ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

«13»-р зыхуэугъурлахэр

2018-02-15

 • ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и къыкIэлъыкIуэ махуитIым Урысейм щыщ атлетхэм жэз меда-лу 3 къыщахьащ. Абы щыгъуэми официальнэу щымыт гуп зэпеуэм ди къэралым икIахэр къыщекIуэтэхащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мы махуэхэм

2018-02-15

 • Мазаем и 15, махуэку
 • Лышх узыр зэфыкI сабийхэм ядэIэпыкъуным и дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэмрэ Беларусь Республикэмрэ щагъэлъапIэ я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бэракъ плъыжьыр Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыщаIэтыжар

2018-02-15

 • Европэм  и  лъагапIэ нэхъыщхьэм  фашист  ныпхэр къызэрырадзыхыжрэ  илъэс  75-рэ  ирокъу
 • Хэку зауэшхуэм и напэкIуэцIхэм увыпIэ пыухыкIа щызыубыда мы Iуэхум теухуа хъыбар зэмылIэужьыгъуэхэр щыIэщ. Ауэ, дауэ щымытми, фашист штандартхэм Iуащхьэмахуэ зэрыщхьэщытар мазэ зыбжанэщ. Ауэ а лъэхъэнэм къриубыдэу зауэм и екIуэкIыкIэм куэдкIэ зихъуэжащ. Сталинград деж къыщызэтракъута зэрыпхъуакIуэхэр Кавказым икIыжу щIадзащ. ЩIышылэм и 4-м Налшык хуит къащIыжащ, аргуэру махуих дэкI-ри, нэмыцэхэр Бахъсэн аузым къыдагъэкъэбзыкIащ икIи абы кIэлъыкIуэу зэрыщыту Къэбэрдей-Балъкъэрыр     хуит къахъужащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэтауэ ягъэлъапIэ

2018-02-15

 • Мы гъэм илъэс 19 мэхъури, ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. Лъэпкъ щIэныгъэм адэкIи зегъэужьыным, а унэтIыныгъэм и IэщIагъэлIхэр гъэпэжэнымрэ яхуэфэщэн къэрал гулъытэ егъэгъуэтынымрэ зи къалэн нэхъыщхьэ махуэшхуэм теухуа зэхуэс куэд щекIуэкIащ ди республикэми.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Къып Мухьэмэд ягу къагъэкIыж

2018-02-15

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мазаем и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ сурэтыщI Iэзэ, Къып Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Псы Iубыгъуэм пэпщIын тхыгъэ

2018-02-15

 • Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Гъэунэ Борис «Псы Iубыгъуэ» зыфIища и тхылъыщIэ. Ар къыдагъэкIащ Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зи бжыгъэр щитху хъууэ дунейм къытехьа тхылъым ихуащ «Зэш-зэхуефэ» повестымрэ рассказ тIощIрэ хырэ. Абыхэм яхэтщ ипэкIэ традзахэри иджы япэу щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ПащIэ Бэчмырзэ траухуэ

2018-02-15

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. А IуэхущIапIэм и цIэр зезыхьэ ПащIэ Бэчмырзэ и усэхэм абы къыщеджащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ЗэрытемыгъэкIуа къахэкIакъым

2018-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы щызэпэщIэта командэхэм зэрытемыгъэкIуа къахэкIакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Ракурс». Адыгэшым (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр