ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

Мы махуэхэм

2018-02-01

 • Мазаем и 1, махуэку
 • США-м щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и лъэпкъ махуэшхуэр
 • 1816 гъэм декабристхэм «КъегъэлакIуэхэм я зэгухьэныгъэ» зыфIаща я япэ щэхурылажьэ гупыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1829 гъэм Нэгумэ Шорэ Налшык къыщызэIуихащ сабий акъылыфIэхэр щрагъэджэну школ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щхьэгуэш Адэлбий ислъам университетым щеджэхэм яхуозэ

2018-02-01

 • УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэл-бий яхуэзащ Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэкIэ Налшык дэт Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым и лэжьакIуэхэмрэ абы щеджэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэз Каринэ и зи чэзу лъагапIэ

2018-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинисткэ цIэрыIуэ Мэз Каринэ куэдым яфIэтелъыджэн Iуэху аргуэру илэжьащ. Иджы ар къыщыхутащ дунейм щынэхъ лъагэ дыдэ вулканыр къыщыхъея Iуащхьэм и щыгум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыным сом мелуани 190-рэ хуэдиз хухах

2018-02-01

 • «Урысей Федерацэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» федеральнэ программэм ипкъ иткIэ 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуани 190-рэ хуэдиз къыхуаутIыпщынущ. Абы теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэ щIадзащ республикэм и Правительствэмрэ УФ-м СпортымкIэ и министерствэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2018-02-01

 • Сом 1 мелардым нэс
 • Адыгей.Республикэм и къалащхьэмрэ Мейкъуапэ райо- ным хыхьэ къуажэхэмрэ псыкIэ къызэгъэпэщыным федеральнэ бюджетым сом мелардым нэс къыхуиутIыпщынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Дэрэжэгъуэ яIэу ягъэлъапIэ

2018-02-01

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Урысей студентым и махуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жылэтеж Сэлэдин Хьэмзэт и къуэр

2018-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхаб-зэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 78-рэ хъуауэ 2018 гъэм щIышылэм и 27-м  дунейм ехыжащ сценарист, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист Жылэтеж Сэлэдин Хьэмзэт и къуэр.
 • Жылэтеж Сэлэдин 1940 гъэм щIышылэм и 18-м Арщыдан къуажэм къыщалъхуащ. Абы Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр 1965 гъэм къиухащ икIи къыщалъхуа жылэм дэт школым и егъэджакIуэу илъэсищкIэ лэжьащ. 1968 гъэм КинематографиемкIэ урысейпсо къэрал институтым щIэтIысхьэри, кинодраматург, телевиденэм и литературэ лэжьакIуэ IэщIагъэр иIэу 1972 гъэм къиуха нэужь, Орджоникидзе (иджы Владикавказ) къалэм ягъэкIуащ кинохроникэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ студием и редактору.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ажал Iуащхьэ

2018-02-01

 • МэшбащIэ  Исхьэкъ
 • Тхыдэ романым щыщ пычыгъуэхэр
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №13-м итщ).
 •  СулътIаныр и щыпэлъагъущ Къаплъэн-Джэрий, и ныбжькIэ щыуакъым: езым нэхърэ илъэситхукIэ нэхъыщIэщ.
 • Илъэс щэщIрэ тхурэ зи ныбжь Ахьмэд Ещанэр тырку сулътIан Мэхьмэт ЕплIанэм и къуэщ, 1673 гъэм къалъхуащ и къуэшыр, Мустэфа  ЕтIуанэр, традза нэужь, езыр пащтыхь хъуащ. СулътIан къулыкъур къыщыIэрыхьа махуэм щегъэжьауэ, кърым хъаныр къигъэIурыщIэурэ, Урысейм пэуващ, Шэрджэсым, Къэжэрым я Iуэхум къыхимыгъэIэбэн щхьэкIэ. Урысейм зауэ къезыщIылIэ Швецием и пащтыхь Карл ЕпщыкIутIанэмрэ Украинэм и лIыщхьэ Мазепрэ егъэныбжьэгъу, дэIэпыкъуэгъу яхуэхъункIэ къигъэгугъэ зэпытщ. ЗыгъэгумэщIи щыIэщ:  Европэм къыкIэрыхуащ куэдкIэ. Уэсмэн къэралыгъуэм Европэм гъэсэныгъэкIэ щIыхьэн лъэкIыркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къулейхэри гъырэ?

2018-02-01

 • Урысей  хьэрычэтыщIэхэм   яфIэкIуэдынкIэ  хъунущ   ди  къэралым   ирашахэр
 • «Комсомольская правда» газетым зэритхымкIэ, урысей олигарх 50 хуэдиз мыгувэу факъырэу къыщIидзыжынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Мазаем и пэщIэдзэм американхэм хэIущIыIу ящIынущ УФ-м ирашу нэгъуэщI къэралхэм ягъэкIуа мылъкур зыфIэкIуэдынухэр хэт сымэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Адыгэ щIалэхэращ алэрыбгъум щытепщэр

2018-02-01

 • ЩIышылэм и 26 – 28-хэм Красноярск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ «Иван Ярыгин» Гран-при зэхьэзэхуэ. Абы ехъулIэныгъэ ин щызыIэрагъэхьащ ди лъахэгъухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр