ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазае, 2018

Удз гъэгъахэр тралъхьэ

2018-02-27

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Республикэм и щыхьэрым щекIуэкIа махуэшхуэ зэхыхьэр щаублащ Нал- шык къалэм ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм ит «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» мемориалым, Совет Союзым и ЛIыхъужьхэмрэ «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденым и нагъыщищри зыхуагъэфэщахэм я фэеплъхэм деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Студентхэр япэ йощ

2018-02-27

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэ­кIащ цIы­хухъухэм волейболымкIэ я республикэ турнир зэIуха.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иужь махуэхэм дыкъаIэтыжащ

2018-02-27

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкIа ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр вэсэмахуэ гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Абы и иужь махуэхэм, икIэм-икIэжым, Урысейм щыщ атлетхэм дыщэ медалхэр къыхуахьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Iуащхьэмахуэ фашист дамыгъэхэр къызэрырадзыхыжрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур Хэкум и хъумакIуэм и махуэм хуагъазэ

2018-02-27

 • Iуащхьэмахуэ и джабэм метр 4200-рэ зи лъагагъ щIыпIэм деж щыIэщ 1943 гъэм и мазаем фашист дамыгъэхэр Iуащхьэмахуэ къезыдзыхыжу ди къэралым и ныпхэр щызыIэтыжахэм я фэеплъ пхъэбгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Мы махуэхэм

2018-02-27

 • Мазаем и 27, гъубж
 • Мыщэ хужьым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм ЩытыкIэ хэхахэм деж къагъэсэбэп и къарухэм я махуэщ. УФ-м и Президентым къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ 2015 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Саугъэтхэр къызэрагъэсэбэпынум топсэлъыхь

2018-02-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щедэIуащ УФ-м и Президентым и саугъэтхэр зыт фондым 2017 гъэм иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуахэм ягъэзэщIэну лэжьыгъэхэр зытеухуам. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэхэу Аттаев Жэмал, Федченкэ Людмилэ, граждан жылагъуэм, лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и тхьэмадэ Маслов Николай, республикэм мылъку къэлэжьыным темыщIыхьауэ щылажьэ IуэхущIапIэхэм (НКО) я лIыкIуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэхуэсышхуэ

2018-02-27

 • Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и XV съезд иджыблагъэ Москва щекIуэ-кIащ. Абы къыщаIэтащ куэд щIауэ ягу къеуэ Iуэхугъуэ зыбжанэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2018-02-27

 • Ди нэхъыжьыфIхэр
 • ЩIэблэм я щапхъэ
 • Шэджэм районым хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и администрацэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ советымрэ зэдэарызыуэ унафэ къащтащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и ветеран Къумыкъу ФатIимэт Шухьиб и пхъум «Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху» цIэ лъапIэр фIэщыным теухуауэ. Апхуэдэ гулъытэр хуэфащэ дыдэщ жылэм и нэхъыжьыфIхэм ящыщ, щIэблэм я щапхъэ бзылъхугъэ щыпкъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Пщэдджыжь дыгъэм и уэредадэ

2018-02-27

 • МузыкэмкIэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ «Гимн восходящему солнцу» фIэщыгъэм щIэт балет гъэщIэгъуэныр. Ар зыгъэувар КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ПащIэ Рамедщ. Къафэм и бзэкIэ таурыхъ къэIуэтэныр мытыншми, ар Iэзэу къайхъулIащ МузыкэмкIэ театрым и артистхэм, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым хэтхэм, артист IэщIагъэм хуеджэ ныбжьыщIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Щхьэусыгъуэ щыIэн хуейкъым

2018-02-27

 • Иджырей зэманым нэхъ ухэзыгъаплъэ Iуэхухэм ящыщщ адыгэ хабзэмрэ бзэмрэ унагъуэхэм екIуу зэрыщызэрамыхьэжыр. Зи лъэпкъым зи гур хуэуз цIыхур, шэч хэмылъу, абы ирогузавэ икIи апхуэдэ щытыкIэр щилъагъукIэ, Iэмал къыхуигупсысыну яужь йохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ