ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

ФIым я фIыжхэр ягъэлъапIэ

2018-01-16

 • Урысей Печатым и махуэр щIышылэм и 13-м щагъэлъэпIащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Зэхыхьэ гуапэм хэтащ республикэм и телевиденэхэм, газетхэм, журналхэм, радиом я лэжьакIуэхэр, министерствэ, къулыкъущIапIэ, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, районхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УФ-м и президент хэхыныгъэхэм ирихьэлIэу

2018-01-16

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм хъыбар фегъащIэ Урысей Федерацэм и Президентыр 2018 гъэм хэхыным и пэ къихуэу ирагъэкIуэкI агитацэм ипкъ иткIэ, кандидатым папщIэ Iэ фIэтыну фыкъыхуезыджэ тхыгъэхэр зы тхьэмахуэ зэхуакум сантиметр зэбгъузэнатIэ 900 яубыду къызэрытридзэфынумкIэ, дэтхэнэ сантиметр зэбгъузэнатIэми сом 200 хуэзэу.

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Тырныауз и вольфрам, молибден къыщIэхыпIэр зэтегъэувэжынымрэ рудам елэжьынымкIэ проектыр ягъэзащIэу хуежьащ

2018-01-16

 • Иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ «Iуащхьэмахуэ руда къыщыщIах и къурш комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-01-16

 •   ЩIышылэм и 16, гъубж
 •  Ливерпуль къалэм (Инджылыз) щыщ «Битлз» гуп цIэрыIуэм и махуэщ
 •  США-м щагъэлъапIэ цIыхухэм диныр хуиту зэрахьэныр япэмыубыдыным теухуа махуэр
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъызэгъэпэщакIуэ Iэзэ, унафэщI щыпкъэ

2018-01-16

 • Ди лъэпкъым и мащIэкъым Хэкум, щалъхуа щIыналъэм ехъулIэныгъэ къахуэхьыным зи щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ, гурылъ къабзэхэмрэ жыджэрагъымрэ хьэлэлу хуэзыгъэлажьэ цIыхухэр. Апхуэдэ цIыху гуащIафIэхэм, Тхьэшхуэр къызэрыхуэупсауэ бгъэдэлъ я зэчийм и лъэныкъуэщIэхэр къызэкъуэзыххэм, дзыхь къыхуащI дэтхэнэ IэнатIэ-ри езыгъэфIакIуэхэм, шэч хэмылъу, ящыщщ Емуз Нинэ Гъузер и пхъур. КъБР-м и Правительствэм  и УнафэщIым и къуэдзэ – КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор Емузым и акъылым и жанагъыр, зэхэщIыкI куур, псэ къулеягъыр дапщэщи зыхуэунэтIар къызыхэкIа лъэпкъым къыщIэхъуэ щIэблэм нэхъри зегъэужьынырщ, хуэфащэ гъэсэныгъэ екIурэ щIэныгъэ куурэ етынырщ. Бзылъхугъэ щыпкъэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дыщалъхуа хэку

2018-01-16

Дунейр зыгъэдахэ Iуащхьэмахуэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-01-16

 • ЩIыхьрэ  пщIэрэ  къытхуэзыхьа
 • Балъкъэр  Борис  Хьэзешэ  и  къуэр
 •  ЩIэныгъэм и тхыдэм къыхэнэ хабзэщ абы и унэтIыныгъэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, зи къэхутэныгъэхэр лъабжьэ быдэ хъуа еджагъэшхуэхэм я цIэхэр. Апхуэдэщ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Балъкъэр Борис Хьэзешэ и къуэр кавказыджхэм я дежкIэ. Ар ящыщщ а щIэныгъэ унэтIыныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм. Бгъэдэлъа щIэныгъэ-къэхутэныгъэ зэфIэкIышхуэхэм, бзэм и зэхэлъыкIэр, зэпкърылъыкIэр псэкIэ зыхищIэу зэрыщытам я хьэтыркIэ Балъкъэрым хузэфIэкIащ кавказ лингвистикэм зригъэужьын, гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэр къыхигъэбелджылыкIын.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Наводничий Виталий Марк и къуэр

2018-01-16

 • Хьэлъэу куэдрэ сымэджа нэужь илъэс 86-м      иту 2018 гъэм щIышылэм    и 12-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, отставкэм щыIэ генерал-майор Наводничий Виталий Марк и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Теунэ Хьэчим ягу къыщагъэкIыж

2018-01-16

 • КъБР-м и Лъэпкъ къэрал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зи вагъуэр нобэми лъэпкъым къыхуэблэ Мыз Борис

2018-01-16

 • КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиомрэ телевиденэмрэ я хорым илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, дирижёр цIэрыIуэ Мыз Борис псэужатэмэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ