ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

Азычэ Светланэ: Егъэджэныгъэ IэнатIэм республикэм зыщеужь

2018-02-06

 • КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ дэ зыхуэдгъэзащ илъэс кIуам зэфIагъэкIа лэжьыгъэм, хабзэубзыху Iуэхухэр зэрекIуэкIым, 2018 гъэм я мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Иджы тыркубзэкIэ

2018-02-06

 • ТхакIуэ, щIэныгъэлI МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэ» тхылъыр иджы тыркубзэкIэ дунейм къытехьащ. Ди лъэпкъэгъухэм я лъэIукIэ ар къыдагъэкIыжри, лъэтеувэ пшыхьи Истамбыл щрагъэкIуэкIащ. Адыгэм и напщIэ телъу, нэгъуэщI лъэпкъ куэдым къарихэщу иIэ хабзэр дэнэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я дежкIэ хуабжьу сэбэп хъунущ. Хэхэс адыгэхэм зи бзэкIэ къемыджэф куэд зэрахэтыр къэплъытэмэ, мыр тыркубзэкIэ зэрызэрадзэкIам мыхьэнэ нэхъыбэ иIэну къыщIэкIынщ. Апхуэдэ гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ Тыркум щыпсэу адыгэхэр.
 • НэщIэпыджэ Замирэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Мы махуэхэм

2018-02-06

 • Мазаем и 6, гъубж
 • ЦIыхубзхэм я узыншагъэм зэран хуэхъу операцэхэр емыгъэкIуэкIыным и дунейпсо махуэщ
 • Таджикистаным щагъэлъапIэ милицэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Абыкъу Данэ псоми ятокIуэ

2018-02-06

 • Ди къэралым и щыхьэр Москва щэбэт кIуам, мазаем и 3-м, щекIуэкIащ Ментальнэ арифметикэмкIэ етIуанэ Урысейпсо зэпеуэхэр. Абы хэтащ «ALOHA Mental Arithmetic» дунейпсо програм-мэм щыгъуазэ, абыкIэ зызыгъасэ математик ныбжьыщIэу 200-м щIигъу. Москва ирагъэблэгъахэм, ди гуапэ зэрыхъущи, яхэхуащ ди республикэм щыщу цIыху 18.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубэ дохутыр Тембот Мухьэмэд

2018-02-06

 • 1943 гъэ. И къуэ нэхъыщIэ Назир лIыгъэ хэлъу Хэкум папщIэ и псэр зэритам теухуауэ къыIэрыхьа хъыбарым мазитI-щы ипэкIэ пIэм хиIулIа Каменномост (Къармэхьэблэ) къуажэм щыпсэу Тембот Мэрем и къуэ нэхъыжь Мухьэмэ- ди зэрыхэкIуэдамкIэ «похоронкэ» къыIэрыхьащ. ПIэхэнэ хъуа лIыжьым дуней псор къытеункIыфIащ. И кхъаблэм щIэувэну зыщыгугъа и къуитIыр иIэжкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъагъуныгъэм и бзэр

2018-02-06

 • Щэбэт кIуам «Трек» рестораным щекIуэкIащ хьэгъуэлIыгъуэ гъэщIэгъуэн. Унагъуэ яухуащ Налшык щыщ щIалэ Молэ Русланрэ Китай къэралыгъуэм и Ухань къалэм щыщ Дуань Ци китай пщащэ цIыкIумрэ. А тIур зэрызэхуэгуапэр плъэгъуа иужь, лъагъуныгъэм лъэпкъ зэхэгъэж зэримыIэр наIуэ пщохъу. Китай лъэпкъ фащэри европей щыгъынри чэзууэ зыщыгъа хъыджэбзым тIури екIупсырт, езыр нэфIэгуфIэ цIыкIути, мы гуфIэгъуэм хэта хьэщIэхэр къихьэхуат. Ахэр ди редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж дыгъуасэ къеблэгъати, псэлъэгъу тщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Леонардэ

2018-02-06

 • КЕРТИС  БИЛЛ  ПЕППЕР
 •  Романым щыщ пычыгъуэхэр
 •  (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №16-м итщ).
 •  - Мамэ… – жиIащ. – Дапщэщ мамэ къыщыкIуэжынур?
 • - Дэ укъэдгъэгугъатэкъэ ар къэкIуэжыну, пщIэжрэ? ТIэкIу дегъажьэ. КъакIуэт мыдэ, сэ иджыри уэз-гъэлъагъуну гъэщIэгъуэн Iэджэ сиIэщ! – жиIэри Альби ар щIищащ.
 • Бом абы сабийм щригъэлъэгъуащ шыхэмрэ къыдырхэмрэ. Дуро къыдырыжьым тригъэтIысхьэ-ри тIэкIурэ тригъэсащ. А къыдырыжьымкIэ Катери-нэ, Леонардэ и ныбэм илъу, Анчианэ къыщикIухьу щытащ. Ахэр тхьэкIумэкIыхьхэр зыгъашхэ Франчес-кэ дэIэпыкъуащ, Фибэ хьэпшыр цIыкIум дэджэгуащ. ТIэкIу теу хуэдэу хъуами, унэм къагъэзэжа нэужь, абы и анэр къилъыхъуэу щIидзащ. Зы пэшми щыщимыгъуэтым, жыг хадэм ихьэри, Катеринэ бгъэдэсу иужьу щилъэгъуа стIолым кIуэри етIысылIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Усэр уэсу къощэщэх

2018-02-06

 • ЩIымахуэ хадэм жыгхэр щызэфэгъущ,
 • ЩIымахуэ жыгыр хуейкъым уэршэрэгъу,
 • Нэбэнэушэу уэсым щIэбэукIыу,
 •  Жыг къуэпсым тхьэмпэ гулъыр къыщокIыкIыр.
 •  Уэрэзей Афлик.
 •  
 • ЩIышылэм и 30-м Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым «Жан» литературэ хасэм и усэ пшыхьхэм я зи чэзу, «ЩIымахуэ» зэхыхьэр щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Динымрэ тутнакъхэмрэ

2018-02-06

 • Щхьэхуимыт хъуа цIыхум и гъащIэр гугъущ, языныкъуэхэм дежи пхуэмыхьыну хьэлъэщ. Псом хуэмыдэу щIэпхъаджащIэхэм япэу къахэхутахэм икIи абыхэм жэщми махуэми ядекIуэкIын хуейхэм я дежкIэ. Ахэр зыIууэр нэмысыншагъэщ, диныншагъэщ, зым адрейм дзыхь хуимыщIынымрэ зэпэщIэтынымрэщ. Апхуэдэхэр гъащIэм и мыхьэнэм егупсысынымкIэ къалэныш-хуэ ягъэзащIэ диным и лэжьакIуэхэм. Абы теухуауэ депсэлъащ Урысейм и ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым диныр зи фIэщ хъухэм ядэлэжьэныр къызэгъэпэщынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Болэ Айвар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Бжьыпэр зэдаIыгъ

2018-02-06

 • Ди республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатыр иухыным джэгугъуиплI къэнэжауэ аращ. Абы щыгъуэми зы Iуэхугъуи иджыри къэс зэхэкIакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол