбзэмкlэ зэхэгъэуват.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ПщIэ лъагэ

2018-03-13

 • Ди республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыIащ КъБКъУ-м и Попечительскэ советым хэт, РАН-м и академик, РАН-м Температурэ лъагэхэмкIэ и институт зэгуэтым и унафэщI, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Фортов Владимир. Университетым и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы къызэхикIухьащ ди щIыналъэм и еджапIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Мы махуэхэм

2018-03-13

 • Гъатхэпэм и 13, гъубж
 • Планетарийхэм я дунейпсо махуэщ
 • Таиландым щыпсэу пылхэм я махуэщ
 • Къалмыкъ усыгъэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс 50 гъуэгуанэ зэпызычаКъэбэрдей-Балъкъэр Музыкэ театр

2018-03-13

 • Къалэн  нэхъыщхьэ
 • Налшык дэт Музыкэ театрыр 1968 гъэм щIышылэм и 27-м Коган Лев и «Iэминат» балетымкIэ (либреттэр Проценкэ Александр ейт) къызэIуахащ. Ауэ абы и пэ къихуэу КъБАССР-м и цIыхубэ артист, Таджик Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Проценкэ Александр Къэбэрдей-Балъкъэр культпросветучилищэм и хореографие къудамэм щеджэхэр хэту къызэригъэпэща балет труппэм игъэуват лэжьыгъэ зыбжанэ. Ахэр ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезы-хьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкум ехъулIэныгъэшхуэ яIэу щагъэлъэгъуа балетхэращ: Коган Лев – «Лалуцэ», «Дахэнагъуэ», Асафьев Борис – «Бахчисарайский фонтан», Чайковский Пётр – «Лебединое озеро». Дирижёрыр Шахгалдян Артемийрэ Щербаков Иванрэт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КIуащ Владимир Сэрэбий и къуэр

2018-03-13

 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 8-м дунейм ехыжащ псыщIагъырыкIуэ кхъухьым къулыкъу щызыщIа, езанэ рангым и капитан, урысей дзэ флотым щызекIуэ хабзэ дахэхэм къыпызыщэу щытахэм ящыщ зы КIуащ Владимир Сэрэбий и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъ лъапIэ дыдэ

2018-03-13

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым щекIуэкIащ нарт эпосым теухуа щIэныгъэ конференц. Ди лъэпкъ IуэрыIуатэм и нэхъ лъапIэ дыдэу ябж хъыбархэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Кавказ Ищхъэрэм Гъуаз-
 •  джэхэмкIэ и къэрал институтымрэ щеджэ ныбжьыщIэхэм къазэрыщыхъур, халъагъуэ гупсысэхэр къаIуэтащ я лэжьыгъэхэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Узыншагъэр яхъумэным хуаущий

2018-03-13

 • «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» Iуэхум хиубыдэу Налшык къалэ щрагъэкIуэкIа зэхыхьэм хэтащ цIыху мин 15-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урыш Анзор и дыщэ медаль

2018-03-13

 • Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ мы махуэхэм щекIуэкIащ республикэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр бэнэкIэ хуитымкIэ къэхьыным теухуауэ щыта XXIII дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ КъБР-м щыщхэу Урыш Анзоррэ Джэду Iэниуаррэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр