ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей печатым и махуэм и щIыхькIэ а IэнатIэм щылажьэхэм зэрехъуэхъур

2018-01-13

 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ – Урысей печатым и махуэмкIэ.
 • Иджырей дунейм хъыбарегъащIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щагъэзащIэ. Абыхэм щылажьэхэм я Iэзагъэм, пэжагъэмрэ зыми емылъытауэ я Iуэху еплъыкIэр къызэрагъэлъагъуэмрэ куэдкIэ елъытащ жылагъуэм щыIэ демократиемрэ щхьэхуитыныгъэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Ди фIи дгъэпудыркъым, ди Iеи дгъэпщкIуркъым

2018-01-13

 • ЩIышылэм и 13-м ди къэралым щагъэлъапIэ Печатым и махуэр. Ар а махуэм щIытраухуам и щхьэусыгъуэр жыжьэ къыщожьэ – къэралым и пащтыхь Пётр Езанэм 1702 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м Iэ тридзауэ щытащ «Ведомости» зыфIаща япэ газетыр къыдэгъэкIыным теухуа унафэм икIи къыкIэлъыкIуэ илъэсым и щIышылэм и 13-м абы и япэ номерыр дунейм къытехьащ. Ар я щапхъэу къэралым иужькIэ къыщыдэкIыу хуежьащ нэгъуэщI газетхэри икIи абыхэм ящыщ дэтхэнэри жылагъуэм щекIуэкI Iуэху нэхъыщхьэхэр къызэрыщ гъуджэу увауэ жыпIэ хъунущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. прокуратурэм и лэжьакIуэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-01-13

 • Прокуратурэм и органхэм я лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ. Прокуратурэр къэрал властым и IуэхущIапIэ нэхъыщхьэ дыдэхэм, къэралым и хабзэхъумэ IэнатIэм и Iыхьэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэхэм ящыщщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъардэнгъущI Зырамыку и юбилейр Бахъсэн щагъэлъапIэ

2018-01-13

 • ТхакIуэ, артист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дахэ Бахъсэн къалэм щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-01-13

 • ПсыкIэ къызэрагъэпэщ
 •  Адыгей. Республикэм и Мейкъуапэ районым хыхьэ Махуэхьэблэ къуажэм  псы дашэным епха лэжьыгъэр зэфIагъэкIащ. Абы трагъэкIуэдащ сом мелуани 10,8-рэ, нэхъыбэр – сом мелуани 6,8-р – федеральнэ бюджетым къыхэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Япэ адыгэ газетхэр

2018-01-13

 • Дэ дызэрыщыгъуазэмкIэ, япэ адыгэ газетыр Дым Iэдэмрэ Цагъуэ Нурийрэ 1917 гъэм къыдагъэкIын щIадза «Адыгэ макъ» зыфIащаращ. Абы къыкIэлъокIуэ    1924 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м япэу дунейм къытехьа «Къэрэхьэлъкъыр». Ауэ, къызэрыщIэкIымкIэ, газет Iуэхум Налшык иджыри Граждан зауэм и зэманым зэфIэувэн щыщIидзат, зи гупыжри совет тхыдэм и нэфI зыщымыхуа «офицер хужьхэращ». Абы щыгъуазэ дещI Налшык хужьхэм я унафэм зэрыщIэтам теухуауэ «Къэрэшейм къиIуэтэжахэр» зи псалъащхьэ тхыгъэм, Жансит Уэсмэн и кандидат лэжьыгъэм щыщ пычыгъуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ

Мы махуэхэм

2018-01-13

 • ЩIышылэм и 13, щэбэт
 • Урысей Печатым и махуэщ. УФ-м   и Совет Нэхъыщхьэм и Президиу-мым 1991 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 • 1703 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къыдэкIащ «Ведомости о военных и иных делах» урысейпсо газетым и  япэ номерыр.
 • 1830 гъэм «Литературная газета» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1858 гъэм къагъэсэбэпу щIадзащ япэ урысей пощт маркэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыжьыфIым и щапхъэ

2018-01-13

 • Мы махуэхэм зи илъэс 86-р зыгъэлъапIэ усакIуэ Джэдгъэф Хъусенрэ сэрэ илъэс куэд лъандэрэ дызэныбжьэгъуфIу дыкъызэдокIуэкI. Хъусен гъащIэр фIыуэ елъагъу, жыджэрагъышхуэ хэлъщ. Зэрыхъу илъэс бжыгъэмкIэ зыгуэрхэр къеупщIмэ, «ЩIымахуэу Хьэжыжь мыгъуэр лъэмыжым щехуэхам сыкъалъхуащ», – яжреIэри, егъэдыхьэшх.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2018-01-13

 • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ХэкулI, зэчий лъагэ зиIэ Уэхъутэ Александр

2018-01-13

 •  Тхьэмадэ
 •  ЩIышылэм и 12-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI, КъШР-м щылажьэ адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей