ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

Дыдейхэр хуэмурэ къокIуэтэх

2018-02-17

 • Кореем и Пхёнчхан къалэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм я ебланэ, еянэ махуэхэми Урысейм щыщ атлетхэм дыщэ медаль къахуихьакъым. Абы щыгъуэми Трегубов Никитэ и дыжьынымрэ Спицов Денисрэ Воронинэ Натальерэ я жэзымрэ ехъулIэныгъэшхуэу къэплъытэ хъунущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мы махуэхэм

2018-02-17

 • Мазаем и 17, щэбэт
 • ГумащIагъэр къэгъэлъэгъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Урысей студент гупхэм я махуэщ. УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэм ипкъ иткIэ ар 2016 гъэм къыщыщIэдзауэ щагъэлъапIэ ди къэралым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я анэдэлъхубзэр, я блэкIар ящIэ

2018-02-17

 • АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школ №25-м. Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ и егъэджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэхъэнэ иным и гъуджэ

2018-02-17

 • КъызэгъэпэщакIуэ гъуэзэджэ, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэ Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и къуэм и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу. Абы и гъащIэр Къэрэшей-Шэрджэсым, адыгэ лъэпкъым къакIуа лъэхъэнэ иным и гъуджэщ. Илъэс 15 фIэкIа мыхъуауэ лэжьэн щIидзэри, комсомол, парт IэнатIэхэм пэрытащ. «Хьэбэз» совхозышхуэм, Жьэкуэ, Алибэрдыкъуэ, Хьэбэз, Инжыдж-ЦIыкIу, Елбыргъэн къуажэхэр зыхиубыдэм, илъэс 37-кIэ и унафэщIу щытащ. Пэжщ, иужькIэ «Елбыргъэн» совхозыщIэм Инжыдж-ЦIыкIурэ Елбыргъэнрэ хагъэхьауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къанщауэ Гъур и хьэрыпыбзэ диуан

2018-02-17

 • Тыркум щыIэ Сельджук университетым и Iэдэб (литературэ) факультетым щалэжьа тхыгъэ къытIэрыхьащ. Ар ягъэхьэзыращ доцент, доктор Явуз Орханрэ доцент, доктор Кафэс Мэхьмудрэщ. Лэжьыгъэр икъукIэ гъэщIэгъуэнщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIыщIэ жыг

2018-02-17

 • Адыгэхэм ягъэлъапIэу щытакъым къыщалъхуа я махуэр. Ауэ ди лъэхъэнэм ар гъащIэм къыхыхьащ. ЗыкъомкIи фIыщ, гуапагъи зыхэлъщ илъэс куэдкIэ псэуа, IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрыта цIыхур бгъэлъэпIэныр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыхь лъагэ

2018-02-17

 • Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къанщауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Шэрджэсейр къызэрыхъуамрэ ар XIII-XVI лIэщIыгъуэхэм КъуэкIыпIэ Европэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ щыщ къэралхэм зэрадекIуэкIамрэ

2018-02-17

 • Тхыгъэм псалъащхьэ хуэхъуаращ Адыгейм и тхылъ тедзапIэм Хъуэткъуэ Самир къыщыдигъэкIа и тхылъыщIэм и цIэр. Ар щIэныгъэлIым илъэс блэкIам утыку кърихьа, илъэс 25-кIэ зэлэжьа псори къыщызэщIиубыда, пщIэрэ щIыхьрэ пылъу къабыл ящIа и доктор лэжьыгъэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЦIыкIураш

2018-02-17

 • Чапэрицэ  и  хъыбархэр
 • Зэгуэрым Чапэрицэ ди напэр къытрихащ. Ар и нэгу зедгъэужьыну щетшажьэкIэ, хьэуэ дызэхуэзэр къыбдгъэдыхьэурэ, и пэнцIывым къопэм – абыкIэ фIэхъус кърахыу аращ. Къыбгъэдыхьа хьэр игу ирихьамэ, мамыру зэбгъэдэкIыжырт. Ауэ игу иримыхьамэ, «хьэу!» – жиIэрти жьэхэлъэрт. Мыщэ хуэдиз хъу хьэшхуэхэр, шынауэ фэ зытрагъауэрти, цым-цым жаIэу Iужыжырт, я кIэр я бэкъум дэупщIауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ лъагъуэжьхэр

2018-02-17

 • ФщIэуэ пIэрэ?
 • Бабыгу
 • Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ хэлъэ-дэж псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ. Шытхыщхьэр ТхьэщIы псым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха