ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэрыр ГТО комплексыр нэхъыфIу щыпхагъэкI щIыналъэу пщIым хохьэ

2018-02-08

 • ГТО комплексыр пхыгъэкIынымкIэ федеральнэ рейтингым япэ щит щIыналъэу 10-м ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Урысей Федерацэм СпортымкIэ и министерствэм ГТО комплексыр пхыгъэкIынымкIэ зэзыгъэуIу и комиссэм и зэIущIэм къыщыщыпсалъэм апхуэдэу жиIащ физкультурэмрэ цIыхубэ спортымрэ зегъэужьынымкIэ департаментым и унафэщI Малиц Владимир.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2018-02-08

 • Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу
 • Абхъаз. Сталинград зауэр зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур къэралым щагъэлъэпIащ. Хэку зауэшхуэр зи нэгу щIэкIа, Сталинград зауэм хэта ветерану Абхъазым щыпсэужыр зы закъуэщ – Шульгина Валентинэ. Абы къыIэрыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Мы махуэхэм

2018-02-08

 • Мазаем и 8, махуэку
 • Урысей щIэныгъэм и махуэщ. 1724 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ Петербург ЩIэныгъэхэмкIэ и академиер къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Иджыпсту ар РАН-щ.
 • Урысейм и дзэ топографым и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуатэ

2018-02-08

 • ЦIыхубэм папщIэ щIэныгъэщIэ къэугъуеиным зи гуащIэр хуэгъэпса IэщIагъэлIхэм я махуэшхуэщ нобэ ди къэралым щагъэлъапIэр – Урысей щIэныгъэм и махуэр. Къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм ар нэгъуэщI махуэхэм щагъэлъапIэми, псори зыхуэгъэпсар зыщ: гъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуатэ, ар езыгъэфIакIуэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр зэфIэзых щIэныгъэлIхэр гъэпэжэнырщ, яхуэфэщэн къэрал гулъытэ егъэгъуэтынырщ, лъэпкъ щIэныгъэм адэкIи зегъэужьынырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псэ къабзагъэм щыщ Iыхьэ

2018-02-08

 • «ЩIэныгъэм хуэгъэпса гъащIэ» – апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ зэхуэс купщIафIэ щекIуэкIащ РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым (КъБЩIЦ) Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Емышэ Хьэлий Хьэмашэ и къуэр

2018-02-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Илъэс 89-нэм иту 2018 гъэм мазаем и 6-м дунейм ехыжащ совет лъэхъэнэм лэжьыгъэм щыпашэу щыта, Прохладнэ районым Чапаевым и цIэкIэ щыIа колхозым и механизатор, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Прохладнэ муниципальнэ районым щIыхь зиIэ и цIыху Емышэ Хьэлий Хьэмашэ и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр

2018-02-08

 • Хуитыныгъэ  къозыт
 • ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыхур щIэнгъуазэ пэлъытэщ.
 • ГЁТЕ Иоганн.
 •  Лъэпкъым и къарур къызэралъытэр и цIыху бжыгъэкIэкъым, атIэ и цIыхухэм гъэсэныгъэрэ щIэныгъэу ябгъэдэлъырщ.
 • ГЮГО Виктор.
 •  АкъылыфIэм и гупсысэхэр зэблож, акъылыншэм и щхьэр мэджэрэз.
 • КЛЮЧЕВСКИЙ Василий.
 •  ЩIэныгъэм хуэдэу цIыхур зыгъэлъапIэрэ абы хуитыныгъэ къезытрэ нэгъуэщI зыри щыIэкъым.
 • ПИСАРЕВ Дмитрий.
 •  ЩIэныгъэм гъунэ иIэкъым: сыт хуэдиз ехъулIэныгъэм цIыхубэм абы щызыIэрамыгъэхьэми, къэкIуэну щIэблэхэм Iэмал яIэнущ абы и гъунапкъэщIэхэр къызэIуахыну.
 • ГОНЧАРОВ Иван.
 •  ЦIыхур сыт щыгъуи щIэныгъэщIэхэм хуэпабгъэу щытын хуейщ. А хьэл-щэныр IэщIыб зыщIыр цIыху нэсуи къалъытэжыркъым.
 • НАНСЕН Фритьоф.
 •  ЩIэныгъэ нэсыр пэжу, щызу, гурыIуэгъуэу икIи лъабжьэ быдэ иIэу щытын хуейщ.
 • КОМЕНСКИЙ Ян.
 •  ЩIэныгъэ нэс къэугъуеиным гурыфIыгъуэ къезыт щIэблэ зыгъасэ егъэджакIуэм хуэмыфащэ фIыгъуэ щыIэкъым.
 • ХАББАРД Элберт.
 •  ЩIэныгъэ гугъу щыIэкъым – щыIэр ар гугъуу къыббгъэдэзылъхьэ егъэджакIуэщ.
 • ГЕРЦЕН Александр.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «ГъащIэ кIыхь ухъу!». ПIаз Марие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЩIымахуэ Олимп джэгухэр-2018

2018-02-08

 • Урысейм  щыщ  атлетхэр  Пхёнчхан  макIуэ
 • Кореем и Пхёнчхан къалэм пщэдей гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахынущ XXIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Абы къыщызэхуэсынущ дунейм и спортсмен лъэщхэр икIи увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм ахэр ерыщу щIэбэнынущ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Урысей Федерацэм икIахэм я Хэкум и щIыхьыр зэкIэ яхъумэфынукъым. Ахэр зыхущIэкъуну къахуэнэжыр езыхэм я пщIэр яIэтыныращ икIи къызэреджэнур «Урысейм щыщ атлет» къудейуэщ. Иужьу апхуэдэ щытыкIэ ирагъэувауэ щытар Индием и спортсменхэращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

2018-02-08

 • Унэжьхэр къозыгъэщтэж унэщIэхэр
 • Кхъахэ хъуа унэхэм щыпсэухэр здагъэIэпхъуэнухэр зыщIхэм къэрал ахъшэмкIэ езыхэм         я лъапсэ яухуэну хуиту къащыхъуами ярейуэ, цIыхухэр ягъэтхьэусыхэ. Иджы мыбы зы хэкIыпIэ гуэр къыхуагъуэта хуэдэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку