ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

Путин Владимир: XXI лIэщIыгъуэр ди ехъулIэныгъэхэмрэ текIуэныгъэхэмрэ я лъэхъэнэирехъу!

2018-03-03

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр гъэ блэкIахэм куэдкIэ къащхьэщыкIыу щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейр лъэщу щытыным и телъхьэхэр

2018-03-03

 • ЩIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Европэм и щыгу нэхъ лъагэ дыдэм и джабэм. Студентхэм, спортсменхэм, волонтёрхэм Iуащхьэмахуэ щаIэтащ Путин Владимир и сурэтыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

2018-03-03

 • ЗыдэIэпыкъупхъэм зыщIагъэкъуэн папщIэ
 • Адыгей.Республикэм  и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  зыкъригъэхьэлIауэ къызэIуахащ Адыгейм и Промышленностым зегъэужьынымкIэ фонд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Мы махуэхэм

2018-03-03

 • Гъатхэпэм и 3, щэбэт
 • ТхакIуэм и дунейпсо махуэщ
 • ЩIыуэпс къабзэм и дунейпсо махуэщ
 • Куржым щагъэлъапIэ анэм и махуэр
 • Къыргъызым и къэрал ныпым и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-03-03

 • Диаспорэм и вагъуэтелъыджэ
 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я тхакIуэхэми режиссёрхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхыдэтх, экономикэ, философие щIэныгъэхэм я кандидат, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор, уэрэдус, дирижёр, псапащIэ Къандур Мухьэдин и ныбжьыр гъатхэпэм и 3-м илъэс 80 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-03-03

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Лъагъуныгъэмрэнасыпымрэ я зэманыр
 • «Iей здэщымыIэм фIы щыIэкъым», – жаIэ цIыхухэм, пцIыуэ яча лъэбакъуэм гъуэгущIэ къащыхузэIуихым и деж.
 • * * *
 • IуэхуфIым цIыхум и къарур хегъахъуэри, псэкIи нэхъ къулей ещI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис