ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

Мы махуэхэм

2018-03-01

 • Гъатхэпэм и 1, махуэку
 • Граждан зыхъумэжыныгъэм и дунейпсо махуэщ
 • СПИД узыфэр зыпкърытхэм ящымымэхъэшэным и дунейпсо махуэщ
 • Гуапагъэ зэжеIэным и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и эксперт-криминалистым и махуэщ
 • Къэзахъстаным ФIыщIэ щIыным и махуэр щагъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гугъуэтыжым и зэфIэкI

2018-03-01

 • Мазаем и 13 – 15-хэм Москва щекIуэкIа «УнэтIакIуэ» урысейпсо зэхуэсышхуэм хэтыну КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ я пашэу ди республикэм икIахэм ящыщщ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъМУ-м и пресс-IэнатIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ЩIэныгъэм щыпхиша гъуэгу». Тхыдэ щIэныгъэ- хэм я доктор Аккиевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Шэрэдж рапсодие» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Адыгэр зэрыгушхуэ ДыщэкI Марие

2018-03-01

 • «Бзэр дэзыгъащIэр Тхьэм иузэщI, Дунейм и фIыгъуэм щремыщIэ», – КIыщокъуэ Алим и «Псалъэ» усэм щыщ мы сатырхэр яхуэфащэ дыдэщ анэдэлъхубзэр щIэблэм егъэщIэным зи гъащIэри гуащIэри тыхь яхуэзыщIа IэщIагъэлI минхэм. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а лъэпкъ Iуэхум уелэжьыныр, лъэпкъыбзэр ебгъэджыныр, ипэжыпIэкIэ, щIыхь къызыпэкIуэ IэщIагъэщ. Жэуаплыныгъэ ин зыпылъ а IэнатIэм илъэс 50 хъуауэ псэ хьэлэлу пэрытщ КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI (ТыIэщ) Марие Сухьэмэдин и пхъур. Адыгэ бзылъхугъэ щыпкъэр ящыщщ зи хэкумрэ лъэпкъымрэ и къару емыблэжу хуэлажьэхэм, зи дуней тетыкIэри Iуэху зехьэкIэри куэдым я дежкIэ щапхъэ хъухэм. Апхуэдэ хэкупсэ нэсхэм яубзыху мардэхэмкIэщ щIэблэщIэм щIэныгъэ зэрыратыр, ныбжьыщIэхэр зэрагъасэр, пэжыгъэм, захуагъэм, цIыхугъэм зэрыщIапIыкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъым щыгъупщэркъым

2018-03-01

 • ЩIэныгъэлI щыпкъэ, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректору илъэс куэдкIэ щыта, профессор, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Жэрыкъуэ Борис Хьэжмурат и къуэр ящыщщ къыщалъхуа щIыпIэм, хэкум и ехъулIэныгъэр зи плъапIэу дунейм тета цIыхухэм. Илъэс блэкIам и дыгъэгъазэм илъэси 5 хъуащ Жэрыкъуэр зэрытщIымыгъужрэ, итIани, езыр щымыIэжми, ар зыцIыхуу щыта куэдым я IуэхущIафэхэр, гупсысэхэр Борис и цIэм епхауэ мэпсэу, иджыри я гъусэ пэлъытэу. Псэужамэ, абы и ныбжьыр мазаем и 28-м илъэс 60 ирикъунут…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Абы хуэдэхэр куэд хъуркъым

2018-03-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бер Къанщобий Лиуан и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Сыт щыгъуи къытпоплъэ

2018-03-01

 • Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зэрихьэу эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ Налшык дэт еджапIэм илъэс къэс ирегъэкIуэкI «Псэм и дахагъэр тыгъэ яхуэщI» Iуэхур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Налшык дыгъуасэрэ нобэрэ

2018-03-01

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Любимый город» («ФIыуэ слъагъу къалэ») фIэщыгъэм щIэт сурэтылъэм и етIуанэ Iыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2018-03-01

 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэр, КъБР-м Журналистхэм я зэгухьэныгъэр, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэр, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-р, «Налшык» ОРТК-р, ВГТРК-м и «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-р, «КъБР-инфо» хъыбарегъащIэ агентствэр, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэр, «Тетраграф» ООО-р яхуогузавэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и япэ къуэдзэ ЖьэкIэмыхъу Маринэ Музарин и пхъум и анэ ЖьэкIэмыхъу Хьэфисэт Машэ и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шумахуэ ХьэзрэIилрэ Хъупсырджэн Албэчрэ фрагъэблагъэ

2018-03-01

 • Музыкэ къэрал театрым гъатхэпэм и 15-м концерт дахэ щызэдатынущ Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ артист Шумахуэ ХьэзрэIилрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэчрэ.
 • Программэм хэтынущ адыгэ, урыс, иджырей уэрэдхэр, лъэпкъ уэрэдыжьхэр. Пшыхьым щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ