ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

Кучмезовэ ФатIимэт: «Москва сызэрыщыIар зэи сщыгъупщэнукъым!»

2018-01-18

 • 2017 – 2018 гъэ еджэгъуэм и япэ махуэм, фокIадэм и 1-м, ди хэкум къыщыхалъхьауэ щытащ «КъэкIуэнур зи плъапIэ Урысей» къэралпсо зэпеуэр. Абы ипкъ иткIэ ныбжьыщIэхэм ятхын хуейт а унэтIыныгъэмкIэ яIэ гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа сочиненэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм кърикIуахэр къапщытэжащ ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ярин Андрей утыку къохьэ

2018-01-18

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI къулыкъум ди республикэм илъэс зыбжанэкIэ щыпэрыта Ярин Андрей тхьэмахуэ блэкIам ягъэуващ къэралым и президенту хахыну зи кандидатурэр къэзыгъэлъэгъуа Путин Владимир и хэхакIуэ штабым и аппаратым и пашэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018 гъэм щIадзэ

2018-01-18

 • КъБР-м УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэхэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, федеральнэ, республикэ инвестицэ программэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэм хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым 2018 гъэм щыщIадзэнущ егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, щэнхабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэщIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ щыIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ лэжьыгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

КъБР-м и щIыналъэр къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэнымкIэ программэ зэхалъхьащ

2018-01-18

 • 2017 гъэм къэхъуа гузэвэгъуэхэм республикэм кърата хэщIыныгъэр сом мелардитI и уасэ мэхъу
 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэкIэ зэхалъхьащ КъБР-м и щIыналъэу нэхъ шынагъуэ здэщыIэ псори къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэным теухуа программэ къуэдзэ. Иджыпсту абы федеральнэ IэнатIэм щыхоплъэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэзащIэ унагъуэхэмрэ сабийхэмрэ ядэIэпыкъуным пыщIа Iуэхухэр. 2018 гъэм абы псори зэхэту сом мелард 1,6-рэ трагъэкIуэдэну я мурадщ

2018-01-18

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэзащIэ унагъуэхэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыным пыщIа Iуэхухэр. 2018 гъэм федеральнэ бюджетым, КъБР-м и республикэ бюджетым къыхэкIыу а Iуэхум псори зэхэту сом мелард 1,4-рэ хухахащ.
 • Республикэм ис унагъуэхэм ящыщу мини 3,5-м япэ сабийр зэрагъуэтам папщIэ мазэ къэс дэтхэнэми субсидиеу сом мин 13-м нэблагъэ иратынущ. Псори зэхэту апхуэдэ субсидиехэр сом мелуани 140-м ноблагъэ икIи ар федеральнэ бюджетым къеутIыпщ.
 • 2017 гъэм республикэм ис унагъуэу мин 84-м щIигъум социальнэ дэIэпыкъуныгъэу сом мелард 1,4-рэ яIэрыхьащ.
 • Федеральнэ хъыбарегъащIэ
 • агентствэхэм къатахэм япкъ иткIэ
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • и пресс-IуэхущIапIэм игъэхьэзыращ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэ унэхэр ящIыну загъэхьэзыр

2018-01-18

 • Апхуэдэ мурадхэм трагъэкIуэдэн папщIэ 2018 гъэм федеральнэ
 • бюджетым сом мелуан 64-м щIигъу къиутIыпщынущ
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм адэкIи щыпащэнущ щэнхабзэ унэхэр щIыным, зэгъэпэщыжыным, ахэр зыхуей псомкIи къызэгъэпэщыным. Абы трагъэкIуэдэн папщIэ 2018 гъэм федеральнэ бюджетым сом мелуан 64-рэ къиутIыпщынущ. Зыхуэфащэ документыр къытрадзащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и официальнэ порталым.
 • Дызэрыщыгъуазэщи, федеральнэ программэ хэхахэмрэ «Урысей зэкъуэт» партым и проектымрэ япкъ иткIэ 2017 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэу пщыкIузым щащIащ иджырей Iэмэпсымэ псомкIи къызэгъэпэща щэнхабзэ унэхэр.
 •  
 • ЯРОСЛАВСКАЯ  Маринэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зеикъуэ къуажэм щыпсэу Сыжажэ Ахьмэд УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ къохъуэхъу

2018-01-18

 • Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Налшык и аэропортым и зэфIэкIым процент 21-кIэ хэхъуащ

2018-01-18

 • НэгъуэщI къэралхэм япыщIа Налшык аэропортым щылъэтахэмрэ къыщетIысэхахэмрэ я бжыгъэр 2017 гъэм цIыху мин 237-м ноблагъэ. Ар 2016 гъэм елъытауэ процент 21-кIэ нэхъыбэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2018-01-18

 • УнагъуэщIэ  450-м щIигъум ядэIэпыкъуащ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ къэралыр зыдэIэпыкъуа унагъуэщIэхэм нэгъабэ процент 15-кIэ хэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Сымаджэщхэм я лэжьыгъэм зыщегъэгъуазэ

2018-01-18

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ