ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

2018-02-10

 • Къардэн Хь.Е. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм зегъэужьыным куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №11-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-10

 • Хьэжу В.Щ. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм куэд зэрыхищIыхьам къыхэ-кIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Хьэжу Владимир Щамил и къуэм – «Тэрч алмаз Iэмэпсымэ завод» акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм я советым и тхьэмадэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №12-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэм я махуэшхуэмкIэ йохъуэхъу

2018-02-10

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ зэфIэкI иIэщ. Ди IэщIагъэлIхэм я зэфIэкIыр дэни къыщалъытэ, ахэр жыджэру хэтщ щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа зи чэзу Iуэхухэр дэгъэкIыным», – щыжеIэ КъБР-м и Iэтащхьэм Инстаграмым ирилъхьа хъуэхъум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Олимпиадэ хужьыр Кореем къыщызэIуах

2018-02-10

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан къалэм дыгъуасэ гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахащ XXIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Къэрал 92-м щыщ спортсмен 2925-рэ абы хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Тырныауз комбинатым и пыдзахуэхэр щызэтрихьа щIыпIэр гъэкъэбзэжыныр «Къэрал къабзэлъабзэ» къэрал проект хэхам хагъэхьэ

2018-02-10

 • «Тырныауз комбинат» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и пыдзахуэхэр щызэтрихьа щIыпIэр гъэкъэбзэжынымкIэ лэжьыгъэхэр хагъэхьащ «2012 – 2020 гъэхэм Урысей Федерацэм дыкъэзыухъуреихь дунейр щыхъумэныр» къэрал программэм хиубыдэ «Къэрал къабзэлъабзэ» проект пэрытым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-02-10

 • Мазаем и 10,  щэбэт
 • УФ-м щагъэлъапIэ дипломатие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр
 • Пушкин Александр и фэеплъ махуэщ.1837 гъэм урыс усакIуэшхуэр дунейм ехыжащ.
 • 1636 гъэм етур къагупсысащ. Иджыпсту иIэ теплъэм хуэдэ етум щигъуэтар абы щыгъуэщ, щыгъын ушкIумпIахэр зэраузэхуж Iэмэпсымэхэр ди эрэм и пэ къихуэуи щыIами.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ансамбль цIэрыIуэм адыгэхэр къыпоплъэ

2018-02-10

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэ Республикэм гъатхэпэм и 8-м махуэшхуэ концерт щрагъэкIуэкIынущ. АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблымрэ абы япэу ирагъэблэгъащ цIыхубэ къафэхэмкIэ Моисеев Игорь и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэр. Абы игъэзэщIэнущ «Лъапэтет» адыгэ къафэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ куржы чемпион

2018-02-10

 • Куржым и премьер-министр Квирикашвили Георгий ехъуэхъуащ сумомкIэ Японием и императорым и кубокыр къэзыхьа илъэс 31-рэ зи ныбжь Тотиносин (и цIэ дыдэр Горгадзе Леванщ).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Леонардэ

2018-02-10

 • КЕРТИС  БИЛЛ  ПЕППЕР
 •  Романым щыщ пычыгъуэхэр
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №№16-17-хэм итщ).
 • Леонардэ къыдеджэ цIыкIухэр псори ицIыхурт, я цIэхэри ищIэрт. Абыхэм нэхъ иныIуэу яхэт Тонинэ, Винчи лыщэм и къуэм, шэджагъуэ нэужьым еджапIэм щрагъэкIуэкI джэгухэм ущытекIуэну гугъут. ДжэгукIэхэр щы хъурт – ужэурэ улъэныр, кIапсэ гъумым дэпщеинымрэ бэнэнымрэ. Леонардэ псомкIи ятекIуэрт, япэ махуэм бэнэнкIэ къыщыхагъэщIар къомылъытэмэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ящыгъупщэжа кърым зекIуэ, е Къэнжал Iуащхьэм деж къыщыхъуахэр

2018-02-10

 • Къэбэрдейм ит Къэнжал бгым и деж 1708 гъэм щекIуэкIа зауэзэрылIыр кърым хъан Къаплъэн-Джэрий и махуэ мыгъуэт. Абы щыгъуэщ тэтэр пщы-уэркъхэм      я нэхъыфIыщхьэхэр къанэ щымыIэу Къэнжалыкъуэм щыдэкIуэдар. И къуэшыр, и къуэр, и армэм здришэжьа жыжьэрыуэ топхэм я нэхъыбэр зыфIэкIуэда езы хъаныр ерагъыу псэууэ къела къудейщ. Къаплъэн-Джэрий и щхьэ кърикIуа щIэщхъур Кърымым къыщыхуамыгъэгъуу, щхьэусыгъуи къамылъыхъуэу, къэралым нэгъуэщI хъан трагъэувауэ щытащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ