ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэрым нэгъэсауэ игъэзэщIащ къэрал кIуэцI туризмэм зегъэужьынымкIэ къэрал программэм хиубыдэ Iуэхухэр

2018-02-03

 • 2017 гъэм кърикIуахэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэтщ «Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI туризмэм зыщегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам хиубыдэ Iуэхухэр нэгъэсауэ зыгъэзэщIа щIыналъэ 17-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи сурэтхэр нэхъыфIхэм ящыщу къалъыта сабийхэм йохъуэхъу

2018-02-03

 • «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм и исполкомым щагъэлъэпIащ «ЩIылъэр ди унэщ: сабийхэм ящIа сурэтхэм экологиер къызэрыхэщыр» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм нэхъыфIу къыщалъыта сурэтхэр зыщIа цIыкIухэр. Конкурсыр ирагъэкIуэкI «Сабий садхэр – сабийхэм папщIэ» парт проектым хиубыдэу. Конкурсыр Урысейм ЩIыуэпсымкIэ и илъэсым хуагъэпсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сталинград хуит къохъуж

2018-02-03

 • Сталинград хъумэным хэтащ СССР-м и лъэпкъ псори. «Дэ, – ятхырт къалэм и хъумакIуэхэм 1942 гъэм и щэкIуэгъуэ ма- зэм, – Индыл и Iуфэм дыкъэкIуащ Хэкум и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм – Урысейм и тафэхэм, Украинэм и губгъуэхэм, Белоруссием и мэзхэм, Кавказым и къуршхэм, Сыбыр жыжьэм дыкъикIри. Лъэпкъ куэд щыпсэу ди къэралым и цIыхубэ псоми я къуэхэр зы унагъуэу зэкъуэту, зэхуэдэхэу Сталинград яхъумэ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Волонтёрым и илъэсым хиубыдэу

2018-02-03

 • Волонтёрым и урысейпсо илъэсыр зэрырагъэкIуэкIым хиубыдэу 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэщынущ КъБР-м и волон- тёрхэм я реестр зэгуэтрэ доброволецхэм я зэщIэхъе-еныгъэм зегъэужьынымкIэ щIыналъэ ресурс центррэ (УФ-м и Президентым сом мин 300 хъу и грантым и хьэкъкIэ).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗекIуэрей Николай илъэс 80 ирокъу

2018-02-03

 • УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, Бахъсэн къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, лэжьыгъэм и ветеран ЗекIуэрей Николай Дин и къуэр илъэс 80 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ШЭРДЖЭС Алий Инус и къуэр

2018-02-03

 • Адыгэ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм хъыбар гуауэ къаIэрыхьащ – 2018 гъэм мазаем и 1-м дунейм ехыжащ тхакIуэ, уэрэджыIакIуэ, адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыным, ар джыжыным куэд хэзыщIыхьа Шэрджэс Алий Инус и къуэр.
 • Шэрджэс Алий 1936 гъэм щIышылэм и 15-м Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Хьэбэз (Къэсейхьэблэ) къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-02-03

 • Мазаем и 3, щэбэт
 • 1815 гъэм Швейцарием дунейм щыяпэу лэжьэн щыщIидзащ кхъуей щащI заводым.
 • 1826 гъэм Грибоедов Александр Грозный быдапIэм щаубыдауэ щытащ, зыкъэзыIэта декабристхэм япыщIауэ щытауэ шэч хуащIри.
 • 1920 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ хъугъуэфIыгъуэхэм я хъумапIэ.
 • 1930 гъэм Вьетнамым и Коммунист партыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1945 гъэм Польшэм хыхьэ Одеррэ Вислэрэ псыхэм деж щекIуэкIа зауэшхуэр иухащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кабалоев Заур дунейпсо зэпеуэм щытокIуэ

2018-02-03

 • ЩIышылэм и 19 – 21-хэм Краснодар къалэм щекIуэкIащ «Иван Поддубный» Гран-прир алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къэхьыным теухуа дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тхьэзэплъыжым и дыжьын медаль

2018-02-03

 • Хакасием хыхьэ Черногорск къалэм дэт «Нептун» спорт комплексым щIышылэм и 27-м щекIуэкIащ къуажэдэс спортсменхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIауэ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 23-м щIимыгъуахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2018-02-03

 • Тхыдэ
 • Къэбэрдей уэркъхэр  Польшэм щозауэ
 • XVI лIэщIыгъуэм Польшэм къэбэрдей уэркъитху зэрыкIуэгъамрэ иужь-кIэ абыхэм я щхьэ кърикIуамрэ теухуа лэжьыгъэр зи IэдакъэщIэкIыр лыхь (поляк) тхыдэтх Грушницкий Мартинщ. А тхыгъэр Иорданием щыпсэу ди хэкуэгъу Жэмыхъуэ Амжэд зэридзэкIри, «Адыгэ псалъэм» тридзащ. Нобэ псалъэмакъым къыпещэ Германием къикIыжа, Мейкъуапэ щыпсэу еджагъэшхуэ Едыдж Батырай.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыхулъагъуэ