ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

2018-01-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр Мэлбахъуэ З. Р. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ХъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр фIэщын Мэлбахъуэ Зинаидэ Рашид и пхъум – «Кабардино-Балкарская правда» газетым и къудамэм и редакторым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 19-м
 • №3-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм захудогъазэ

2018-01-20

 • Иужьрей махуэхэм редакцэм цIыху куэд къызэрыпсалъэм кърикIуащ мы тхыгъэр. ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ, фэ фыщIоупщIэ газетыр махуэ къэс ныщIыфхуамыхьым и щхьэусыгъуэм. Абы и жэуапыр мыращ – мы илъэсым ди газетыр тхьэмахуэм щэ къыдэкIыну аращ икIи къэхъуам ди зэран хэлъкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Тхьэзэплъ Хьэсэн ягъэлъапIэ

2018-01-20

 • УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр – Урысейм и литературэ саугъэт иныр – зыхуагъэфэщахэм щIышылэм и 5-м Москва щратыжащ. АбыкIэ ягъэпажэ литературэм зэфIэкI лъагэ щызиIэ усакIуэ, тхакIуэ, драматург нэхъыфIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Унэжокъуэ Борис Дулэ и къуэр

2018-01-20

 • И ныбжьыр илъэс 85-м иту дунейм ехыжащ мэкъумэш IэнатIэм и ветеран, зи зэфIэкIхэмкIэ цIэрыIуэ къэрал лэжьакIуэу, къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу щыта Унэжокъуэ Борис Дулэ и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мурадхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ

2018-01-20

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэIущIэм кърагъэблэгъащ  ди щIыналъэм  хыхьэ районхэм егъэджэныгъэмкIэ я IэнатIэхэм я  лIыкIуэхэр.  КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэIущIэм  хэтащ  КъБКъУ-м и ректор  Алътуд Юрий, университетым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и прорек-тор Къумыкъу Iэуес, егъэджэныгъэмкIэ и проректор Лесев Ва-   дим,  еджапIэ нэхъыщхьэм хыхьэ къудамэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мы махуэхэм

2018-01-20

 • ЩIышылэм и 20, щэбэт
 • Кърым Республикэм и махуэщ. 1991 гъэм а щIыналъэм референдум щекIуэкIащ Кърымым и автономиер зэфIэгъэувэжыным теухуауэ. Абы кърикIуам ипкъ иткIэ Украинэм и Совет Нэхъыщхьэм 1991 гъэм мазаем и 12-м «Кърым Автономнэ Совет Социалист Республикэр къызэгъэпэщыжыным и IуэхукIэ» унафэр къищтауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спартак-Налшыкым» ди щIалэхэр тегъэщIапIэ ещI

2018-01-20

 • МазитIым нэблагъэкIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр къызэхуэсыжащ. Республикэ дохутыр-физкультурэ диспансерым япэщIыкIэ абыхэм я узыншагъэр къыщапщытэнурэ, итIанэ зыгъэсэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гулъытэм хохъуэ

2018-01-20

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат щIэуэ яухуа Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ. Ар къызэрызэIуахрэ абы дунейм къыщытехьащ сабий 562-рэ. А бжыгъэм къегъэлъагъуэ зэрылажьэрэ мазитI фIэкIа мыхъуа IуэхущIапIэм республикэм и цIыхубзхэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыщагъуэтыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Адыгэбзэр санскрит лъапIэм и къежьапIэ?

2018-01-20

 • Адыгэ Тенджыз (Мэржэхъу Мухьэмэд) Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщ Дзэлыкъуэ къуажэм 1943 гъэм накъыгъэм и 5-м къыщалъхуащ.
 • 1959 – 1964 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым Радиовещанэмрэ телевиденэмкIэ и комитетым и хорым, къэрал уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ я хорым щылэжьащ. 1964 – 1969 гъэхэм ар щыпсэуащ Латвие ССР-м и Даугавпилс къалэм. ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщIу щытащ, «Электроинструмент» заводым и лэжьапIэ IэнатIэ зыбжанэм пэрытащ, абы къыдэкIуэуи щеджащ Даугавпилс дэт музыкально-педагогическэ институтым, Ригэ щыIэ политехникэ институтым, ауэ щхьэусыгъуэ гуэрхэм къыхэкIыу абыхэм ящыщ зыри къиухакъым. ГъэщIэгъуэнщ: и япэ Iуэтэжхэр (рассказхэр) дунейм къызэрытехьар латышыбзэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-01-20

 • Зывгъэдахэ
 • Напафэм  зэрыкIэлъыплъыр
 • Уи напафэр щIэх зэмылъэн папщIэ зыхуей хуэзэу укIэлъыплъын хуейщ. Дэтхэнэ бзылъхугъэм дежкIи гугъукъым розэ тхьэмпэ зыхэлъа псыкIэ пщэдджыжь къэс зыптхьэщIыныр. Апхуэдэ уимыIэмэ, къызэрыгуэкI псыкIэ зыптхьэщI хъунущ, сабийхэм папщIэ ящэ сабын къэбгъэсэбэпу. ИтIанэ фэр щабэ зыщI крем зыщыпхуэу пудрэ теплъхьэж хъунущ.
 • Пщыхьэщхьэм сэхусэплъыр зэрыкIэрахыж зэхэлъ уиIэн хуейщ. АбыкIэ напэр плъэщIыжа нэужь, фэм зезыгъэгъэпсэху, къэзыгъэщIэрэщIэж крем зыщыбохуэ.
 • Напафэр зыгъэдахэ зэхэлъхэр унэм щыбгъэхьэзыру зэпхьэлIэ хъунущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис