ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий балъкъэр лъэпкъым, республикэм ис псоми Зэрызахуигъазэр

2018-03-07

 •  Гъатхэпэм и 8-м илъэс 74-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я дежкIэ гузэвэгъуэу щыт Iуэхугъуэр. А зэманым тепщэныгъэр зыIыгъа гупым я хабзэншагъэм къыхэкIыу ягъэва пхуэмыгъэзэкIуэжыну хэщIыныгъэхэмрэ гъэхутэныгъэ хьэлъэхэмрэ зыхэтщIэу, дэ а махуэм зыхудогъазэ къуэш балъкъэр лъэпкъым, политикэ щхьэусыгъуэкIэ ягъэкIуэдахэм я фэеплъым пщIэ худощI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъызыхуэзыгъэзахэм

2018-03-07

 • ДэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу республикэм и унафэщIым зыхуагъэзащ Налшык, Бахъсэн къалэхэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн, Шэджэм, Прохладнэ районым щыщхэм. Зыхэплъа Iуэхугъуэхэр ехьэлIат уз хьэлъэ зиIэ сабийхэр къэралым и медицинэ центрхэм икIэщIыпIэкIэ гъэкIуэным, псэупIэкIэ щыIэ гугъуехьхэр зэфIэхыным, сабий куэд зыпI унагъуэшхуэхэм защIэгъэкъуэным.
 • Нэхъ куууэ зыхэплъэн хуей зыхуэгъэзэныгъэхэр зыхуэ-фащэ министерствэхэм, муниципальнэ щIыпIэхэм я Iэтащхьэхэм пщэрылъ щащIащ, ахэр щызэфIагъэкIын хуей пIалъэр къыщыгъэлъэгъуауэ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Илъэс 13 зи кIыхьагъ гъуэгуанэ хьэлъэ

2018-03-07

 • Зи гугъу тщIыр Сталиным и зэманым ялэжьа нэхъ щIэпхъаджагъэ ерухэм ящыщщ. Дэ дощIэ блэкIа лIэщIыгъуэм и 30-50 гъэхэм СССР-м цIыху лажьэншэ минхэр политикэ IуэхухэмкIэ ягъэкъуаншэу, нэгъуэщIу жыпIэмэ, «цIыхубэм и бийуэ» къыщIрагъэдзу зэрагъэкIуэдар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«НакIуэ, жеIэ, нэкIуэж Къулъкъужын…»

2018-03-07

 • Иджы дыдэ къыдэкIащ тхылъитI, куэдым я дежкIэ гукъинэж хъуну. Пасэу ду-нейм ехыжа (илъэс 69-р ныбжьышхуэкъым) Уэрэзей Афлик и усэхэр адыгэбзэкIэ дунейм къытригъэхьащ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм. Апхуэдэ тхылъ дыдэ урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ «Тетраграф» ООО-ми (иужьрейр зи фIыгъэр и щхьэгъусэ Уэрэзей Луизэрэ абы и бынхэмрэщ). Апхуэдэ щIыкIэкIэ Афлик и усэхэу нэхъапэм щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъуэгу зымыгъуэта зыкъом дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нобэ

2018-03-07

 •   321 гъэм урым император Константин Щэджащэм тхьэмахуэ махуэм цIыхухэм загъэпсэхун хуейуэ игъэуващ.
 • 1573 гъэм Фёдоров Иван Львов къалэм типографие къыщызэригъэпэщащ.
 • 1876 гъэм Шотландием щыщ къэхутакIуэ, щIэныгъэлI, США-м щыпсэуа Белл Александр телефон къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ къратащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэ Иналхьэблэ щокIуэкI

2018-03-07

 • «Бзэр лъэпкъым и купщIэщи, зи бзэр кIуэда лъэпкъыр дэ купщIэншэм хуэдэщ». Арат и фIэщыгъэцIэр иджыблагъэ КъалэкIыхь (Прохладнэ) щIыналъэм хиубыдэ Иналхьэблэ (Къэрэгъэш) дэт курыт еджапIэ №2-м адыгэбзэмрэ хабзэмрэ я махуэшхуэ щекIуэкIам. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, абы и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иригъэжьауэ, иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэри къыхыхьауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» хэгъуэгупсо зэпеуэм хэтыну жэрдэм зыщIа еджапIэм къэпщытакIуэхэр щрагъэблэгъат. Абыхэм я пащхьэ къралъхьа лэжьыгъэр траухуат къытщIэхъуэ щIэблэр дызэрыт зэманым декIуу гъэсэным, егъэджакIуэхэм я къалэныр ягъэзэщIэнымкIэ IэмалыщIэу къагъэсэбэпхэм, теориекIэ къащIар я бзэм, я творческэ лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпыфу, я Iуэху еплъыкIэр утыку ирахьэфу хъуным. ЗэрынаIуэщи, мурадхэр инт, тынштэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къулъкъужын Ищхъэрэ щрагъажьэ

2018-03-07

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Анэдэлъхубзэм теухуа Iуэху еплъыкIэхэр», «Адыгэ хабзэ» проектхэр Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щрагъэжьащ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЦIыхубзхэм фехъуэхъуну фыкъыхураджэ

2018-03-07

 • Интернет Iэмалыр къагъэсэбэ- пу къэралым къыщызэрагъэпэща «Самая! Самая!» урысейпсо ассамблеем фыкъыхуреджэ ЦIыхубз хэм я дунейпсо махуэмкIэ фехъуэхъуну!
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыуэпсым и макъ

2018-03-07

 • Къэхутэныгъэхэр
 • Шэр сэбэпу пIэрэ?
 • Шэр цIыхум ижь-ижьыж лъандэрэ къыдэгъуэгурыкIуэ ерыскъыпхъэщ икIи ар къупщхьэмкIэ сэбэпу къалъытэ. Псалъэм папщIэ, дохутыр цIэрыIуэу тхыдэм къыхэщыж Боткин Сергей ХIХ лIэщIыгъуэм шэкIэ игъэхъужу щытащ узыфэ зыбжанэ. Абы зэрыжиIэу щытамкIэ, тхьэмщIыгъу, тхьэмбыл, лъатэ уз зиIэ, зи къупщхьэхэр мыщIагъуэхэм дежкIэ шэр хущхъуэшхуэщ. Ауэ, Гарвард щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, шэмрэ гъэшхэкIхэмрэ ди зэманым шынагъуэ хъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къафэм къыхуигъэщIа

2018-03-07

 •  РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и профессиональнэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэрал псом и къэфакIуэ цIэрыIуэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ мазаем и 28-м илъэс 90 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ