ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэ гъатхэпэм и 8-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • Мы гъатхэ махуэшхуэ гъуэзэджэм дэ цIыхубзхэм захудогъазэ псалъэ гуапэхэмрэ IэфIхэмкIэ, я дахагъэр доIэт, лъагъуныгъэ псалъэхэр яжыдоIэ, пщIэ, фIыщIэ яхудощI я псэм и хуабагъэм, я зэпIэзэрытыныгъэм, гущIэгъу зэрахэлъым папщIэ. Фэ гъащIэр тыгъэ фощI, унагъуэм и жьэгур фохъумэ, дунейм фIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щывогъэбагъуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэ тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЕхъулIэныгъэ инхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Къуныжь Зарэ Къазбэч и пхъум – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Аппаратым документацэ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Жыжьэ къыщожьэ

2018-03-08

 • Дэ къыддэгъуэгурыкIуэ нэхъ гуфIэгъуэ махуэхэм ящыщщ Гъатхэпэм и 8-р. А махуэм дэ, цIыхухъухэм, дигу къыдогъэкIыж ди анэхэм, ди щхьэгъусэхэм, ди пхъухэм, бзылъхугъэ псоми ди гъащIэм щаIэ мыхьэнэр зэрыгъунапкъэншэр. Пэжщ, абы дэ дегупсысын хуейт илъэсым и зэман псоми. Апхуэдэу хъуну къыщIэкIынщ зэгуэри…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

КъБКъУ-м къыщызэIуахащ IэщIагъэхэм зыщыхуагъасэ IэнатIэщIэ. Абы ирихьэлIащ КIуэкIуэ Юрий

2018-03-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щыIащ икIи стоматологием хуеджэхэм IэщIагъэм зыщыхуагъасэ пэшыщIэ къыщызэIуахым хэтащ. Къэгъэлъэгъуапхъэщ мы еджапIэм иужьрей зэманым хуабжьу псынщIэу зэрызиужьыр. Иужьрей илъэсрэ ныкъуэм абы студентхэр щеджэ унэщIэу тIу хьэзыр щащIащ. Мы центрыр сэбэп хъунущ дзэ дохутырхэр я IэщIагъэм хуэ-Iэзэу гъэсэнымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щахуэзащ атлетикэ псынщIэмкIэ зыбжанэрэ дуней псом щытекIуа Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадийрэ

2018-03-08

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэм иджыблагъэ дыщэ медалыр къыщихьащ Великобританием щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым. Ар Марие и 38-нэ текIуэныгъэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мысостей пщащэхэр

2018-03-08

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ гъэ къэс ди республикэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм и район Iыхьэр Аруан къуажэм щрагъэжьащ. Абы дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Зыхьэ Оксанэ къызэригъэпэщри, къуажэдэс хъыджэбзибл утыкум щызэпеуащ я акъыл и жанагъкIэ, я IэрыкIхэмкIэ, я зэфIэкI гъэщIэгъуэнхэмкIэ.
 • Къуажэдэсхэм я дежкIэ махуэшхуэ пэлъытэ хъуат зэпеуэр. Пщащэхэр ягъэгушхуэну къызэхуэсат я ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ, жылэм къыдэкIуэтей щIэблэ дахэ зэриIэр, я пщащэхэр зэрыщIыкIафIэр, зэрыгубзыгъэр. Сыт хуэдэ утыку ипшэми я хабзэм и дахагъымрэ я бзэм и шэрыуагъымрэ екIуу зэрыщагъэлъэгъуэфынур ялъэгъуащ а махуэм.
 • Зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ Щоджэн Дианэ, етIуанэр хуагъэфэщащ Вэрмахуэ Даринэ, ещанэу къалъытащ Тхьэкъуахъуэ Каринэ.
 •  
 • Къэбарт  Мирэ.

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Мы махуэхэм

2018-03-08

 • Гъатхэпэм и 8, махуэку
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ
 • Сирием и революцэм и махуэщ
 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей театрым и набдзэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

2018-03-08

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, лъэпкъыр дызэрыгушхуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ и гъащIэ псор театрым къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ, зэфIэкI инхэр иIэу нобэр къыздэсым и IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Зыгуэрым ещхь хъуным хущIэмыкъу

2018-03-08

 • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэм-кIэ и къэрал институтым «Киномрэ телевиденэмрэ я режиссурэ» факультетыр ехъулIэныгъэ иIэу къэзыуха Ашэбокъуэ Дамирэ (Налшык къалэ щыщщ) жылагъуэ Iуэхухэми зэфIэкI хъарзынэхэр къыщегъэлъагъуэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэр диплом плъыжькIэ къиуха нэужь,    «1 КъБР» телеканалым редактору икIи режиссёру лэжьэн щыщIидзащ. Ар КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм, «ЩIэблэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтщ. Псапэ зыпылъ Iуэхухэр, пшыхьхэр жыджэру къызэрегъэпэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ

2018-03-08

 • Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
 • Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ.
 • Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
 • Анэм «сипхъу закъуэ и псэ» щыжиIэм, пхъуми «си псэ» жиIэу хуежьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр