ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик Фортов Владимир

2018-03-06

 •  Иджыблагъэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик Фортов Владимир. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ щегъэфIэкIуэным пыщIа Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ

2018-03-06

 • Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
 • Гъатхэпэм и 6 – 12-хэр Глаукомэ узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэхэщ
 • Австралием Лэжьыгъэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бэрэгъун Арсен: Ди щIыналъэм къеблагъэ дэтхэри дэркIэ лъапIэщ

2018-03-06

 • КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым      и унафэщI Бэрэгъун Арсен тедгъэпсэлъыхьащ и нэIэм щIэт гупым и лэжьыгъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъэкIуэну зэманым хуолажьэ

2018-03-06

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, кинорежиссёр цIэрыIуэ,
 • продюсер КъандурМухьэдинилъэс 80 ирокъу
 •  (КIэухыр. ПэщIэдзэр №31-м итщ).
 •  Дуней псом щыцIэрыIуэ Голливудым мыщэджащэрэ Iэзагъ зыбгъэдэмылърэ гъунэгъуу ирагъэкIуалIэркъым. Мухьэдин и япэрей фильм кIэщIхэмкIэ къацIыхурти, «хьэуэ» къыхамыгъэкIыу абы ирагъэблэгъащ. Америкэм и режиссёр нэхъыфI дыдэу къалъытэхэм ящыщщ Хьюстон Джонрэ Манн Далбертрэ я ассистенту Къандурыр илъэс зыбжанэкIэ лэжьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Артист гъуэзэджэр ягу къагъэкIыж

2018-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ я артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал дра-   мэ театрым и актёр гъуэзэджэ Къэжэр Борис и фэеплъу пшыхь гукъинэж екIуэкIащ мы махуэхэм. Ар къызэригъэпэщат КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм (СТД).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Бзэм нэхъ лъапIэ щыIэкъым

2018-03-06

 • Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм, мазаем и          21-м, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ республикэ   сабий библиотекэр хэтащ «Ди къежьапIэхэр. IуэрыIуатэр додж» урысейпсо Iуэхум. Абы ипкъ иткIэ IуэхущIапIэм щрагъэкIуэкIащ усэ къеджэнымкIэ «Язык родной, поведай нам слова…» зэпеуэр. Ар къыхилъхьащ сабийхэм я къеджэныгъэхэр дэIыгъынымкIэ Ульяновск щыIэ фондым, Президент грантхэм я фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пащты Герман и лъэщапIэ

2018-03-06

 • КъБКъУ-м и ХъыбарегъащIэ центрым къыщызэIуахащ УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием   и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск ксилографиемкIэ щыIэ студием и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и лъэщапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2018-03-06

 • Дзэлыкъуэкъуажэм и прогимназием и псы есыпIэр зэрагъэпэщыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэм я жыджэрагъыр ягъэунэху

2018-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ щIэныгъэ-еджапIэ IуэхущIапIэм мазаем и пэм къыщызэрагъэпэща, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр егъэщIэнымкIэ «Подкова» щIыналъэ зэхуаку школым щIалэгъуалэу 100-м щIигъу щызэхыхьат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ