ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2018

КIапсэ гъуэгухэр щызэпкъралъхьэну урысей-франджы IуэхущIапIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным яужь йохьэ

2018-03-31

 • «Сочэ-2018» Урысей инвестицэ зэхуэсышхуэм, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зыхэтам, хиубыдэу «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» акционер зэгухьэныгъэмрэ Франджым щыщ РОМА S.A.S компаниемрэ мазаем и 15-м Iэ традзауэ щытащ «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы IуэхущIапIэ къызэгъэпэщыным теухуа зэгурыIуэныгъэм. Абы ипкъ иткIэ, зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуахэр щызэфIагъэкIыну, IуэхущIапIэщIэм и лэжьыгъэр щызэтраублэну щIыпIэу къыхахащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. «Севкаврентген-Д» заводым къыщызэрагъэпэщакIэщ кIапсэ гъуэгухэр зэпкърылъхьэ-ным щIадзэн папщIэ зыхуеину псори. ЗэфIагъэкIащ къызэгъэпэщыныгъэ-правовой, техникэ, мылъку-экономикэ я лъэныкъуэкIэ абы пыщIа Iуэхухэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нэхъри ирагъэфIэкIуэн мурадкIэ

2018-03-31

 • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м 2018 гъэм и мазаемрэ гъатхэпэмрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и «Архъыз», Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» урысейпсо турист-рекреацэ комплексхэм лъэныкъуэ псори къызэщIэзыубыдэ маркетинг къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ. Мурадыр хуэгъэзащ а курортхэм къакIуэ цIыхухэр арэзы зэращIыфыр ягъэбелджылынымрэ абыхэм дяпэкIи зрагъэужьын папщIэ зэфIагъэкIыпхъэхэр яубзыхунымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

СОТТАЕВ Къанщауэ Хьэждаут и къуэр

2018-03-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист Соттаев Къанщауэ Хьэждаут и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-03-31

 • Гъатхэпэм и 31,  щэбэт
 • 1889 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж къыщызэIуахащ гъущIым къыхэщIыкIа чэщанэ телъыджэр. Чэщанэм и конструктор Эйфель Гюстав абы и щхьэ дыдэм щыфIидзауэ щытащ Франджым и къэрал ныпыр. А къэралым и дамыгъэ нэхъыщхьэу къалъытэ ухуэныгъэм иужькIэ фIащащ Эйфель (и унэцIэ дыдэр Бёникхаузенщ) и цIэр.
 • 1893 гъэм США-м щыщ Джадсон Уиткомб къигупсысащ щыгъынхэр, вакъэхэр зэрызэгуаблэ, «щыблэ» зыфIаща Iэмэпсымэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлыжьыхьым и 1-р Бзухэм я дунейпсо махуэщ

2018-03-31

 • Япэ дыдэу ар гъэлъэпIэн щыщIадзар Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Пенсильвание штатым хыхьэ Ойл-сити къалэ цIыкIуращ. 1894 гъэм абы теухуа жэрдэм къыхилъхьауэ щытащ а щIыпIэм курыт егъэджэныгъэмкIэ и инспектор Бэбкок Чарльз. КъыкIэлъыкIуа илъэс зыбжанэм я кIуэцIкIэ Iуэхум а къэралым и щIыпIэ псоми зыщиубгъуащ.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Къэпщытэныгъэм и IэмалыщIэхэр

2018-03-31

 • КъБКъУ-м и Педагогикэ кол- леджыр мы гъэм къэзыух ны- бжьыщIэ 60-р мы махуэхэм хэтащ WorldskillsRussia дунейпсо мар-дэм хуэкIуэ къэпщытэныгъэм. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, экзаменхэр къызыхуэтыншэу зэфIэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

IэнатIэр йофIакIуэ

2018-03-31

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Республикэ клиникэ сымаджэщым Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрым ней- ронавигацие Iэмэпсымэр къыщагъэсэбэпын щIадзащ, IэщIагъэлIхэм абы теухуауэ мастер-классхэр драгъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Адыгэ макъыр» ягъэлъапIэ

2018-03-31

 • Адыгэ Республикэм къыщыдэкI «Адыгэ макъ» газетым и илъэс 95-р Iэтауэ щагъэлъэпIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием. ЗэIущIэм хэтащ АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат, Къэрал Советым – Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир, къэрал чэнджэщэгъу ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн. Къэрал Советым – Хасэм и депутатхэр, министрхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIа лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

АдрыщI ныджэм дэту зыкъэзылъытэжым Iэр хуэсшия къудейуэ аращ, мыдрыщI къызэпрысшыну

2018-03-31

 •  Къармэ Iэсият и тхылъыщIэм теухуауэ
 •  УщыIэщ – Ужейкъым – Зыпшыхьыжакъым хьэлыгъуанэу! Уэ усакIуэшхуэу укъэслъытауэ, лъэтеувэ пхузощI-ри, пхуэзгъэфэща лъагапIэм лъэ быдэкIэ щыув, щыгъагъэ, дыщэплъ-дыщэхуу зэрылъэлъ усыгъэ къэгъэщI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2018-03-31

 •  (ЦIыхубзым къиIуэтэжа Iыхьэр)
 •  (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр нэгъабэ къыдэкIа №№23-25, 27, 29-32, 37, 38, 42, 46, 48-50, 61, 64, 65, 71-72-хэм итщ.).
 •  Илъэс 30 ипэкIэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, 80 гъэхэм и япэ Iыхьэм, къалэ пхыдза цIыкIу гуэрым ди театрым зыкъыщигъэлъагъуэу, спектакль нэужьым артистхэмрэ ди гупыр зигу ирихь щIыпIэ политикхэмрэ пщыхьэщхьэшхэ зэдэтщIу дыздэщысым, сэ схуэзанщIэу ди IэнэкIэм къэтIысащ сэ схуэдэу зи щхьэцыр гъуэплъ цIыхубз.
 • Iэнэм пэрысхэм абы асыхьэту гу лъатэри, ягъэщIагъуэу тепсэлъыхьын щIадзащ: зи щхьэцыр дыщафэ цIыхубзитI зэуэ зы гуп хэсщ, зэрымыщIэкIэ къэхъуа гуэру пIэрэ ар? Псори зэупщIыжырт: «Апхуэдэ зэIущIэр зыхуэкIуэнур фIы хьэмэрэ насыпыншагъэ? Сыту пIэрэ ар зи нэщэнэр?»
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха